Bmd. Jens Peter Johansens aner1. generation


1. Bmd. Jens Peter Johansen {p.D.05}, søn af Hmd Lars Johansen {p.E.09} og Husmoder Ane Kirstine Nielsdatter {p.E.10}, blev født den 19 dec. 1864 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 19 feb. 1865 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,1 døde den 31 mar. 1944 i Svallerup, Bygaden 29, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 79 år, og blev begravet den 5 apr. 1944 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.2 Årsagen til hans død var Alderdom.

Medicinske notater: #
Jens Peter Johansen var slidt op og havde gigt. Gik meget foroverbøjet de sidste år. Han lå ikke så længe syg. Til allersidst kom han over hos Laura og lå i sengen. Børnene skiftedes til at være hos ham det sidste stykke tid. Han havde ikke været syg tidligere. Han døde af alderdom. Men Marianes død et år tidligere kan også være medvirkende til at han ikke havde mod på at leve længere.
¤

Om Jens:

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1870 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 3 #
Oldefar er med i 10 tilgængelige folketællinger: 1870+, 1880+, 1890+, 1901+, 1906+, 1911+, 1916+, 1921+, 1925+ og 1930+. Han har haft opgaven som tællingskommissær i 1911 og 1916.

FT: 1870 Svallerup sogn et hus på Svallerup mark fam. 11 s. 84
Lars Johansen, 35 gift, f. i Uggerløse, Rørby sogn, husfader, jordbruger.
Ane Kjerstine Nielsen, 36, gift f. i Aarby, husmoder.
Jens Peter Johansen, 5 ug, f. i s. Barn
Karen Kjerstine Johansen, 2 ug, f. i s. Barn
¤

• Han blev konfirmeret 20 apr. 1879 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 4 #
Svallerup sogn, konfirmation 1ste søndag efter Paaske d. 20de April 1879, opslag 120
Jens Peter Johansen
Svallerup Mark født 19-12-1864 paa Svallerup Mark døbt 19 februar 1865.
Forældre: Hmd Lars Johansen og Hustru Ane Kirstine Nielsdatter paa Svallerup Mark. Kundskaber: mg opførsel: mg

Faktisk den bedste karakter blandt drengene ej set pigernes karakterer.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1880 i Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 5 #
En gaard i Svallerup, opslag xx
Jens Andersen, 52 enkemand, f. i s. gaardfæster
Anders Larsen, 38 ug, f .i s.
Jens Peter Johansen, 15 ug, f. i s. tjenestefolk
Anne Mette Petersen, 30 ug, f. i s.
Bodil Marie Jørgensen, 15 ug, f .i Rørby.
¤

• Han aftjente sin værnepligt 1882-1894. 6 #
Lægdsruller:
II. Udskrivningskreds lægd 179-370, fødte 1864 lægd 357 no. 2
Bogstav F, nr. 2. Jens Peter Johansen f. 19-12-1864 Fødesogn: Svallerup <søn af > hmd Lars Johansen.
Afd. 4. batl.
mødt 15-4-1886 hjemsendt 18-10-1886
mødt 12-9-1888 hjemsendt 12-10-1888
mødt 2-9-1890 hjemsendt 3-10-1890
Vedtegning: 1886 EK 5, H, 1720
II 360 P 38

Oldefar møder første gang på session da han er 18 år dvs. han er blevet optaget i lægdsrullen 1882, hvor ovenstående er indført: Han bliver første gang indkaldt 4 år senere til 4. Bataljon. Det varer ca. et halvt år og han er desuden genindkaldt 2 gange i en måned med to års mellemrum.
Den første vedtegning er ikke umiddelbart til at gennemskue. EK 5 Betyder at han hører til i en gruppe som kan kaldes andre. Betydningen er " Værnepligtig som ikke er egnede til nogen af de andre (4) grupper". Han er altså værnepligtig men ikke egnet til en af de 4 hovedgrupper. På det billeder som må være et soldaterbillede ser der også ud til han står med en kørepisk. Han har antagelig været kusk. Derimod er den anden linie en flyttepåtegning. 360 er nummeret på det lægd han flytter til. Bogstavet P angiver det år han flytter og 38 er hans nye nummer i den nye lægdsrulle. O
oversat betyder det at han flytter til Ubby i året 1891 og bliver optaget i denne lægd som no. 38. I Ubby står der:

Lægdsruller: II. Udskrivningskreds lægd 179-370 <år> P <1891> lægd 360
P 38 Jens Peder Johansen f. 19-12-1864 i Svallerup <søn af> hmd Lars Johansen
Tilflyttet 8-11-1891 fra 2-357 F.2 Fl.Bv. 2-11-1891
Vedtegning: ss, 175 U.A. 1886 4. Batl.

Han flytter tilbage 1893
Lægdsruller II Udskrivningskreds lægd 179-370 R <=1893>
Bogst.: R, nr. 18: lægd 357, Jens Peter Johansen f. 19-12-1864 <søn af > hmd Lars Johansen
Tilflyttet 2-5-1893 fra 2-360-P-38 FB <=flyttebevis> 1-5-1893
vedtegninger: U.A. 1886 1-1-94 Forst<ærkningsstyrken>
34 Batl: ( er måske blevet omdøbt)
AFSKED

Desuden er tilføjet de samme indkaldelsesdatoer som ovenfor.
Lægdsrullerne giver os bl.a. de nøjagtige flyttedatoer mellem
Svallerup - Ubby - Svallerup. Desværre har jeg ikke kunnet se hans højde blandt de kryptiske vedtegninger. Den er ellers gerne anført.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1890 i Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 7 #
En gaard i Svallerup, opslag xx
Johannes Rasmussen, 23 g. f .i s. gaardejer
Laura Petrea Larsen, 24 g. f. i Jordløse
Jens Peter Johansen, 25 ug f .i s. tjenestetyende
Anders Peter Andersen, 17 ug f. i s. do
Johanne Jørgensen, 19 ug f. i s. do
Anne Kristiane Truelsen, 13 ug f. i s. do
Anna Margrethe Tobita Rasmussen, 15 ug f i s. logerende.

Stedet blev kaldt Hyldehøj. Han tjente hos Johs. Rasmussen, Hyldehøj.
¤

• Køb af ejendom: 24 aug. 1893, Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. #
Oldefar Jens Peter Johansen køber af tipoldefar Lars Johansen
\\b0
KJØBEKONTRAKT
oprettet mellem Lars Johansen af Svallerup tilstaar herved og offentliggjør at have solgt og overdraget en Ejendom jeg herved sælger og overdrager fra mig og Arvinger til min søn Jens Peder Johansen den mig ifølge Skjøde af 23 Marts 1863 fra grevskabet Lerchenborg tilkommende Eiendom Hus med Jorder i Svallerup by og Sogn, som under Matr. no. 54a Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt er skyldsat for Hartkorn Ager og Eng 2 skp. 1 fdk 13/4 alb Gammelskat 4 Kr. 25 øre, Alt på følgende Betingelser.

1
Eiendommen overtages strax af Kjøberen med de paa samme værende Bygninger med mur og nagelfast Apparaturer samt den i Jorden nedlagte Sæd og staar fra Dato for Kjøberens Regning og Risiko. I Handlen Medfølger ligeledes 1 Ko samt de på Eiendommen værende Redskaber.

2
Kgl. og Kommunale Skatter fra 2det Halvaar 1893 og Renterne til 11 December Termin 1893 ligesom alle senere forfaldne Skatter og Renter betales af Kjøberen.

3
1/6 af Bankhæftelsen er indfriet, hvorfor samme, saavel som den dertil hørende (...) er Kjøberen uvedkommende.

4
Den akkorderede Kjøbesum er 1350 Kr, skriver Et Tusind Tre Hundrede og Femti Kroner, der betales og berigtiges saaledes.
1: Kjøberen overtager min Priotet til Grevskabet Lerchenborg............850 Kr
2: Betaler mig kontant i 11 December Termin 1893.............................250 Kr
3: Udsteder Obligation til mig for Resten............................................250 Kr
1350 Kr

i hvilken Obligation der skal gives mig Priotets og Panteret i den herved solgte ejendom næstefter besidderen til Grevskabet Lerchenborg, samt udstede Aftægtskontrakt til mig, der tinglæses samtidig hermed.

5
Jeg er pligtig til, naar min Søn Jens Peder Johansen har opfyldt de i Part 4 opstillede betingelser, da at give ham frit og ubehæftet Skjøde paa Eiendommen fri og kvit for hver Mands Tiltale.

6
Alle med denne Kontrakts oprettelse Omkostninger betales og erlægges paa Anfordring til Etatsraad, Godinspektør Bæk paa Lerchenborg.

7
I tilfælde af Søgsmaal denne Handel vedrørende er Eiendommen i Forligskommisioner og Værneting de Steder, hvor begge Parter ere pligtige at møde eller lade møde uden nogen Exeption og efter Varsel som forinden (...) (...)

Det stemplede Papir til nuværende kontrakt er beregnet saaledes:
kjøbesum 1350 Kr
heraf 1150 for den faste Eiendom 2/3% ...........7 Kr 65 øre
og 200 for Løsøre 1/6% ................ ......0 Kr 30 øre

Undertegnede Jens Peder Johansen af Svallerup erkjender herved at have afkjøbt min Fader Lars Johansen den foran omhandlede Eiendom og forpligtiger mig til at opfylde de for dette Kjøb ligeledes foran opstillede Betingelser.

Svallerup den 24 August 1893
Lars Johansen Jens Peder Johansen

til Vitterlighed
O Buhl (?), Søren Kristensen
Aarby Mark.

Det endelige skøde


SKJØDE

Da Kjøberen Jens Peder Johansen af Svallerup har kontant udbetalt mig 250 Kroner saaledes, som er bestemt i Kontrakten Part 4,2 og endvidere overtaget den paa Eiendommen hvilende Prioritet til Grevskabet Lerchenborg og udstedt Obligation til mig for resten 250 Kr, og iøvrigt opfyldt de i Kontrakten opstillede Betingelser, saa Skjøder og endelig afhænder jeg Lars Johansen af Svallerup fornævnte Eiendom, Hus og Lod i Svallerup bemeldte skyldsat under Matr. no 54a for Hartkorn Ager og Eng 2 skp 1 fdk 13/4 alb, Gammelskat 4 Kr 25 øre i henhold til ovenstaaende Kjøbekontrakt med de til Eiendommen hørende Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser hvormed jeg har eiet og besiddet samme til Jens Peder Johansen.

Det bemærkes, at der paahviler
Eiendommen halv Kongetiende 0 tdr 0 skp 2¾ fdk Byg
do samme plus Kirketiende 0 " 2 " 2¾ fdk Byg
Præstetiende 0 " 1 " 1¼ fdk Byg

For Vandhjemmel er jeg ansvarlig


Svallerup d. 12 Februar 1894

Lars Johansen

Til Vitterlighed:
F. Vilhelm, O Buhl
¤

• Fæstekontrakt: 1 okt. 1893, Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Lerchenborg gods fæsteprotokoller. film no. M.13982

\\b0
paa stemplet papir Christian Cornelius Lubby,
hofjægermester, Lehnsgreve
af Lerche til grevskabet
Lerchenborg
gjør vitterlig at have stedet og fæste, ligesom jeg herved steder og Fæster til Jens Peter Johansen det hus med tilliggende jordlodder i Svallerup by Svallerup sogn, Arts Herred, Holbæk Amt som er skyldsat for Hartkorn under
matr. no 53 2 skp 1 fdk 1 3/4 alb Gl skat 4 kr 35øre
matr. no.65b 0 " 0 " 2 3/4 " " " 41øre
og indeholder et areal af ca 2 3370/14000 Tdr land,
som Christen Madsen hidtil har haft i brug men afstaaet.
Bemeldte Hus med Tilliggende maa førnævnte Jens Peter Johansen og Hustru, saalænge hun i Enkestanden forbliver, i Fæste nyde, bruge og beholde deres livstid, paa følgende Vilkaar

Pkt. 1
Fæster udreder fra 1 Oktober 1893 at regne til rette forfaldstider uden nogen Restance alle af stedet og dets Hartkorn gaaende kongelige Skatter og offentlige Paabud saavel Ordinære som Extraordinære, der nu ere eller herefter blive paabuden, af hvad Navn nævnes kan, hvad enten saadanne paahviler stedet eller dets bruger, derunder indbefattes Landskatten med dens fulde Beløb, uden at nyde den i Forordn. 15 April 1818 og 24 Juni 1840 bestemte Godtgørelse. Han bekoster og holder Bygningerne assurerede i Landets almindelige Brandkasse, og svarer det aarlige Brandkontigent af assurancesummen, over hvilken Grevskabets Besidder i Ulykkestilfælde forbeholder sig Ret til at disponere. Brandtaxation efter uvillig ildsvaade paaligger Fæsteren.

Pkt. 2
I aarlig afgift til Grevskabet Lerchenborg svarer Fæsteren fra 1ste Oktober 1893 at regne 20 Kr, hvilke Tyve Kroner erlægges med halvdelen hver 1. April og 1. Oktober, første gang April 1894.

Pkt. 3
Fæsteren udreder de paa Stedet hvilende Tiendevederlag.

Pkt. 4
Jordlodden skal Fæsteren forsvarlig dyrke og drive og maa Intet til Upligt bruge.

Pkt. 5
Husets Bygninger der paa lovlig maade ville blive fæsteren overleverede, er han, Enke eller dødsbo pligtige at vedligeholde og i sin Tid at aflevere samme i ligesaa god Stand, som de modtages.

Pkt. 6
Jagtretten forbeholdes Grundejeren.

Pkt. 7
I øvrigt har Fæsteren i Et og Alt at holde sig den bestaaende Fæstelovgivning efterrettelig.

Pkt. 8
Fæsteren er fritaget for Erlæggelse af Indfæstning.
Det Stemplede Papir beregnes saaledes:
1 Aars Afgift................20 Kr 00 øre
1 " Brandkontigent. ..0 " 88 "
20 Kr 88 øre
5x 104 Kr 40 øre

altsaa til Taxt 15 øre.
Saaledes udstede dette Fæstebrev Lerchenborg den 1. Oktober 1893.


Det fremgår endvidere af fæsteprotokollen at Christen Madsen fæstede huset i 1842 efter Peder Larsen og før Peder Larsen hed fæsteren Mads Pedersen. Endvidere oplyses det at 12 Oktober 1850 faar husmændene Peder Larsen og Christen Madsen, begge af Svallerup - tilladelse til at bytte Jordlodder.

• Panteobligation: Jens Peter Johansen gæld til Lars Johansen, 12 feb. 1894, Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Oldefars gæld til tipoldefar

stempel 0 Kr. 40 Øre

PANTEOBLIGATION
Undertegnede Jens Peder Johansen, Husmand i Svallerup erkjender herved, at jeg ved Kjøbet af Matr. no.54a i Svallerup er blevet skyldig til Lars Johansen af samme Sogn Sum 250 Kr. skriver To Hundrede og Femti Kroner.

Denne gæld forpligter jeg mig og mine Arvinger, disse in solidum til at forrente med 4 pCt skriver fire procent pro Anno fra 11. December 1893. hvilke Renter erlægges hver 11. Juni og 11. December, første gang førstkommende 11 Juni Termin for det da forløbne Tidsrum. Kapitalen forbliver indestaaende i nedennævnte Eiendom indtil den fra en af Siderne opsiges med et halvt Aars forudgaaende Varsel til en 11. Juni eller 11. December Termin. Kapital Renter og muligt Afdrag bliver stedse at erlægge (...) paa Kreditors Bopæl eller hvilket andet Sted heri Riget, han maatte forlange.

Til sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og mulige Afdrag og alle i Tilfælde af opsigelse og sammes (...) eller Retsforfølgning (...) Omkostninger giver jeg herved Kreditor Lars Johansen af Svallerup Priotets og Panteret næstefter 850 Kroner, som jeg skylder til det med Grevskabet Lerchenborg forbundne Fideikommis i den mig i Følge Skjøde og Dags Dato tilhørende Eiendom plus min lod, der under Matr. no. 54a Svallerup By, --- er skyldsat for Hartkorn Ager og Eng 2 skp. 1 fdk. 13/4 alb. med Gammelskat 4 Kr. 25 Øre tilligemed --- (se Pantebog no. 37 folio 256 --- maatte undergaa.

Udebliver jeg med Betalingen af forfaldne Afdrag eller Renter over 8 dage fra forfaldsdagen, hvis jeg lader pantet forringe eller paadrager det Restance af Skatter og Afgifter eller Renter til Grevskabet Lerchenborg eller af andre --- Betalingen.
Naar Kreditor --- assureret. I Søgsmaalstilfælde --- at give møde for Eiendommens Forligskommission og Arts-Skippinge Herreders Jurisdiktion som første Instands. --- af Udeblivende med Renter.

Pt. Lerchenborg den 12. Februar 1894
Jens Peder Johansen

Bemærkning: Udslettet 12-1-<19>18
¤

• Køb af ejendom: 10 maj 1894, Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Købet af matr. no. 53 og 65b i 1894 i Svallerup, som han fæstede 1893.

\\b0
Stempel 1Kr. den 23 Juni 1894
Opdelt mellem Christian Cornelius Lubby Hofjægermester af Lerche til Grevskabet Lerchenborg som sælger og Jens Peder Johansen af Svallerup som Kjøber.

Jeg Christian Cornelius (...) erkender og herved (...)liggjør at have solgt og overdraget ligesom jeg herved i Henhold til Lov af 21Juni 1854 og Ministeriel Resolution af 23 Februar 1892 sælger og afstår fra Grevskabet Lerchenborg til Jens Peter Johansen af Svallerup det Grevskabet Lerchenborg tilhørende hus med Jordlodder som i Matriklen er skyldsat un der Matr. no.53 og 65b i Svallerup By, Svallerup sogn, Arts Herred, Holbæk Amt for Hartkorn Ager og Eng:
0 tdr 2 skp 1 fdk 13/4 alb med gl. skat 4 Kr 35 øre
0 " 0 " 0 " 23/4 " " " " 0 41 øre
indeholdende et Areal af circa 2 1900/14000 Tø›nder Land og besiddes i fæste af Kjøberen.

Handlen er i øvrigt afsluttet paa følgende betingelser.

1:
Ejendommen, som foran beskreven --- (se faste Bog no 25) --- besiddet i fæste uden nogen --- overdrages bemeldte Jens Peter Johansen fra 1 April 1894 at regne --- Risiko

2:
Da salget regnes fra 1 April 1894 betaler Kjøberen Fæsteafgift samt Kongelige Skatter for første Halvaar 1894. Han ud(...) --- fra 1. April 1894.

3:
Den akkorderede Kjøbesum er 2100, skriver To Tusinde et Hundrede Kroner, hvoraf 550 Kr skriver Fem Hundrede og Femti Kroner udbetales kontant i 11 Juni Termin 1894 samtidig med Skjødets udstedelse og for Resten 1550 Kr. skriver Et Tusinde Fem Hundrede og Femti Kroner, som (...) indestaaende --- og at førnævnte Prioritet 1550 Kroner forsaavidt.

Fra 11. Juni Termin 1894 at regne forrentes i de første 10 er ti, Aar med 3, er tre procent pro Anno ( efter den Tid med 4, er fire. procent pro Anno --- hos Debitor.

4:
Den mulig --- fra 1 Januar 1894 at

5: & 6:
(se disse poster)

7:
Saasnart Kjøberen i 11. Juni Termin 1894 har erlagt de i Part 3 stipulerede 550 Kr og udstedt den i samme Part omtalte Panteobligation for 1550 Kr er han --- --- paa Eiendommen.

8:9:10:
(se disse Poster)

saaledes --- Underskrevet
Lerchenborg den 19 Marts 1894
til Vitterlighed

Det i henhold til købekontrakten udstedte skøde


SKØDE

Christian Cornelius Lubby Hofjægermester Lensgreve af Lerche til Lerchenborg tilstaar og erkiender ved Kjøbekontrakt af 19. marts 1894 at have solgt og overdraget, ligesom jeg have ved dette Skjøde i Medfør af lov af 21 Juni 1854 og Ministeriel Resolution af 23 Februar 1894 fra Grevskabet Lerchenborg sælger, skjøder og aldeles overdrager til Jens Peter Johansen af Svallerup det Hus med Tilliggende i Svallerup By, der under Matr no 53 og 65b i Svallerup by, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt ere skyldsat for Hartkorn Ager og Eng med Gammelskat saaledes:
53 for Hartkorn 0 tdr 2 skp 1 fdk 1¾ alb gl skat 4 Kr 35 øre
65b " 0 " 0 " 0 " 2¾ " " 0 " 41 øre
0 2 2 1½ 4 76 øre

og da Kjøberen Jens Peter Johansen har berigtiget den akkorderede kjøbesum 2100 Kr. skriver to Tusinde et Hundrede Kroner dels ved kontant at betale 550 Kroner, skriver Fem Hundrede og Femti Kroner dels ved at udstede en 1. Prioritets Panteobligation for Restbeløbet 1550 kr, skriver et Tusind fem Hundrede og Femti Kroner skal førnævnte A(...),(...) have fri og frelst for hver Mands tiltale (...) med vedhæftede Kjøbekontrakt og paa de der stipulerede og vedtagne Salgsbetingelser.

Det bemærkes, uds no.21 i denne rets(...) 1862, Matr. no. 53 , Matr. no. 65b
halv Kongetiende 0 tdr 0 skp 3 fdk Byg 0-0-0¼ fdk Byg
halv Kongetiende og Kirketiende 0 " 3 " 0 " Byg 0-0-1 fdk Byg
Præstetiende 0 " 1 " 3 1/2 Byg 0-0-0¾ " Byg

Det stemplede Papir
Lerchenborg d. 10. Mai 1894.

Bemærkninger:
1: Justitsministeriet tiltræder at der kan udstedes skøde 23-5-1894

2: I Henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 13 April dt og vedhæftede Matrikelkort kan dette skøde tinglæses.

Holbæk Amt d. 30 Maj 1894
Bille

• Panteobligation: 23 maj 1894, Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Panteobligation fra Lerchenborg til Jens Peter Johansen.
\\b0
Stempel 2 Kr 55 øre
PANTEOBLIGATION

Jeg undertegnede Jens Peder Johansen Eijer af hus med Lod i Svallerup By, tilstaar ved denne min Panteforskrivning, at jeg i Anledning af bemeldte iendoms Overdragelse til mig fra Grevskabet Lerchenborg ifølge Skjøde af Dags Dato er bleven skyldig til det med forbemeldte Grevskab forbundne Fideikommis 1550 Kr, skriver Et Tusinde Fem Hundrede og Femti Kroner, hvilken Summa den indfriede Rest af Kjøbesummen andrager og (se ... no 25 Formular 1) --- efter Forløbet af 10, er ti paa hinanden følgende Aar fra 11. Juni 1894 at regne i hvilken Aarrække --- beløb. Endvidere --- fra 11. Juni Termin 1894 at regne at forrente samme i Ti Aar med 3, skriver tre pro cent pro Anno, som betales i fornævnte Termin hver gang med Halvdelen og første gang 11 December Termin 1894, hvori den efter bemeldte 10 Aars forløb --- med 4 skriver fire procent pro Anno.Til Sikkerhed --- 1 (...) (...) i den mig i følge Skjøde af Dags <dato> tilhørende Eiendom med jorder, der under Matr. no. 53 og 65b i Svallerup By , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt ere skyldsat for Hartkorn Ager og Eng 0 tdr 2 skp 2 fdk 1 1/2 alb, med Gammelskat 4 Kr 76 øre, samtlige Bygninger --- og forøget.

Det bemærkes, at Jagten paa den pantsatte Eiendom er overdraget besidderen af Grevskabet Lerchenborg.

De pantsatte - Bygninger - eller paa (...) (...) samme restance af Skatter eller Afgifter (...), Jeg --- (...) mig.

Svallerup pt Lerchenborg d. 10 mai 1894
Jens Peder Johansen

Denne Obligation --- hvilke
Justitsministeriet d. 23 Mai 1894

Anmærkninger:
21-7-<19>00 udslættet 750 Kr og relaxeret Matr no. 65b (41/16) Udslettet 20-11-1917 (49/400)


Det ser ud til han afdrager 750 Kr. på lånet i år 1900 efter han har solgt matr. no 65b fra inde i byen. Dette matrikelnummer udtages herefter af pantet. Hele gælden bliver indfriet november 1917. se salget side ....

\\b
Om afståelsen af jagtretten til Lerchenborg.

DEKLARATION
Undertegnede Jens Peter Johansen Eier af Huset med Jordlodden Matr. no. 53 og 65b i Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt erkjender herved at have overdraget til Besidderen af Grevskabet Lerchenborg uden noget Vedelag Jagten paa fornævnte min Eiendoms samlede Jorde fra 1 April 1894 at regne i min Besiddelsestid og i alle Tilfælde i 10 er ti paa hinanden følgende Aar fra 1 April 1894 at regne.

Svallerup pt Lerchenborg d. 19 Marts 1894
Jens Peder Johansen

til Vitterlighed:
F. Mølkern, O Buhl.
¤

• Aftægtskotrakt: til Lars Johansen, 24 aug. 1894, Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Aftægtskontrakten til Lars Johansen

Stempel 1 Kr. 15 Øre

AFTÆGTSKONTRAKT
Imellem undertegnede Jens Peder Johansen Eier af Huset Matr. no. 54a i Svallerup By og sogn som aftægtsnyder og min søn og min Fader Lars Johansen er under Dags Dato oprettet og indgaaet følgende:

Pkt.1
Jeg Jens Peder Johansen forpligter mig til at lade Lars Johansen i hans Livs <tid> bebo og benytte den aftægtslejlighed, som jeg er forpligtet til at lade indrette inde midt i Stuehuset og vedligeholde samme igen forsvarlig
(...)

Pkt. 2
Den i forrige part omhandlede Aftægtslejlighed, der af mig skal indrettes med 3 Fag Beboelse, Kjøkken og Spisekammer, skal have særlig Indgang.

Pkt. 3
I Aarlig Aftægt til Lars Johansen svarer jeg Jens Peder Johansen 120 Kroner er Et Hundrede og Toti Kroner hvert Aar 1. Mai og 1. November første Gang 1. Mai 1894 betales 60 Kro- ner.

Pkt. 4
I Sygdomstilfælde er jeg desuden pligtig til at give min Fader fornøden Pasning og Pleie.

Pkt. 5
Til Sikkerhed for foranstaaende giver jeg min Fader Priotets- og Panteret i den mig tilhørende Eiendom Matr. no. 54a Svallerup By og Sogn med do paa samme nævnte Bygninger, ved efter min Obligation til Grevskabet Lerchenborg paa 850 Kroner og Obligation til ham selv paa 250 Kr.

Pkt. 6
Det stemplede Papir til nærværende Kontrakt er beregnet saaledes:
120 Kroner Aarlig x 5.........................................................................600 Kr.
Indretning og Vedligeholdelsen af aftægtsboligen efter...................... 100 Kr.

700 Kr
700 Kr deraf 1/6 % = 1 Kr 16 Øre el. her til Taxt 1Kr. 15 Øre

Saaledes er denne Kontrakt indgaaet og oprettet samt underskrevet i 2 Vitterlighedsvidners overværelse.

O. Buhl, Søren Kristensen Aarby Mark
Svallerup 24 August 1893

Lars Johansen Jens Peder Johansen
¤

• Salg af ejendom: 28 jun. 1900, Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Jens Peter Johansen sælger huset i Svallerup by

Stempel 6 Kr 30 Øre 11. August 1900

KJØBEKONTRAKT

Underskrevne Husmand Jens Peder Johansen i Svallerup tilstaar at have solgt og afhændet ligesom jeg herved under nærmere endelig Overdragelse ved Skøde sælger og afhænder til Smed Lars Peter Christoffersen sammesteds den mig tilhørende Jordlod Matr. no. 65b af Svallerup By og Sogn af Hartkorn 0 skp 0 fdk 2 1/4 alb, gl. skat 41 Øre med det paa Lodden opførte Hus med mur som sømfast Appatsmenter, derunder 1 Kakkelovn og 1 Bryggersgryde. Overdragelsen er foregaaet paa følgende Vilkaar:

Pkt. 1
Eiendommen tiltrædes strax af Køberen og staar fra Dato for hans Regning og Risiko i enhver Henseende, hvoraf følger at han i Tilfælde af Ildsvaade er berettiget til at oppebære Assurance erstatningen til anordningsmæssig Anvendelse.

Pkt. 2
Alle af Eiendommen fra Dato gaaende skatter og Afgifter og Præstationer af enhver Art udredes

Pkt. 3
Købesummen er akkorderet til 950 Kr, skriver Ni Hundrede og Femti Kroner og den erlægges Kontant og skadesløst i 11 Juni Termin d. A. Samtidig med Købesummens Betaling vil Sælgeren have at udstede og Køberen at modtage rent og ubehæftet Skøde paa Eiendommen.

Pkt. 4
Eiendommen overdrages Køberen med de samme Rettigheder og forpligtigelser, hvormed den har tilhørt Sælgeren og tidligere Besidder og (...) henseende bemærkes, at Jagtretten er overdraget Trediemand paa tid.

Pkt. 5
De med denne Overdragelse og dens Fuldbyrdelse forbundne Omkostninger udredes alene af Køberen

Pkt. 6
I Søgsmaalstilfælde Vedtages (...) maa der efter Forordning af 25 Februar 1828 og erholder den Part, hvis Paastande I det væsentlige gives medhold skadesløs Omkostninger hos Modparten.

Jeg underskrevne Smed Lars Peter Christoffersen erkender at have købt den fornævnte Eiendom paa ovennævnte Vilkaar, som jeg forpligtige mig prompte at opfylde.

Pt. Kallundborg 15. Marts 1900


Underskrift og Vidner.


Det endelige skøde på huset i Svallerup by

SKJØDE

Da Køberen nu har berigtiget den akkorderede Købesum og da han i øvrigt har lovet at holde sig foranstaaende Købekontrakts bestemmelser efterrettelig, saa skøder og aldeles endelig afhænder jeg Jens Peder Johansen til fornævnte Smed Lars Peder Christoffersen af Svallerup den foran nærmere beskrevne Eiendom Matr. no. 65b af Svallerup By og Sogn af Hartkorn 2 3/4 album, Gl skat 41 Øre og skal den herefter følge og tilhøre ham som hans rette og velerhvervede Eiendom fri og frelst for hver mands Krav og Tiltale, idet jeg indestaar for Vanhjemmel efter Loven.

pt Kalundborg d. 28 Juni 1900

<underskrifter>

Smeden lånte alle pengene - 1000 Kr - i Kreditforeningen.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1901 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 8 #
Husliste nr 134, et hus matr. no 53, opslag 451-452
Jens Peter Johansen f. 19-12-1864 i sognet, jordbruger, husfader, gift 1891
Mariane Johansen, f. 21-8-1863 i Ubby, 1893 fra Ubby, husmoder, 3 levende børn.
Jørgen Kristian Johansen, f. 30-8-1892 i sognet, barn
Ellen Kirstine Johansen, f. 9-1-1893 i sognet, barn
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-1898 i sognet, barn
Lars Johansen f. 22-4-1834 i Rørby s. 1863 fra Ubby, slægtning gift 1864 enkemand 1893, 2 levende børn.

Ved den første folketælling er oldefar hjemme hos forældrene, mens han ved de næste to er ude at tjene bønder. Det er bemærkelsesværdigt, at han er den ældste på gården med sine kun 25 år. Han må være forkarl. Oldefar tjente så vidt vides i denne plads, da han blev gift med oldemor Mariane i 1891. Johs. Rasmussen på Hyldehøj kørte for dem til kirken i Ubby i lukket hestevogn. I 1901 har han og Mariane allerede været gift i 10 år og de bor nu i hans fødehjem sammen med tipoldefar Lars Johansen.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1906 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 9 #
FT 1906: Svallerup sogn, Skema nr. 23, matr. no 54, opslag 91-92
Jens Peter Johansen, f. 19-12-1864 gift husfader, landbrug
Mariane Johansen, f. 21-8-1863 gift, husmoder
Jørgen Christian Johansen, f. 30-8-1892, barn
Ellen Kirstine Johansen, f. 9-1-1895, barn
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-1898, barn
Betty Oline Martha Johansen, f. 27-4-1904, barn
Lars Johansen, f. 24-4-1834, enkemand slægtning.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1911 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 10 #
FT: 1911 Svallerup sogn, liste 10, matr. nr. 54, opslag 40
Jens Peter Johansen f. 19-12-1864 i sognet, husfader, jordbruger
Mariane Johansen f. 21-8-1863 i Ubby husmoder
Ejner Rudolf Johansen f. 9-12-1898 i sognet, barn
Betty Johansen f. 27-4-1904 i sognet, barn
Laura Johansen f. 2-8-1907 i sognet, barn
Lars Johansen enkemand f. 22-4-1834 i Uggerløse (Rørby) slægtning.

I de to seneste folketællinger bor de fortsat på Søvejen. i 1906 er alle deres børn stadig hjemmeboende, men det har sikkert ikke varet længe før de ældste er kommet ud at tjene. Det yngste barn Laura er ikke født endnu. Hun er derimod med i 1911. Ved begge tællingerne er tipoldefar Lars Johansen stadig levende. Han bor der på aftægt. (se hans aftægtskontrakt side )
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1916 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 11 #
FT: 1916, Svallerup sogn, Matr. nr. 54, Opslag 77
Fam. 21
Jens Peter Johansen, f. 19-12-64, Gift, Nej, husfader, Landbrug.
Indtægt 1600,00 kr., Formue 14000,00 kr., Statsskat 21,10 kr., Kommuneskat 35,39 kr.
Mariane Johansen, f. 21-5-68, Gift, Nej, Husmoder, husgerning
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-98, ug, Nej, Landbrug, Kommuneskat 3.60 kr.
Betty Oline Martha Johansen, f. 25-4-1904, ug, Barn
Laura Marie Johansen, f. 2-8-1907, ug, Barn
Fam. 22
Lars Johansen, f. 22-9-1834, Ekmd, privat Understøttelse. Kommuneskat 0,45 kr.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1921 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 12 #
Matr. nr. 54, fam. nr. 29, opslag 74
Jens Peder Johansen, f. 19-12-1864, gift, f. i s. Husfader, Landbrug
Mariane Johansen, f. 21-8-1863, gift, f. i Ubby s. til sognet 1893, husmoder
Ejner Johansen, f. 9-12-1898 ug, f. i s. Søn, Landbrug
Betty Johansen, f. 27-4-1904 ug, f. i s. Datter
Laura Johansen, f. 2-8-1907 ug, f. i s. Datter

Morfar er stadig hjemmeboende, men han blev gift 3 mdr senere.
¤

• Han findes i folketællingen 5 nov. 1925 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 13 #
FT 1925, Svallerup sogn, Matr. nr. 53, fam. nr. 12, opslag 17
Jens Peter Johansen, f. 19-12-1865, gift, f. i s. Husfader, Landmand
Mariane Johansen, f. 21-8-1863, gift f. i Ubby s. Husmoder
Laura Marie Johansen, f. 2-8-1907, f. i s. Datter, Medhjælper

Der er kun Laura hjemme hos Jens Peter og Mariane. Men de har også fået hjælp udefra. Betty og Martin boede i nærheden. Morfar og mormor var nærmeste nabo.
¤

• Levnedsløb: 1944, Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 14 #
Udkast til levnedsløb p.D.05
Barndom:
Jens Peter Johansen er født matrikelnummer 54 ude på Søvejen Svallerup mark, Svallerup sogn. Han er den ældste af Lars Johansen og Ane Kirstines fælles børn. Hans mor havde været gift en gang tidligere. Fra dette ægteskab var der en halvbroder Niels Chr. Jensen, som døde knapt 6 år gammel.
Jens Peter Johansen var kun 14 mdr. da han døde og kan ikke huske noget om denne halvbror. Den gamle uskrevne lov om at det første barn som fødes i det nye ægteskab skal opkaldes efter den afdøde ægtefælle syntes at være opfyldt her, idet hendes første man hed Jens Christensen. Jens Peter må have gået i Svallerup kommuneskole fra ca. 1871-78. Dvs. han har gået hos lærer Hansen de fleste år. Måske gik han det sidste år hos lærer Manniche, som kom til Svallerup 1877. Der blev bygget ny skole i 1878.

Ungdom: Oldefar er sikkert kommet ud at tjene inden han blev konfirmeret eller senest da han var 14 år. Ved FT 1880 tjente han hos en fæstegårdmand i Svallerup ved navn Jens Andersen. FT 1890 er han hos Johs. Rasmussen på Hyldehøj, formentlig som forkarl. Jens Peter Johansen var faktisk den ældste på gården. Det er vel ikke utænkeligt at han har været der indtil han blev gift i 1891. Flyttepåtegningen siger at han flyttede til Ubby den 8-11-1891. Dvs. knapt fjorten dage efter de var blevet gift. Af lægdsrullen fremgår det at han har været indkaldt 3 gange fra 1886-1890.

Voksen: Jens Peter og Mariane boede på Maglehøjgård i 1½ år fra nov. 1891 til maj 1893. De blev gift 30-10-1890 i Ubby og fik deres første barn Christian Johansen deroppe. De passede og drev gården for Marianes mor, som var blevet enke i 1888. Hun var fæster under Lerchenborg indtil sin død. Det er vel ikke helt klart hvorfor de flyttede til Svallerup i stedet for at blive i Ubby og måske overtage gården der. De kunne fx. have frikøbt den fra Lerchenborg og så taget Ellen på aftægt. Det er det samme resultat de kommer til ved at flytte til Svallerup med meget mindre jord. Her var Jens Peters mor død i jan 1893 og Lars Johansen var enkemand med ca. 2½ tdr. land. Det har måske også betydet noget at Marianes tvillingbror var hjemme og kunne drive gården videre. Problemerne var overskuelige i Ubby. Det har måske også betydet noget at der var udsigt til de kunne fæste det stykke jord, som lå ved siden af, så de fik næste 5 tdr. land i alt. (Lars Johansens jord var frikøbt af Ane Kirstine inden de blev gift). Fæsteperioden for no. 53 og 65b var meget kort for allerede året efter køber han det fri fra Lerchenborg. Forinden havde han købt no. 54a af sin far og oprettet en aftægtskontrakt med ham. Jer tror de allesammen boede ude på marken selvom der var et hus inde i byen matrikelnummer 65b. Det har han formentlig lejet ud indtil han solgte det 1900. Det er da muligt da har boet i det en kort tid indtil det gik i orden ude på marken med Lars Johansens aftægtslejlighed osv.

Fra 1894 og til ca. 1910 lever de af de 4-5 tønder land og har Lars Johansen på aftægt og forøger børneflokken til fem. Det har nok været nødvendigt med en del løsarbejde ved siden af. Han har måske kunnet arbejde sig til nogle hestedage. De havde ikke nogen hest de først år og meget af arbejdet har foregået med håndkraft. Således skal han bl.a. have været daglejer på den gård som har mart no.7 (kaldes i dag Jens Kristiansens gård). Denne jord gik helt ud til, hvor de selv boede. Lars Johansen var ca. 60 år da de flyttede sammen med ham så han har sikkert også været med i det daglige arbejde.

Ca. 1910 købte de 10 tdr. ld. længere ude af Søvejen. (Taget ud af matrikelnummer 19 - Den gård som oldemor Bengta købte ikke så længe efter). Næsten samtidig hermed byggede han et nyt stuehus (Findes endnu). Det kostede ikke så meget dengang. Lerstenene til indermurene strøg de selv. (Lars Johansen og morfar). De må på forskellig måde have kunnet samle nogle penge sammen eller akkumulere dem på en anden måde. Den jord han købte, var vist besået og gav næsten med det samme et stort overskud. Endvidere havde Jens Peter vistnok nogle jordlodder på Strandvejen som han afhændede. (Dette er ikke endeligt bevist endnu).

Alderdom: Jens Peter boede på stedet indtil ca. 1942 et par år før de døde. Jens Peter blev syg og uarbejdsdygtig med årene - bl.a. af gigt -. Han måtte have hjælp til at passe stedet. Bl.a. hjalp Betty og Martin til derhjemme, men de havde også tjenestekarl et stykke tid. Far (Hans Jørgen Nielsen) har tjent hos dem ikke så længe før de solgte stedet. Jens Peter Johansen var også udadvendt og deltog i sognets aktiviteter. Han sad bl.a. i sognerådet og var aktiv i husmandsbevægelsen, skolekommission m.m. Han har også lavet Folketællinger kan jeg se i Rigsarkivet. Har ikke undersøgt kommunearkivalierne for valgresultater osv. Af Chr. Pedersens dagbøger fremgår det også at han har været opstillet til kommunevalg dog uden at opnå valg på dette tidspunkt. Jens Peter Johansen og Mariane købte huset inde i byen på matrikelnummer 54c ca. 1942. Der er det særlige ved netop dette at det havde hans far og mor ejet som et ubebygget vænge indtil de solgte det i 1872. Han flyttede fra matrikelnummer 54a til matrikelnummer 54c.(54b er huset ved siden af i byen). Men huset var bygget mange år tidligere af andre ejere. Han døde i Svallerup den 31 marts 1944, 79 år gl. og han efterlod sig 10 børnebørn og et oldebarn (nemlig ego). Dette tal er blevet noget større i dag, vi er 23 der har Jens Peter og Mariane som oldeforældre.
¤

Jens blev gift med Husmor Mariane Jørgensen {p.D.06} [MRIN: 13], datter af Gmd Jørgen Petersen {p.E.11} og Ellen Margrethe Andersen {p.E.12},15 den 30 okt. 1891 i Ubby kirke, Klovbyvej, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

Om Jens og Mariane:

• Vielse: 30 okt. 1891, Ubby kirke, Klovbyvej, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 16 #
Ubby sogn, viede 1891, opslag xx
Ungkarl Jens Peter Johansen født 19-12-1864, søn af husmand Lars Johansen i Svallerup 26 aar og pige Mariane Jørgensen f.21-8-1863, datter af Bmd Jørgen Pedersen i Ubby 28 aar.
Forlovere: Hmd Lars Johansen i Svallerup og Bmd. Niels Peder Johansen i Uggerløse.

Niels Peder Johansen er gift med Marianes søster i Uggerløse Karen Marie. Marianes far døde i 1888 og kunne altså ikke være forlover.

Jens Peter Johansen og Mariane flyttede op på Maglehøjgård da de blev gift jf. Lægdsrulle boede de der til 2 maj 1893. De har formentlig haft tanker/forventninger om at skulle overtage gården?
¤

Om Mariane:

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1870 i Maglehøjgård, Hovvej 44, Ubby Mark, Ubby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 17 #
FT 1870 Ubby sogn, side 215 et boelssted. opslag xx
Jørgen Pedersen, 41 gift, f. i s. husfader, boelsmand
Ellen Margrethe Andersdatter, 43, gift, f. i Ll. Fuglede
Karen Marie Jørgensen, 12 ug, f. i s. barn
Mariane Jørgensen 6 ug f. i s. do
Anders Peter Jørgensen 6 ug f. i s. do
Jørgen Sørensen 24 ug f. i Svallerup, tjenestekarl.
¤

• Hun blev konfirmeret 14 apr. 1878 i Ubby kirke, Klovbyvej, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 18 #
Kirkebøger: Ubby sogn, opslag xx
Mariane Jørgensen, Ubby
f. i Ubby 21-8-1863, døbt hjemme 24 aug 1863; i kirken 9 Oktober 1863
Forældre:. Bmd. Jørgen Pedersen og hustru Ellen Margrethe Andersdatter.

Der er ikke angivet nogen karakter for kundskab og opførsel ved nogen af konfirmanderne.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1880 i Maglehøjgård, Hovvej 44, Ubby Mark, Ubby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 19 #
FT 1880 Ubby sogn, liste 6 en gaard, opslag xx

Jørgen Pedersen, 51 gift, f. i s. husfader. gaardfæster
Ellen Margrethe Andersdt, 53 gift, f. i Ll. Fuglede husmoder
Karen Marie Jørgensen 22 ug f. i s. <barn>
Mariane Jørgensen 16 ug f. i s. <barn>
Anders Peter Jørgensen 16 f. i s. <barn>
¤.

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1890 i Maglehøjgård, Hovvej 44, Ubby Mark, Ubby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 20 #
FT 1890 Ubby sogn, matr. no. 17a en gaard, opslag xx
Ellen Pedersen, 63 enke, f. i Ll. Fuglede husmoder, gaardejerske
Anders Peter Jørgensen, 26 ug, f. i s. bestyrer
Mariane Jørgensen 26 ug, f. i s.
Lars Peter Larsen, 16 ug, f. i s. tyende dreng.
¤

• Fødte børn: 1892 til 1907, Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. #
Fødte børn af Mariane Jørgensen. Hun fik 5 børn

Kirkebøger: Ubby sogn, fødte
født: 30. aug 1892, dåb: 2. okt 1892
1) Jørgen Kristian Johansen (p.20c)
Forældre: Jens Peter Johansen og Mariane Jørgensen i Ubby
Faddere: hmd Ole Sørensens hustru i Ubby, Hmd Niels P. Johansens hustru i Uggerløse, hmd Ole Sørensen i Ubby, hmd Niels P. Johansen i Uggerløse, barnets far.

Kirkebøger: Svallerup sogn, fødte
født: 9 januar 1895, dåb: 30 Marts 1895
2) Ellen Kirstine Johansen (p.21c)
Forældre: Jens Peter Johansen og Mariane Jørgensen af Svallerup (31 Aar).
Faddere: Pige Maren Andersen af Løgtved, Sæby sogn gdr Jørgen Pedersens enke Ellen Andersen, Ubby, ungkarl Anders Peter Jørgensen, Ubby, aftægtsmand Lars Johansen, Svallerup, barnets fader.
under bemærkning: Vielsesattest af 25 jan 1895 fra sognepræsten i Ubby, Nannestad.

Kirkebøger: Svallerup sogn, fødte
født: 9 december 1898, dåb: 22 jan 1899
3) Ejner Rudolf Johansen (p.C.03)
Forældre: Jens Peter Johansen og hustru Mariane Jørgensen -35- Svallerup Mark.
Faddere: Barnets moder Mariane Jørgensdatter. Konen Karen Kirstine
Johansen af Føllenslev. Pige Anna Jørgensen af Svallerup,
ungkarlene Hans Jørgensen af Svallerup, Anders Peter
Jørgensen, Uby og husmand Peder Johansen af Føllenslev.

Kirkebøger: Svallerup sogn, fødte
født: 27 april 1904, dåb: 12 juni 1904
4) Betty Oline Martha Johansen (p.22c)
Forældre: Jens Peter Johansen og Mariane Jørgensen (40 aar)
Faddere: Nina Jørgensen af Ubby, Pedersen Johan Johansen, Aftægtsmand Rasmus Jørgensen, faderen.

Kirkebøger: Svallerup sogn, fødte
født: 2 aug 1907, dåb: 29 september 1907
5) Laura Marie Johansen (p.23c)
Forældre: Jens Peter Johansen og Mariane Jørgensen
Faddere: Kone Ane Kirstine Pedersen, gdr. Jens Pedersen, aftægtsmand Lars Johansen, alle Svallerup.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1901 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 21 #
Folketællinger: Svallerup sogn 1901, Husliste nr 134, et hus matr. no 53, opslag 451-452
Jens Peter Johansen f. 19-12-1864 i sognet, jordbruger, husfader, gift 1891
Mariane Johansen, f. 21-8-1863 i Ubby, 1893 fra Ubby, husmoder, 3 levende børn.
Jørgen Kristian Johansen, f. 30-8-1892 i sognet, barn
Ellen Kirstine Johansen, f. 9-1-1893 i sognet, barn
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-1898 i sognet, barn
Lars Johansen f. 22-4-1834 i Rørby s. 1863 fra Ubby, slægtning gift 1864 enkemand 1893, 2 levende børn.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1906 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 22 #
Folketællinger: Svallerup sogn 1906, Skema nr. 23, matr. no 54, opslag 91-92
Jens Peter Johansen, f. 19-12-1864 gift husfader, landbrug
Mariane Johansen, f. 21-8-1863 gift, husmoder
Jørgen Christian Johansen, f. 30-8-1892, barn
Ellen Kirstine Johansen, f. 9-1-1895, barn
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-1898, barn
Betty Oline Martha Johansen, f. 27-4-1904,barn
Lars Johansen, f. 24-4-1834, enkemand slægtning.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1911 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 23 #
FT 1911 Svallerup sogn, liste 10, matr. nr 54, Opslag xx
Jens Peter Johansen, f. 19-12-1864 i sognet, husfader, jordbruger
Mariane Johansen, f. 21-8-1863 i Ubby husmoder
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-1898 i sognet, barn
Bety Johansen, f. 27-4-1904 i sognet, barn
Laura Johansen f. 2-8-1907 i sognet, barn
Lars Johansen enkemand f. 22-4-1834 i Uggerløse (Rørby) slægtning.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1916 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 24 #
FT 1916, Svallerup sogn, Matr. nr. 54, Opslag 77
Fam. 21
Jens Peter Johansen, f. 19-12-64, Gift, Nej, husfader, Landbrug.
Indtægt 1600,00 kr., Formue 14000,00 kr., Statsskat 21,10 kr., Kommuneskat 35,39 kr.
Mariane Johansen, f. 21-5-68, Gift, Nej, Husmoder, husgerning
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-98, ug, Nej, Landbrug, Kommuneskat 3.60 kr.
Betty Oline Martha Johansen, f. 25-4-1904, ug, Barn
Laura Marie Johansen, f. 2-8-1907, ug, Barn

Fam. 22
Lars Johansen, f. 22-9-1834, Ekmd, privat Understøttelse. Kommuneskat 0,45 kr.

I de fire sidste folketællinger bor de fortsat på Søvejen. i 1906 er alle deres børn stadig hjemmeboende, men det har sikkert ikke varet længe før de ældste er kommet ud at tjene.

Det yngste barn Laura er ikke født endnu. Hun er derimod med i 1911 og 1916. Ved begge tællingerne er tipoldefar Lars Johansen stadig levende. Han bor der på aftægt. (se hans aftægts kontrakt under p.E.09). Mariane optræder i 9 tilgængelige folketællinger: Efter hun er gift er hun kun anført med navneskifte dvs. Johansen i stedet for fødenavnet Jørgensen. Ved de 3 første er hun i Ubby sogn i sit fødehjem. Hun er altså ikke ude at tjene i 1880 eller 1890. Hun har måske aldrig været ude at tjene hos andre.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1921 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 25 #
FT 1921, Svallerup sogn, matr. nr. 54, fam. nr. 29, opslag 74
Jens Peder Johansen, f. 19-12-1864, gift, f. i s. Husfader, Landbrug
Mariane Johansen, f. 21-8-1863, gift, f. i Ubby s. til sognet 1893, husmoder
Ejner Johansen, f. 9-12-1898 ug, f. i s. Søn, Landbrug
Betty Johansen, f. 27-4-1904 ug, f. i s. Datter
Laura Johansen, f. 2-8-1907 ug, f. i s. Datter

Morfar er stadig hjemmeboende, men han blev gift 3 mdr senere.
¤

• Hun findes i folketællingen 5 nov. 1925 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 26 #
FT 1925, Svallerup sogn, Matr. nr. 53, fam. nr. 12, opslag 17
Jens Peter Johansen, f. 19-12-1865, gift, f. i s. Husfader, Landmand
Mariane Johansen, f. 21-8-1863, gift f. i Ubby s. Husmoder
Laura Marie Johansen, f. 2-8-1907, f. i s. Datter, Medhjælper

Der er kun Laura hjemme hos Jens Peter og Mariane. Men de har også fået hjælp udefra. Betty og Martin boede i nærheden. Morfar og mormor var nærmeste nabo.
¤

• Levnedsløb: 1943, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 27 #
Udkast til levnedsløb p.D.06

Barndom: Mariane er tvilling med Anders Peter Jørgensen. De er født på gården Maglehøj matr. no. 17a Ubby sogn. ( i dag Hovvej 44). De har en ældre søster Karen Marie, men der har været et par søskende som døde. Anders og Mariane er de yngste af de i alt tre levende børn. Vi ved ikke så meget om hendes barndom. Hun er født på en fæstegård under Lerchenborg og hendes opvækst må være betinget af dette. Hun må have gået i Ubby kommuneskole i perioden fra ca. 1870-1877, ligesom hun er konfirmeret i Ubby. De overleveringer som foreligger, siger at hun ikke var særlig god til det boglige såsom at læse og skrive.

Ungdom:
Det ser ikke ud til Mariane har været ude at tjene men har været derhjemme altid indtil hun flytter til Svallerup sammen med Jens Peter Johansen. I hvert fald boede hun hjemme ved FT 1870, 1880 og 1890. I 1880 er hun 16 år og i 1890 26 år. Broderen Anders var også hjemme ved disse tællinger. De har været tjenestefolk derhjemme, idet der tidligere var et par karle og piger på gården. Vi kan selvfølgelig ikke helt sikkert vide om hun har været ude at tjene et stykke tid. Højskoleophold var også almindelige heromkring; men der findes ingen overleveringer om dette.

Voksen: Mariane og Jens Peter var på gården i Ubby i 1½ år inden de flyttede til Svallerup. Hvad der fik dem til at flytte er ikke helt klart (se under p.D.05). Mariane fik det første barn - Kristian - i Ubby 1892, mens der kom 4 til i Svallerup mellem 1895 og 1907. Der har sikkert været nok at gøre både ude og inde. Der var sikkert meget slid med de 4-5 tdr. ld. Boligforholdene har nok heller ikke været de bedste i det gamle stuehus. Lars Johansen skulle også være der. Selv efter de byggede det nye stuehus var der ikke overvældende med plads efterhånden som børnene blev større. De havde kun to senge. I den ene lå oldefar og oldemor og i den anden Betty og Laura. Morfar og Lars Johansen sov i det gamle stuehus. Her havde han også sin aftægtsbolig. Kristian kom sikkert hurtigt ud at tjene og morfar kom jo også op til morbroderen Anders da han var ni år. Men trods dette skulle der være plads til en "stadsstue", som ikke blev brugt ret mange gange om året. Jeg har forhørt mig lidt om deres selskabelig: den var vist ikke så overvældende og var med årene en del aftagende. Jens Peters søster og svoger kom måske en gang om året når der var slagtet gris. Forbindelsen til Ubby var lidt mere udbygget. Selskabelighed i forholdet til naboerne var heller ikke så omfangsrigt.

Alderdom:
Far har fortalt fra dengang han tjente derude, at når de sad inde i stuen om aftenen, så havde Mariane altid fuld gang i strikketøjet. Kunne han så slippe af sted med at knække garnet inde under bordet når hun sad og strikkede, så kunne det godt vare et stykke tid inden hun opdagede, at hun "strikkede" uden garn. Når hun så opdagede uheldet blev der stor opstandelse. Om hun kendte synderen eller det passerede kunne henføres til en fabrikationsfejl vides ikke; men det har sikkert set sjovt ud så længe det stod på. I modsætning til Jens Peter Johansen forblev hun rank og ret i sin alderdom, mens oldefar var krum og ældet af gigt i sin alderdom.(se billeder). Mariane og Jens Peter boede ude på marken fra 1893 til 1942, altså i næsten et halvt århundrede. De nåede dog at holde guldbryllup ude på marken. Det blev holdt men hvis ikke i større stil. Der findes vist ingen billeder fra denne begivenhed. Det blev ikke til noget med at få fotografen til at komme; men præsten kom helt af sig selv. Som nævnt flyttede de ind til byen de sidste par år. Selvom hun måske var rankere så døde hun før Jens Peter - da jeg var 2 mdr. gammel - 14 marts 1943, 79 år gammel. Mariane og Jens Peter er de eneste af mine oldeforældre der levede til efter min fødsel. Huset matr. no. 54c som de boede i blev solgt videre til Dorthea Clausen, som boede der til for nogle få år siden.
¤

Deres børn:

          i.  Jørgen Kristian Johansen [687] blev født den 30 aug. 1892 i Ubby By. , Ubby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 2 okt. 1892 i Ubby kirke, Klovbyvej, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk,28 døde den 22 feb. 1970 i Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 77 år, og blev begravet i feb. 1970 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. Jørgen blev gift med Anna Vilhelmine Hansen {p.38c} [MRIN: 541] den 14 nov. 1924 i Ubby kirke, Klovbyvej, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. Parret var barnløst. Jørgen blev derefter gift med Kirstine Nielsen [MRIN: 542] den 12 dec. 1930 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. Parret var barnløst. Jørgen blev derefter gift med Anna Katharina Soujon [MRIN: 543] den 17 dec. 1950 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. Parret var barnløst.

         ii.  Ellen Kirstine Johansen [688] blev født den 9 jan. 1895 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 30 mar. 1895 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,29 døde den 9 apr. 1936 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af 41 år, og blev begravet den 15 apr. 1936 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.30 Årsagen til hendes død var Døde af kræft i bughulen. Ellen havde et forhold til Adolf Henrik Jensen [MRIN: 544], søn af Jens Peter Jensen og Cecilie Marie Jensen. Parret blev ikke gift.

        iii.  Gdr Ejner Rudolf Johansen [17] 31 blev født den 9 dec. 1898 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 22 jan. 1899 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,32 døde den 5 dec. 1967 på Kalundborg Sygehus, Kalundborg sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 68 år, og blev begravet den 10 dec. 1967 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.33 Årsagen til hans død var Leukemi. Ejner blev gift med Husmor Marie Bolette Olsen {p.C.04} [MRIN: 15], datter af Hmd. og Lods Johan Jacob Olsen {p.D.07} og Gdr. Bengta Svensdotter {p.D.08}, den 28 apr. 1921 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

         iv.  Betty Oline Martha Johansen [5057] blev født den 27 apr. 1904 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 12 jun. 1904 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,34 døde den 27 feb. 1995 på Kalundborg Sygehus, Kalundborg sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 90 år, og blev begravet i mar. 1995 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. Betty blev gift med Martin Karl Anton Larsen {p.42c} [MRIN: 1848], søn af Rasmus Peder Larsen {4} og Johanna Svensdotter {p.65d}, den 27 apr. 1926 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

          v.  Husmor Laura Marie Johansen [690] blev født den 2 aug. 1907 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 29 sep. 1907 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,35 døde den 26 feb. 2007 i en alder af 99 år, og blev begravet i mar. 2007 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. Laura blev gift med Møller Åge Hansen {p.43c} [MRIN: 316], søn af Bager Niels Peter Hansen og Anne Margrete Jørgensen, den 12 maj 1935 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.2. generation (Forældre)

2. Hmd Lars Johansen {p.E.09}, søn af Hmd Johan Jacobsen {p.F.17} og Lisbeth Jensdatter {p.F.18}, blev født den 22 apr. 1834 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk., blev døbt den 31 maj 1834 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,36 døde den 14 jan. 1917 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af 82 år, og blev begravet den 22 jan. 1917 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.30

Om Lars:

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 37
#
FT 1834 Rørby sogn, Uggerløse fam. 85, side 106, opslag 13
Johan Jacobsen, 38 gift, husmand
Lisbeth Jensdatter, 40, hans kone
Jens Johansen, 10 ug, barn
Peder Johansen, 8 ug, barn
Jacob Johansen, 3 ug, barn

Lars Johansen er ikke født endnu. Han bliver født ca 3 mdr. efter tællingen men han har 3 ældre brødre.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1840 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 38 #
FT 1840 Rørby sogn, Uggerløse by, et huus nr. 144 opslag 27
Johan Jacobsen, 43 gift,, husmand
Lisbeth Jensdatter, 45 gift, hans kone
Peder Johansen, 14 ug, barn
Jacob Johansen, 9 ug, do
Lars Johansen, 5 ug, do
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1845 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 39 #
FT 1845 , Rørby sogn, Uggerløse, opslag 12
Johan Jacobsen, 48 gift, f. i s. husmand og væver
Lisbeth Jensdatter, 50 gift, f. i s. hans kone
Lars Johansen, 11 ug, f. i s. deres barn

Lars Johansens brødre er ikke længere hjemme og lillesøsteren Kirsten Johansen er død allerede før FT 1840, den 1-11-1839 1½ år gl.
¤

• Han blev konfirmeret 30 apr. 1848 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 40 #
Rørby sogn, konfirmation 1848 , opslag 59
Søndag efter Paaske 1848 <= 30 april 1848>
Lars Johansen, Uggerløse f. 22. April 1834, dåb 31. Mai s. a.
Vacc. 4 juli 1835 af Voigt.
Forældre: hmd Johan Jacobsen og Lisbeth Jensdatter af Uggerløse.
Kundskab: god Kundskab opførsel: sæd<elig> opførsel.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1850 i Aarby, Melbygården, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 41 #
FT 1850: Melby, Aarby sogn, Melbygaarden, opslag 32
Jonas Bille, 75 gift, f. i Kbh. forpagter af Gaarden
Charlotte Staal, 72 gift, f. i Nørrejernløse, hans kone
Juliane Bille, 36 ug, f. i s. Datter
Ane Kirstine Jørgensen, 26 ug, f. i s. Tjenestefolk
Kirsten Rasmusdatter, 15 ug, f. i s. Tjenestefolk
Ellen Pedersen, 26 ug, f. i s. Tjenestefolk
Maren Sørensen, 22 ug, f. i s. Tjenestefolk
Christian Nielsen, 31 ug, f. i Ll. Fuglede, Tjenestefolk
Niels Pedersen, 31 ug, f. i s. Tjenestefolk
Lars Johansen, 16 ug, f. i Rørby, Tjenestefolk
Anders Pedersen, 19 f. i s. Tjenestefolk
Niels Larsen, 66 enkemand, f. i Rørby Tjenestefolk.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1855 i Aarby, Melbygården, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 42 #
FT 1855 Melby, Aarby sogn, Melbygaarden, opslag 36
Marie Elisabeth Schønning, 26 ug f. i Vidskinge, husbestyrerinde
Anders Rasmussen, 37 gift f. i Raklev, Avlsbestyrer
Ole Madsen 28 ug f. i s. Tjenestefolk
Lars Nielsen 30 ug f. i Ll. Fuglede do
Jørgens Christensen 22 ug f. i s. do
Lars Johansen, 29 ug f. i Rørby do
Jørgen Larsen, 19 ug f. i s. do
Mads Nielsen, 16 ug f. i s. do
Kirsten Hansen 22 ug f. i s. do
Maren Pedersdatter 23 ug f. i s. do
Ellen Jensen 25 ug f. i Rørby do
Niels Nielsen 19 ug f. i s. do
¤

• Han aftjente sin værnepligt 1856-1858 i Møder På Session. 43 #
kilder til tipoldefar: Lægdsruller fra 1834-1857.

Lars Johansen optages i rullen fra sin fødsel og mødte 3 gange på session.

Lægdsruller: Gruppe 1 tilgang 1834 bd 139 lægd 47 <Rørby s>
Litra J <=1834> løbe no. 427
Johan Jacobsen<s søn>
- Lars <Johansen> f. i Uggerløse 22 April 1834

Lægdsruller: 1835 bd 141 lægd 47 <Rørby s.>
gl. no.427: nyt no.345
Johan Jacobsen<s søn>
- Lars <Johansen> f. i Uggerløse 1 Aar

Lægdsruller: 1838 bd. 153 lægd 47 <Rørby s.>
gl. no. 345: nyt no. .280
Johannes Jacobsen<s søn>
- Lars <Johansen> f. i Uggerløse 4 Aar

Lægdsrullen: 1841 bd. 164 lægd 47 <Rørby s.>
gl. no. 280: nyt no. 236
Johannes Jacobsen<s søn>
- Lars <Johansen> f. i Uggerløse 7 Aar

Lægdsruller: 1843 bd. 175 lægd 47 <Rørby s.>
gl. no.236: nyt no.184
Johannes Jacobsen<s søn>
- Lars <Johansen> f. i Uggerløse 10 Aar

Lægdsruller: 1846 bd. 187 lægd 47 <Rørby s.>
gl. no.184 nyt no.138 (overstreget)
Johannes Jacobsen<s søn>
- Lars <Johansen> f. i Uggerløse 13 Aar
flytter til <lægd> 49 L 525
dvs. no. 525 i Aarby sogn, han flytter i 1848.

Lægdsruller: 1848 bd 193 Tilgangslister lægd 49 <Aarby s.>
gl. no. L 525 i tilgangslisten
Johannes Jacobsen<s søn>
- Lars <Johansen> f. i Uggerløse 13 <Aar> ophold Melby.
Flyttet fra <lægd> 47 no 138
dvs. fra Rørby sogn 1848

Lægdsruller: igen hovedruller, bd. 199 lægd 49 <Aarby s.>
gl. no. L 525: nyt no. 197
Johannes Jacobsen<s søn>
- Lars <Johansens> f. i Uggerløse 16 <Aar> ophold: Melby

Lægdsruller: 1854 bd 223 lægd 49 <Aarby s>
gl. no.197: nyt no.100
Johannes Jacobsen<s søn>
Lars <Johansen> f. i Uggerløse 21 <Aar> 63¼" rettet
til 63¾" opholder sig i Melby.
Vedtegning: spinkel anseet
session 1856 anses igen
session 1857 S.T.M.A.3 no.629
session 1858

Lægdsruller: 1863 II. udskrivnings kreds lægd 355
gl. no. 100: nyt no. 37
Johannes Jacobsen<s søn>
Lars <Johansen> f. i Uggerløse lægdsrullealder 1833
højde <i tommer> 63¾"
Vedtegning: 1856 & 1857 anseet
1858 M.A. 3 kl no. 629
afsked 6/70
-- R --

Tipoldefar er optaget 10 gange i lægdsrullen. Han er der fra han blev født og til han er 36 år. (tallene 6/70 ved afskeden er formentlig juni 1870). Dette var alment gældende at blive slettet ved 36 års alderen. Hans fars navn ændres hurtigt, kun de to første gange er der benyttet Johan Jacobsen men der kan ikke være tvivl om at det er den samme person. Det viser brugen af gamle og nye no. i Uggerløse, Rørby sogn. Dette tal er det bedste holdepunkt ved lægdsruller. Han er flyttet fra Uggerløse til Melby i 1848, han er optaget i tilgangslisten for dette år og her får han så et nummer som ikke hænger sammen med gl/nyt no i lægd 47. Men hans no. fortsætter indenfor lægd 49 (Årby) på samme måde. Lars Johansen møder på session første gang 1855, da han er 21 år og her anføres for første gang hans højde til 63 ¼" <=165,4 cm>. Rettelsen til 63 ¾ er lavet ved en senere session. Han er antagelig mødt hvert år men først i 1857 bliver han taget til tjeneste. Der er direkte anført at han er spinkel og højden er heller ikke imponerende selvom den må have ligget tæt på gennemsnitshøjden dengang.

Militærtjenesten: M.A. betyder taget til militær arbejder af 3. klasse. Dvs. han har været i gruppen af hestepassere og køresvende <kuske>. Disse betegnes i nogle lægdsruller som blot M.3. Disse folk blev ikke genindkaldt eller på anden måde optaget i de militære stambøger og kunne dermed ikke avancere på nogen måde. Han var altså indkaldt 1858 men det fremgår ikke her hvor længe.
Der er flere ubesvarede spørgsmål ved disse lægdsruller. Da vi ved han tjente hos forpagter Beck i Ubby præstegård da han blev gift 1864 burde han egentlig være flyttet hertil i lægdsrullen og derfra til Svallerup sogn/lægd. Men det er tilsyneladende ikke sket. Han afskediges som om han boede i Årby, hvilket jo ikke er rigtigt. Men da han havde været soldat inden må vi formode at alle parter har set stort på dette. Problemet med hans fars navn er der ikke forsket videre i og forklaringen må være at navnet er afskrevet fra den ene hovedrulle til den anden. Men der boede faktisk en Johannes Jacobsen i Uggerløse som også havde en søn Lars hvis efternavn skulle være Johannessen. Der har altså været reel mulighed for at forveksle de to drenge. Men som nævnt er det gl./nyt nr. der viser hvem der er den rigtige indtil noget andet er bevist.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1860 i Aarby, Melbygården, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 44
#
FT 1860 Melby, Aarby sogn, Melbygaarden, opslag 19
Anders Rasmussen, 42 gift f. i Rachløv, Avlsbestyrer paa Gaarden
Lars Johansen 26 ug f. i Rørby Tjenestefolk
Mads Nielsen. 20 f. i s. do
Peter Larsen 21 f. i s. do
Anders Clausen 18 f. i s. do
Jørgen Nielsen 23 f. i Tømmerup do
Lars Chr Sørensen 23 f. i do
Ane Sophie Pedersen 29 f. i Rørby do
Kirsten Pedersen 29 f. i Callundborg do
Birthe Cathrine Mads 22 f. i s. do

Lars Johansen har altså tjent i mere end 10 år på Melbygården og må vel her til sidst være avanceret til forkarl bl.a. i kraft af hans alder. Der kan måske tolkes som en god plads at være i. Det er ikke bare ham som har været der i mange år, flere af de andre navne er også gengangere. Det er kun 1850 at der bor en egentlig forpagter på gården, senere er det ved en bestyrer, som også ser ud til at have været der en årrække. Husbestyrerindepladsen synes også at være forsvundet.
¤

• Køb af ejendom: 19 jul. 1864, Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 45 #
Adkomst:
Skøde og Panteprotokol: Arts Herred bd. 19 (1863-1865) s. 629 og 607-608.
\\b0
I følge Svallerup Sogns Ministerialbog Udvisende er Ungkarl Lars Johansen, en søn af Huusmand Johan Jacobsen i Uggerløse og tjenende i Ubby, den 13 Febr. 1864 bleven ægteviet i Svallerup kirke til Enke Kone Ane Kirstine Nielsdatter, Enke efter huusmand Jens Christensen paa Svallerup Mark.
Udskrivtens Rigtighed bevidnes paa Embedsvegne
Svallerup Præstegaard d. 9 April 1864
Christensen, Sognepræst for
Svallerup Menighed

Omstaaende Vielsesattest bedes thinglæst som adkomst for mig paa huset med tilliggende Lodder Matr. No. 54a og 54c i Svallerup by og sogn, Arts Herred, Holbæk Amt Svallerup d. 19 Juli 1864
Lars Johansen.

• Brandforsikring: 19 mar. 1866, Brandforsikringsprotokol Nr. 4, Svallerup Distrikt. 46 #
Svallerup Distrikt, Brandforsikringsprotokol nr. 4
19 marts 1866, hmd Lars Johansen, Svallerup

Vurderingen og teksten ikke fuldt af skrevet. Den bør findes igen. Der er åbenbart en opdeling i klasser. Måske 4 klasser.

1ste Klasse
Møbler 68 rd
Madvare 5 rd
Sengeklæder 100 rd
Gangklæder 123 rd
Linned 60 rd
Køkkentøj 14 rd i alt 371 rd

2den klasse
andre avlsredskaber 8 mk 8 sk.

3die klasse
1 Ko 30 rd
1 Faar 6 rd i alt 36 rd

4de klasse
1 Læs hø 4 rd
6 læs foder 12 rd
af ½ tdr ld. 4 tdr. Rug à 4 rd = 16 rd
af 6 skp ld. 7 tdr Byg à 3 rd, = 21 rd
af 2 skp ld ½ tdr ærter

Herfra må der mangel noget af opgørelsen.
Der er også nogle summer for de forskellige klasser. Der må også være en samlet sum for det forsikrede.
¤

• Brandtaxation: 19 jul. 1868, Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 47 #
Brandtaxation 1868-1875, matr. nr. 54 Svallerup, opslag 6
Aar 1868 den 19 Juli kl. 12 formiddag er af undertegnede Sognetaxationsmænd i henhold til Lov af 4 Martii 1857 foretaget følgende Taxation til Indtegning i Landbygningernes almindelige Brandforsikring, Svallerup Sogn, Svallerup Bye Mark.
Lars Johansens Eiendoms huus under Lerchenborg Gods Matr. nr. 54 Forsikring Nr. 22.

a) et huus i Øster og Vester 7 fag, langt 19 <alen>, dybt 9 <alen>, høit 3½ Alen. Eg og Fyr under, fyrre Overtimmer dels murede og klinede vægge brædegavle og Straatag, 1 Skorsten af raa og brændte Steen, de 4 østre fag med brædeloft. Indrettet fra øst saaledes: 2 fag til Kjøkken og Skorsten 1 kammer og forstue, 2 fag til Stue alt med leergulv, 3 fag til loe og lade. Denne bygning er gammel men godt vedligeholdt. Taxeret saaledes:
4 fag á 45 Rdl er 180 Rdl
3 fag a 35 Rdl er 105 Rdl
Sum 285 Rdl

b) Tilbygning i Sønder 4 Fag. langt 10 <alen>, dybt 6½ <alen>, høit 3½ Alen. Fyr under og oven Tømmer, klinede vægge og Straatag, bræddergavl i Sønder. Indrettet fra Sønder, 1 fag til Tørvehus, 2 fag til Koe, faare og Svinestald, 1 fag til Sæddeloe. Bygnigen er gammel, godt vedligeholdt Taxeret saaledes:
4 fag á 25 Rdl er 100 Rdl.

De 2 bygninger tilsammen 385 Rdl.

Ildstedet forsvarlig indrette mod Ildsfare.
Huset har sidste været forsikkert under forsikring D12-22 for 225 Rdl. som nu udgaar.
<Huset> ligger over 101 Alen fra nærmeste Nabosted, forsikring 90. 56. Fæsteren er Gaardmand.

Denne Forretning have vi foretaget saaledes, at vi løste os løs med vor Ed at bekræfte samme.
Svallerup den 19. Juli 1868
M. Ibsen formand og Niels Pedersen Taxationsmand.

Afsendt til Branddirecteuren den 26 Juli <1868>

Betaling:
Formanden " 2 mk "
Taxationsmanden " 3 mk "
Branddirecteuren " 2 mk "
Stempelafgift " " 8 sk
i alt 1 Rdl 1 mk 8 sk

Underskrevet af Martin Ibsen.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1870 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 48 #
FT 1870, Svallerup mark, opslag 5
Lars Johansen 35 gift f. i Rørby husfader arbejdsmand
Ane Kjerstine Nielsen 36 gift f. i Aarby s.
Jens Peter Johansen 5 ug f. i s. barn
Karen Kjerstine Johansen 2 ug f. i s. barn.
¤

• Salg af ejendom: 21 feb. 1872, Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 49 #
Salget af matr. no 54c inde i byen - et vænge (uden hus)
Skøde og panteprotokoller: Arts herred bind 24 side 204 Stempel 1 Rdl 16 Sk

KJØBE CONTRACT
Imellem os Undertegnede Selvejerhuusmand Lars Johansen af Svallerup som Sælger og Jens Peter Tygesen af Jyderup som Kjøber er oprettet og afsluttet følgende Kjøbekontrakt.
1
Jeg Lars Johansen af Svallerup tilstaar at have solgt og overdraget som jeg herved sælger og afstaar til Jens Peter Thygesen af Jyderup det mig tilhørende Vænge i Svallerup, der under Matr. no. 54c, i Svallerup by og Sogn, Arts Hrd. Holbæk Amt er Skyldsat for Hartkorn Ager og Eng 1¼ alb med gl.skat 10 Sk.

2
Fornævnte vænge overtages af Kjøberen i den Stand hvori det forefindes d. 1 April 1872 med de Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtigelser hvormed jeg var bunden og staar fra Dato for Kjøberens Regning og Risiko.

3
Kjøberen betaler fremtidige Kongelige Skatter og offentlige Byrder af Eiendommen der forfalder til betaling efter 1872
4
den akkorderede Kjøbesum er 170 Rd. skriver eet Hundrede og halvfjerdiendstyve Daler Rigsmønt, der betales contant til mig i 11. Juni Termin 1872 Saafremt Kjøberen overensstemmende hermed har berigtiget den akkorderede Kjøbesum er jeg forpligtet til at meddele ham frit og ubehæftet Skjøde paa Eiendommen.

5
1/6 del af Bankhæftelsen er indfriet, hvorfor saavel denne som den dertil formelt Ak(...) er Kjøberen uvedkommende.
6
Alle omkostninger i anledning af denne Handel betales af Kjøberen.
7
I Søgsmaalstilfælde denne handel vedrørende er Eiendommen Sa(...)commission og Værneting de steder hvor begge parter er pligtige at møde.

Jeg Jens Peter Thygesen af Jyderup tilstaar paa ovenanførte Vilkaar at have afkjøbt Selvejerhuusmand Lars Johansen af Svallerup den i denne Contract omhandlede Eiendom. Saaledes er denne Contract mellem os indgaaet og vedtaget og til bekræftelse underskrevet i Vidners Overværelse
Svallerup og Jyderup pt-. Lerchenborg d. 21 Feb. 1872
Lars Johansen Jens Peter Thygesen
til Vitterlighed:

Otto Smith C.Jensen

Salget af 54c inde i byen

SKJØDE
Da Jens Peter Thygesen af Jyderup ovenanstaaende med forannævnte Kjøbekontrakt af 21 Februar 1872 har berigtiget den akkorderede Kjøbesum 170 Rd. skriver et Hundrede og halvfjerdiensdstyve Daler Rm skal den i nuværende Kjøbekontrakt omhandlede Eiendom i Svallerup der under Matr. no. 54c i Svallerup By og Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt er Skyldsat for Hartkorn Ager og Eng 1¼ alb med Gammelskat 10 Sk fra nu af og til fuldkommen Eiendom tilhøre ham fri og frelst for hver Mands tiltale overensstemmende med fornævnte Kjøbekontrakt og paa de deri stipulerede og vedtagne Salgsbetingelser.

Det bemærkes, at der paahviler den i nærværende Skjøde omhandlede Eiendom følgende Tiende Thinglæst i henhold til Lov af 23 Januar 1862. Kirke og halv Kongetiende 1/2 Skp Byg halv Kongetiende ¼ Skp Byg Præste tiende ¼ Skp Byg
det stemplede papir er beregnet af Kjøbesum 170 Rd til taxt 1 rd 1 sk der er forbrugt til Kjøbe kontrakten.
Saaledes udstedes dette Skjøde til Bekræftelse underskrevet i
Vidners Overværelse.

Svallerup pt Lerchenborg d. 11. Juni 1872
Lars Johansen

anmærkning: I henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse af 17 feb 1872 og vedhæftede Matrikulskort kan nærværende Skjøde Thinglyses.
Holbæk Amtstue d. 14 Juni 1872
p.a.v.
C. Lautrup.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1880 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 50 #
FT 1880, Svallerup mark liste nr. 17, et hus, opslag 71
Lars Johansen 45 g. f i Ugerløse <Rørby s.> husfader, huseier
Ane Kjerstine Nielsen 46 gift f i Aarby hans kone
Karen Kirstine Johansen 12 ug f. i s. deres barn

Oldefar Jens Peter Johansen er ikke længere hjemme. Han tjener på en gård i Svallerup.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1890 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 51 #
FT 1890, Svallerup liste no. 1, opslag 5
Lars Johansen 55 g. f. i Rørby husfader arbejdsmand
Ane Kirstine Nielsen 56 f. i Aarby sogn husmoder

I 1890 bor Lars Johansen og Kirstine alene og da hun dør 1893 sælger han stedet til sønnen oldefar Jens Peter Johansen, samtidig oprettes der en aftægtskontrakt. Det er denne som giver ham ret til at bo på stedet indtil sin død. Hvilket også blev tilfældet og han bor da også sammen med sønnen og svigerdatteren ved de 3 sidste folketællinger.

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1901 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 21 #
Folketællinger: Svallerup sogn 1901, Husliste nr 134, et hus matr. no 53, opslag 451-452
Jens Peter Johansen f. 19-12-1864 i sognet, jordbruger, husfader, gift 1891
Mariane Johansen, f. 21-8-1863 i Ubby, 1893 fra Ubby, husmoder, 3 levende børn.
Jørgen Kristian Johansen, f. 30-8-1892 i sognet, barn
Ellen Kirstine Johansen, f. 9-1-1893 i sognet, barn
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-1898 i sognet, barn
Lars Johansen f. 22-4-1834 i Rørby s. 1863 fra Ubby, slægtning gift 1864 enkemand 1893, 2 levende børn.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1906 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 22 #
Folketællinger: Svallerup sogn 1906, Skema nr. 23, matr. no 54, opslag 91-92
Jens Peter Johansen, f. 19-12-1864 gift husfader, landbrug
Mariane Johansen, f. 21-8-1863 gift, husmoder
Jørgen Christian Johansen, f. 30-8-1892, barn
Ellen Kirstine Johansen, f. 9-1-1895, barn
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-1898, barn
Betty Oline Martha Johansen, f. 27-4-1904, barn
Lars Johansen, f. 24-4-1834, enkemand slægtning.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1911 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. #
FT 1911 Svallerup sogn, liste 10, matr. No. 54, opslag 40
Jens Peter Johansen f.19-12-1864 i sognet, husfader, Jordbruger
Mariane Johansen f.21-8-1863 i Ubby husmoder
Ejner Rudolf Johansen f.9-12-1898 i sognet, barn
Bety Johansen f.27-4-1904 i sognet, barn
Laura Johansen f.2-8-1907 i sognet, barn
Lars Johansen enkemand f. 22-4-1834 i Ugerløse <Rørby> slægtning.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1916 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 52 #
FT: 1916, Svallerup sogn, Matr. nr. 54, Opslag 77
Fam. 21
Jens Peter Johansen, f. 19-12-64, Gift, Nej, husfader, Landbrug.
Indtægt 1600,00 kr., Formue 14000,00 kr., Statsskat 21,10 kr., Kommuneskat 35,39 kr.
Mariane Johansen, f. 21-5-68, Gift, Nej, Husmoder, husgerning
Ejner Rudolf Johansen, f. 9-12-98, ug, Nej, Landbrug, Kommuneskat 3.60 kr.
Betty Oline Martha Johansen, f. 25-4-1904, ug, Barn
Laura Marie Johansen, f. 2-8-1907, ug, Barn
Fam. 22
Lars Johansen, f. 22-9-1834, Ekmd, privat Understøttelse. Kommuneskat 0,45 kr.
¤

• Skifteprotokol: 15 feb. 1917, Skifteretten Arts-Skippinge Herred. 53 #
Skifteprotokoller: Arts-Skippinge Herreds skifteret
1915-19, f. 423 og 441 Bo. no. 227 16/17
Aar 1917 den 15, Februar fremlagdes i Boet efter fhv. Bmd. Lars Johansen af Svallerup død den 14. Januar 1917 saalydende Dokument.

Til Arts-Skippinge Herreds Skifteret
I anledning af at Ægtemand fhv. Bmd. Lars Johansen af Svallerup døde den 14. Januar 1917 efter at have hensiddet i uskiftet Bo efter sin den 8 Januar 1893 afdøde Hustru Ane Kirstine f. Nielsdatter af Svallerup, erklærer herved vi undertegnede Børn
1) Jens Peter Johansen af Svallerup
2) Karen Kirstine gift med Bmd P. Johansen, Føllenslev Græsmark begge fuldmyndige, at ingen af de Afdøde har været i andet ægteskab med Børn, at der ikke er forefunden noget Testamente samt at vi er de afdødes eneste Livsarvinger og som saaledes vil overtage de Afdødes Bo, Rettigheder og Forpligtelser:
I Febr. 1917

Jens Peter Johansen, Karen Kirstine Johansen, Peter Johansen

s. 441 Aar 1917 d. 31 marts fremlagdes indkommen A(...) i Bo 227 16/17 efter Lars Johansen, Svallerup.

Jeg har undersøgt om der var dokumenter fra dette bo bevaret, men det er ikke tilfældet. De kommer lidt let om ved det med andre ægteskaber og børn. Ane Kirstine havde jo været gift en gang før og der var også en dreng som ganske vist døde. Om der er tale om uvidenhed eller bevidst udeladelse er det ikke nemt at afgøre her. Men hverken Jens Peter og slet ikke Kirstine kan huske noget om denne dreng og det første ægteskab. Det er ikke sikkert at de nogensinde har fået noget at vide om dette.
¤

• Levnedsløb: 1917. 54 #
Udkast til levnedsløb p.E.09b
Barndom: Lars Johansen er født på Uggerløse Græsmark den 22. april 1834 og er den næstyngste af 5 børn hvoraf den yngste døde som barn. Han bliver således den yngste levende. Hans forældre havde et husmandssted i fæste under Lerchenborg. Hans far Johan Jacobsen er anført som husmand i alle FT, men desuden i en enkelt at han er væver. Lars Johansen må have gået i skole fra ca. 1840-1847. Ved ikke om han gik i Rørby skole, der var ingen i Uggerløse før senere. Der kan måske have været en skoleholderordning? Han bliver konfirmeret i Rørby i foråret 1848 og han får karakteren gode kundskaber og sædelig for opførsel.

Ungdom: Herefter er han kommet ud at tjene. Om han kommer direkte ud på Melbygården ved vi ikke, men han flytter til Årby sogn i 1848 i flg. Lægdsrullen. Og i FT 1850 er han blandt tjenestefolkene på Melbygården og der er han også i FT 1855 og FT 1860 så han har sikkert tjent der i mindst ti år.

Fra Lægdsrullen ved vi at han er 63¼" høj senere forhøjet med en halv tomme. Han har altså været 166-67 cm høj.

Voksen: Lars Johansen gifter sig 13. februar 1864 med en jævnaldrende enke Ane Kirstine Nielsen. De var begge 30 år. På dette tidspunkt tjente han hos præsteforpagter Beck i Ubby og er måske kommet hertil fra Melby. Forinden har han også forrettet noget militærtjeneste (se under lægdsruller). Der gik ikke mange måneder mellem Jens Christensens død i okt. 1863 til de gifter sig i feb. 1864. Lars Johansen fæster ikke stedet som ellers var den mest almindelige fremgangsmåde. Men derimod køber Ane Kirstine stedet fri fra Lerchenborg og han får så tinglyst adkomst på stedet i kraft af sin vielsesattest.

Hvordan ægteskabet er kommet i stand kan der kun gættes om; men de har sikkert kendt hinanden helt fra børn af. Ane Kirstine er ganske vist født i Årby sogn, men hendes forældre boede først i Uggerløse, en tid i Årby og så i Rørby. Her må de have gået i skole sammen. Lars Johansen flytter altså ud til ca. 2 1/2 tdr. land på marken. Til et næsten nybygget 8 fags hus. Hvor tipoldemor Ane Kirstine boede med sin 3 1/2 år gamle søn Niels Chr. Jensen. Her boede de i 29 år og fik to børn sammen. Niels Chr. Døde som barn.

Alderdom: Lars Johansen levede i 24 år efter Ane Kirstines død i 1893, han giftede sig ikke igen (han var 59 år) men boede på aftægt hos sønnen Jens Peter Johansen og svigerdatteren Mariane til sin død. Han deltog i arbejdet så godt han kunne hele tiden. Bl.a. var det ham og morfar som strøg alle lerstenene til de indvendige vægge da det nye stuehus blev bygget.

Et par historier om ham siger at engang han var med til at tærske på nabogården og da han efter den frokost som traditionelt hørte med til dette arbejde skulle hjemad, så satte han kursen i den forkerte retning, hvilket førte til at han havnede på hovedet i gårdens vanding. Men hjem kom han. Foruden at være til grin for naboerne kunne han også være dem til besvær. De havde noget jord på Strandvejen som han gik over for at se til og passe. Til denne tur benyttede han en sti langs en bæk i skellet tværs over det område som blev kaldt Bæk. Bestyreren på gården matr. nr.7, Oldenborg(ren det hed han rigtigt) var ikke tilfreds med denne trafik og ytrede sig om, at han ikke ville have den gamle olding til at rende frem og tilbage i skellet. Han måtte vel kunne bruge vejen udenom som andre. Indsigelserne havde dog ingen virkning. Lars Johansen gik som det passede ham og altid havde gjort.
¤

Lars blev gift med Husmoder Ane Kirstine Nielsdatter {p.E.10} [MRIN: 25] den 13 feb. 1864 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Om Lars og Ane:

• Vielse: 13 feb. 1864, Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 55 #
Svallerup sogn, viede 1864, opslag 145
Viet:
13. Februar 1864
Ungkarl Lars Johansen, søn af hmd Johan Jacobsen i Uggerløse tjenestekarl for forpagter Beck i Uby (30 aar) og Enke efter hmd Jens Christensen på Svallerup Mark Ane Kirstine Nielsdatter (30).
Forlovere: Peder Nielsen i Svallerup og hmd Johan Jacobsen i Uggerløs
Under Bemærkninger: 4. juli 1835 og 14. juni 1834.

Det er deres vaccinationsdatoer for kopper.
¤

Deres børn:

1         i.  Bmd. Jens Peter Johansen [28]. Jens blev gift med Husmor Mariane Jørgensen {p.D.06} [MRIN: 13], datter af Gmd Jørgen Petersen {p.E.11} og Ellen Margrethe Andersen {p.E.12},15 den 30 okt. 1891 i Ubby kirke, Klovbyvej, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

         ii.  Karen Kirstine Johansen [1798] blev født den 10 feb. 1866 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 14 apr. 1866 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,56 døde den 30 jan. 1952 i Slagelse, Skt Mikkels Kirke, Skt Mikkels Præstegård, Slagelse Herred, Sorø Amt, Dk i en alder af 85 år, og blev begravet den 4 feb. 1952 i Føllenslev Kirke, Føllenslev Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, Dk.57 Karen blev gift med Kristen Peter Johansen {p.78d} [MRIN: 552], søn af Johan Christian Nielsen og Ane Christensdatter, den 15 maj 1891 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.
3. Husmoder Ane Kirstine Nielsdatter {p.E.10}, datter af Niels Sørensen {p.F.19} og Maren Andersdatter {p.F.20}, blev født den 11 jul. 1833 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 28 jul. 1833 i Aarby Kirke, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,58 døde den 8 jan. 1893 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af 59 år, og blev begravet den 16 jan. 1893 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.59

Notater: #
Fødte og døde børn af Ane Kirstine
Kirkebøger: Svallerup sogn, fødte 1860
født
: 30. August 1860, dåb: 28. Oktober 1860
Niels Christian Jensen
Forældre
: Husmand paa Svallerup Mark Jens Christensen og hustru Ane Kirstine Nielsdatter 27 Aar frembaaren af Pigen Maren Andersdatter af Svallerup hmd Niels Nielsens Kone Maren Nielsdatter af Rørby
Faddere: hmd Peder Christensen af Flinterup, ungkarlene Niels Pedersen og Jens Pedersen af Svallerup

Kirkebøger: Svallerup sogn, døde
død: 13. Februar beg: 19 Februar 1866
Niels Christian Jensen; søn af afdøde huusmand Jens Christensen paa Svallerup Mark, Stedfar hmd Lars Johansen <drengens alder> 5½ Aar

Kirkebøger: Svallerup sogn, fødte
født
:19. Dec. 1864 dåb:19. Feb 1864
Jens Peter Johansen
Forældre
: Husmand på Svallerup Mark Lars Johansen og Ane Kirstine Nielsdatter -31 aar -
Faddere
: indsidder Jacob Johansens kone Sidse Nielsdatter. gmd. Niels Chr. Jørgensens hustru Maren Christensdatter af Svallerup. Jacob Johansen, gmd Niels Chr. Jørgensen, ungkarl Jens Pedersen/ P. Nielsens søn af Svallerup.

Kirkebøger: Svallerup sogn, fødte
født
: 10. Februar 1866 dåb: 14 April 1866
Karen Kirstine Johansen
Forældre
: Lars Johansen og Ane Kirstine Nielsdatter, 35 Aar
Faddere: gmd Niels Christian Jørgensens hustru Maren Christensen, gmd Anders Larsens hustru Karen Nielsen, gaardmændene Niels Christian Jørgensen, Anders Larsen, bmd Rasmus Jørgensen, alle af Svallerup.
¤

Om Ane:

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 60 #
FT 1834 Aarby by, nr. 17 et huus, opslag 4
Niels Sørensen, 42 gift, huusmand, daglejer
Maren Andersdatter, 39 gift, hans kone
Lars Nielsen, 15 ug, barn
Karen Nielsdatter, 12 ug, barn
Hans Nielsen, 8 ug, barn
Søren Nielsen, 5 ug, barn
Ane Kirstine Nielsdatter, 1 ug, barn.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1840 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 61 #
FT 1840, Rørby by, s. 103 et huus, opslag 8
Niels Sørensen, 49 gift, huusmand
Maren Andersdatter, 46 gift, hans kone
Søren Nielsen, 10 ug, barn
Ane Kirstine Nielsdatter, 7 ug, barn
Maren Nielsdatter, 3 ug, barn.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1845 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 62 #
FT 1845, Rørby by nr. 58 et huus, opslag 31
Niels Sørensen, 53 gift, f. i Aarby, huusmand daglejer
Maren Andersdatter, 50 gift, f. i Aarby, hans kone
Ane Kirstine Nielsen, 12 ug, f. i s. deres barn
Maren Nielsen, 8 ug, f. i s. deres barn
Karen Rasmusdatter, 21 gift, f. i Raklev sogn. sønnens Kone (daglejerske), manden tjener forkarl i Kallundborg.
¤

• Hun blev konfirmeret 1847 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 63 #
Rørby sogn, konfirmation 1847, opslag 74
Ane Kirstine Nielsen f. 11. Juli 1833 Vacc. 14. Juni 1834
Forældre: Niels Sørensen og hustru Maren Andersdatter af Rørby.
Kundskab: temmelig god, opførsel: sædelig.

Ane Kirstine står som den sidste på listen. Listen ser ud til at være med de bedste ført.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1850 i Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 64 #
FT 1850, Svallerup en gaard, opslag 3
Hans Pedersen, 45 gift, f. i s. Jordbruger
Catrine Christiansen, 59 gift, f. i Sæby s. hans kone
Marculine Hansdt, 20 ug, f. i s. deres barn
Peder Hansen, 18 ug, f. i s. deres barn
Lars Rasmussen, 20 ug, f. i s. tjenestefolk
Ane Kjerstine Nielsdatter, 18 ug, f. i Rørby s. tjenestefolk.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1855 i Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 65 #
FT 1855, Svallerup by, nr. 70 en gaard, opslag 9
Peder Nielsen, 45 gift, f. i s. Jordbruger
Bodil Jensdatter, 35 gift, f. i Rørby, hans kone
Niels Pedersen, 14 ug, f. i s. deres barn
Jens Pedersen, 13 ug, f. i s. deres barn
Ane Kjerstine Pedersdt, 7 ug, f. i s. deres barn
Karen Marie Pedersdt, 2 ug, f. i s. barn
Peder Hansen 23 ug, f. i Kjærby, tjenestefolk
Ane Kjerstine Nielsen, 21 ug, f. i Rørby tjenestefolk
Maren Andersdt, 19 ug, f. i Flinterup <St. Fuglede s.> tjfolk.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1860 i Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 66 #
FT 1860, Svallerup by, nr. 54 et huus, opslag 6a
Jens Christensen 30 gift f. i s. arbejdsmand
Ane Kirstine Nielsen 25 gift f. i Aarby, hans kone
Karen Sørensdatter 62 enke f. i Ll. Fuglede s. aftægtskone.
¤

• Køb af ejendom: 30 dec. 1863, Svallerup Mark, Søvejen, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 67 #
Skøde og Panteprotokoller bd. 19 (1863-65), side 607-08 Stempel 48 Sk.

Efter at Ane Kirstines første mand døde kunne det måske forventes at hun havde fortsat fæstet, som hun var berettiget til indtil hun evt giftede sig igen. Dernæst kunne hendes anden mand have overtaget dette fæste eller evt købt til selveje. Det gik ikke helt til på denne måde. Derimod er det hende som køber stedet fri af Lerchenborg. Der er derfor følgende købekontrakt og skøde med Lerchenborg.

Kjøbekontrakt
oprettet mellem Kammerherre, Lehnsgreve Christian Albreicht af Lerche som besidder af Grevskabet Lerchenborg som sælger og Jens Christensens Enke i Svallerup som Kjøber. Jeg Kammerherre, Lehnsgreve af Lerche erkjender og herved vitterliggjør d. 30. December 1863 at have solgt og overdraget ligesom jeg herved i henhold til Lov af 21 Juli 1854 og Ministeriel Resolution af 3 Januar 1862 sælger og afstaar fra mig og efterfølgende Besiddere af Grevskabet Lerchenborg til Jens Christensens Enke af Svallerup det Grevskabet Lerchenborg tilhørende huus med Jordlodder som i Matriculen er Skyldsat under Matr. no 54a og 54c, Svallerup by Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk Amt for Hartkorn Ager og Eng 0 tdr 2 skp 2 fdk 0 alb med Gl skat 2rd 22 sk indeholdende et Areal af ca 2 1040/14000 Tdr Land og besiddes i Fæste af Kjøberen. Handlen er i Øvrigt afsluttet paa følgende Betingelser.
1
Eiendommen som foran beskreven med derpaa værende Bygninger og de derpaa hvilende Rettigheder og Forpligtelser, saaledes som Grevskabet har eiet den, samt med samme Begrænsninger og det hartkorn der sidst har været besiddet i Fæste, uden at nogen Urigtighed i disse eller andre henseende skal være Lehnet eller dets Besidder nu eller i Fremtiden vedkommende overdrages bemeldte til Jens Christensens Enke fra 1 April 1864 at regne til fuldstændig Eiendom; hvorimod Eiendommen fra Dato i et og Alt staar for Kjøberens Regning og Risiko.

2
Det stedet tilhørende Besætning og Inventargjenstande følger med Eiendommen og blive Kjøberens, da Salget regnes fra 1. April 1864 betales den Fæsteafgift som forfalder til Betaling den 1. April tilligemed kongelige Skatter

3
Den accorderede Kjøbesum er 600 rd skriver Sex hundrede Daler Rigsmønt hvoraf 150 rd skriver et hundrede og halvtrediesindstyve Daler udbetales contant 1. April 1864 Samtidig med Skjødes Udstedelse og for Resten 450 rd, skriver fire hundrede og halvtrediesindstyve Daler Rigsmønt, som forbliver indestaaende i Eiendommen med Tilhørende og Tilliggende med 1.ste Prioritets Panteret og forrentes fra 1. April 1864 i de første Aar med 3 pCt og efter den Tid med 4 pCt, for Kjøberen at udstede Panteobligation overensstemmende med anordningerne for Umyndiges Midler og indeholdende et fornævnte Prioritet 450 rd forbliver indestaaende i Eiendommen uopsigelig fra Creditors Side i 10 Aar fra 1 April 1864 at regne forsaavidt Kjøberen vedblive at være Debitor og at opfylde sine Forpligtelser efter Panteobligationen.

4
Den mulig paa Eiendommen hvilende Aftægt overtager Kjøberen, som udrede de fast og uforanderligt fastsatte Tiendevederlag fra 1. Januar at regne.

5 og 6
Ordlydende med samme poster folie 487.

5) siger at 1/6 af Bankhæftelsen er indfriet.

6) hvis det er nødvendigt at afholde en opmåling eller Udstykningsresolution over ejendommen så er det køberen som skal betale dette.

Det fremgår ikke her om dette var tilfældet; men det ser ud til det har været tilfældet. Måske 54b udskilles på dette tidspunkt.

7
Saasnart Køberen 1. April 1864 forelagt de i foranstaaende Post 3 stipulerede 150 Rd og udstedt deri Samme Post omtalte Panteobligation for 450 Rd er han berettiget til at erholde og pligtig til at modtage og lade thinglyse Skjøde paa Eiendommen.

8,9,10
og indtil slutningen ordlydende med samme afsnit fol. 487-8) siger at køberen betaler alle omkostninger ved handlen , 1/2 pCt afgiften, fattigpenge, tinglysningsgebyr m.m.

9) Ved søgsmålstilfælde er det forligskommissionen ved Arts-Skippinge Hrd som er værneting med mødepligt for begge parter.

10) Om at originalen beholdes af sælger. kopi gives til køberen Lerchenborg 4. Januar 1864 C.A. Lerche Ane Kirstine Nielsen til Vitterlighed: Otto Smith A. Dankert Skøde og Panteprotokoller: Arts herred bd 19, s. 607-08 Ane Kirstine Nielsdatter Stempel 48 Sk

SKJØDE
Christian Albrecht, Greve af Lerche, besidder af Grevskabet Lerchenborg, hans majestæts Kammerherre tilstaar og vitterligjør ved Kjøbekontract af 4. Januar 1864 at have solgt og overdraget, ligesom jeg herved ved dette mit Skjøde i Medhold af Lov af 21 Juni 1854 og Ministeriel Resolution af 3 Januar 1852 fra mig og efterfølgende successorer til Lehnet Lerchenborg, sælger skjøder og aldeles overdrager til Ane Kirstine Nielsen, Enke efter huusmand Jens Christensen, Svallerup, det huus med Jorder i Svallerup, der under Matr. no. 54a og 54c, Svallerup by og Sogn Arts herred, Holbæk Amt er skyldsat for Hartkorn Ager og Eng med Gammelskat saaledes Matr no 54a for hartk 2 skp 1 fdk 1 3/4 alb glskat 2rd 12sk 54c " 0 " 0 " 1 1/4 " " 0rd 10 sk I alt Hartkorn 2 " 2 " 0 " " 2rd 22 sk og da Købersken Ane Kirstine Nielsen har berigtiget den accorderede Kjøbesum 600 rd sex Hundrede Daler Rigsmønt ved Contant at betale mig 150 rd, skriver et hundrede og halvtrediesindstyve Daler Rigsmønt dels ved at udstede en 1. Prioritets Panteobligation for Restbeløbet 450 rd skriver fire hundrede og halvtrediesindstyve Daler Rigsmønt skal forannævnte Eiendom tilhøre hende fri og frelst for hver Mands tiltale overensstemmende med vedhæftede Kjøbecontract og paa de der stipulerede og vedtagne Salgsbetingelser. Dette Skjøde som efterat være forsynet med Justitsministeriets Approbationspaategning, paa Kjøberskens bekostning kan thinglæses, udstedes saaledes under min haand og mit Segl. Lerchenborg d. 23. Marts 1864 C.A. Lerche (l.s.) Der er for Lehnscontrollens Vedkommende ikke Noget til hindre for at dette Skjøde thinglæses Justitsministeriet d. 14 Juni 1864 p.m.v. A. Stephensen/ Appermann I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 23 April d.a. samt vedhæftet Matricuulskort vides mod nærværende Skjødes Thinglæsning af Amtet Intet at erindre. Holbæk Amtstue d. 30. Juni 1864 Pløyen.

Herefter følger Panteobligationen: Den er aflyst den 9. Juni 1894 (37/765). Endvidere er der lavet en påtegning d. 12. Januar 1884 (31/175) Foringelsespaategning. Denne påtegning siger at han i kraft af ægteskabet er ejer af matr. no. 54a; men også at han hæfter for gælden på oprindeligt 900 kr nu til rest 850 kr. Det var noget sent han kom til at hæfte for gælden. Adkomsten til ejendommen fik han i kraft af vielsesattesten i 1864; men dette med gælden kommer først til i 1884. Det har altså været Ane Kirstine der formelt hæftede for gælden i 20 år.

Panteobligationen
Den er ret lang men indeholder de sædvanlige forbehold og betingelser, som også er nævnt i Købekontrakten. Lidt speciel er måske at hun kan afdrage ekstraordinært på den i beløb som er delelige med 50 og mindst halvtreds <Rdl>. Der blev faktisk præsteret et ekstra afdrag 29 jun 1872 på 25 rd (=50 kr) (24/204). Det var ikke frivilligt, men sker i forbindelse med salget af matr. no 54c inde i byen. I den forbindelse skulle der afdrages 1/6 del af gælden for at han kunne få tilladelse til at sælge 54c.

I den anledning laves der igen en påtegning af


Panteobligationen
.
Paategning paa Panteobligation af 26 marts, læst 9. Juli 1864 hvor hmd Jens Christensens Enke i Svallerup, Ane Kirstine Nielsen, til det med Grevskabet Lerchenborg forbundne Fideikommis for 450 Rdl. Paategning er saalydende. Justitsministeriets paategning af 14 Juni 1864 skal ikke være til hinder for, at denne Obligation qvitteres for et Afdrag skævt 25 (fem og tyve)Rd og at Parcellen no 54c af Hartkorn 1 1/4 alb udgaar af det ved samme stillede pant. Justitsministeriet d. 15 Juni 1872
p.m.v. Addy Stephensen/ Pilegaard

Foranstaaende 25 Rd skriver fem og tyve Daler Rm ere betalt som afdrag paa denne Obligations paalydende beløb, hvis følge da kunne læses til Udslettelse og Parcellen matr no 54c i Svallerup udgaar af pantet hvilket herved tilstaas i henhold til Justitsministeriets foranstaaende Paategning.

Lerchenborg Grevskabs kontor d. 22. Juni 1872 p.l.v. F. Beck

Der er tydeligvis tale om en almindelig relaxering i pantet; men dette kan ikke sker uden Justitsministeriets tilladelse. Om der under alle omstændigheder skulle have foreligget en tilladelse eller det skyldes den gamle bestemmelse om at der mindst skulle præsteres 50rd ved et extraordinært afdrag kan ikke afgøres her. Men det formelle er blevet bragt i orden.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1870 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 48 #
FT 1870, Svallerup mark, opslag 5
Lars Johansen 35 gift f. i Rørby husfader arbejdsmand
Ane Kjerstine Nielsen 36 gift f. i Årby s.
Jens Peter Johansen 5 ug f. i s. barn
Karen Kjerstine Johansen 2 ug f. i s. barn
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1880 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 50 #
FT 1880, Svallerup mark liste nr. 17, et hus, opslag 71
Lars Johansen 45 g. f i Ugerløse <Rørby s.> husfader, huseier
Ane Kjerstine Nielsen 46 gift f i Aarby hans kone
Karen Kirstine Johansen 12 ug f. i s. deres barn

Oldefar Jens Peter Johansen er ikke længere hjemme. Han tjener på en gård i Svallerup.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1890 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 68 #
FT 1890, Svallerup liste no. 1, opslag 5
Lars Johansen 55 g. f. i Rørby husfader arbejdsmand
Ane Kirstine Nielsen 56 f. i Årby sogn husmoder

I 1890 bor Lars Johansen og Kirstine alene.
Tipoldemor Ane Kirstine findes i 9 folketælling de tre første er sammen med hendes forældre 1834 i Årby sogn og senere i Rørby sogn. Ved de to næste 1850 & 1855 er hun kommet til at tjene i Svallerup. Der kendes ingen forbindelse mellem de to bønder og hende. Ved tællingen i 1860 er hun blevet gift med sin første mand, men de har ikke fået barn endnu.(Hun må dog have været gravid). I 1870 er hendes første mand og deres første og eneste barn begge døde og hun er blevet gift med tipoldefar og de to børn de fik, er begge født. De sidste tællinger viser, at børnene er ved at flytte hjemmefra og de bor alene til hun dør. Ved tællingerne 1845, 1850 og 1855 er hendes fødesogn angivet til at være Rørby, mens det fra og med 1860 er rigtigt angivet at være Årby sogn. Det sidste er rigtigt.
¤

• Dødsanmeldelse: 8 jan. 1893, Svallerup Mark, Søvejen, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 69 #
Dødsanmeldelsesprotokol: Arts herred 1890-1900, s. 52 Aar 1893 no. 246
Død 8 jan <1893> anmeldt samme dag Ane Kirstine Nielsen, 60 Aar Gl., huusmand Lars Johansens hustru af Svallerup.
Enkemanden i uskiftet Bo med Fællesbørn.
¤

• Levnedsløb: 1893, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 70 #
Udkast til levnedsløb p.E.10
Barndom: Ane Kirstine er født i Årby sogn 1833 og er den næstyngste af 6 søskende. Af disse er hun den eneste, som er født i Årby, mens hendes ældre søskende er født i Uggerløse, Rørby sogn og lillesøsteren i Rørby by. Hun har gået i Rørby skole (ca. 1840-47). Forældrene er flyttet til Rørby i 1834, hvor de fæstede et hus med vænge der. Her bor de i det som kaldes "Krogen". Hendes lillesøster Maren, som blev gift med kalkbrænder Niels Nielsen overtog senere huset som forældrene boede i. (kilde: Ernstsens bog om Rørby).

Ungdom: Ane Kirstine er kommet til Svallerup som helt ung. Hun tjener både 1850 og 1855 på gårde i Svallerup. Først hos Hans Pedersen og siden hos Peder Nielsen på Svallerup Mark.
Den sidste er senere forlover ved begge hendes vielser. I FT 1850 er hun anført til 18 år men var faktisk ikke fyldt 18 år endnu, der manglede et halvt år. 1855 er hendes alder sat til 21 år her er hun fyldt 22 år inden tællingen. (begge gange 1. feb.) Oplysningerne om at hun er født i Rørby er også forkerte hun er som nævnt den eneste der er født i Årby sogn. Men det er ikke sikkert hun selv har vidst bedre på dette tidspunkt. Hun var jo også kun et eller to år da hun flyttede. Hun burde ellers have en skudsmålsbog med de rigtige oplysninger eller evt. andre papirer. Trods det med alderen og fødesognet mener jeg helt bestemt det er den rigtige Ane Kjerstine Nielsdatter.

Voksen: Februar 1859 bliver hun gift med Jens Christensen og flytter formentlig sammen med hans moder, som er aftægtskone. Ved årsskiftet 1859/60 fæster Jens og Ane Kirstine huset og jordlodden matr. no.54. Det fremgår af fæstet at han har bygget et nyt 8 fags hus ude på marken og samtidig forpligtiger sig til at nedrive det gamle hus i byen. Dvs. at de også har aftægtskonen boende, som han var forpligtet til at svare afgift til. I FT 1860 bor der da også en enke Karen Sørensdatter hos dem. Det er hans moder. Hendes første mand dør i 1863 og hun gifter sig igen med tipoldefar Lars Johansen 1864 ca. 4 mdr. efter dennes død. Hendes søn Niels Chr. Jensen dør 3 dage efter hun har født det sidste barn Karen Kirstine. Hun er født 10. feb. 1866 og han døde den 13. feb. 1866. Ane Kirstine var reelt fæster af stedet i kraft af den fæstekontrakt Jens Christensen havde. Enken kunne beholde denne så længe hun hensad i enkestanden, som det hed. I reglen skete der det at enkens nye mand ved ægteskab overtog ejendommen ved at der blev lavet et nyt fæstebrev. Det skete ikke her. Derimod køber Ane Kirstine stedet fri af Lerchenborg ved købekontrakt af 4. januar 1864 og skøde af 23. marts 1864 med overtagelse fra 1. april 1864. Lars Johansen bliver så ejer af det ved at vielsesattesten tinglyses som adkomst til det hele. (Ved denne lejlighed glemte de at tinglyse gælden den står rent faktisk i Ane Kirstines navn i mange år). Men reelt har det nok ikke betydet så meget når der skulle betales. Hvad der har ført til denne fremgangsmåde i stedet for den ovenfor skitserede er ikke helt sikkert. Det kan have at gøre med de aftægtsforpligtelser Ane Kirstine havde sammen med den første mand. Det kan være nogle manøvre for at få hende ud af det andet ægteskab (Jeg forudsætter at hun ikke er død). Det der peger i denne retning er at matr. Nr. 54 bliver opdelt i 54a, b, og c. Hvor de to sidste ligger ved siden af hinanden inde i byen. Det kan være gået til på denne måde. Grunden inde i byen var stadig ubebygget. (Jens Christensen havde lovet at rive huset ned). Hvis de køber stedet kan de bygge et hus der til aftægtskonen. Grunden er dog for stor til hende så den bliver delt i to stykker og der bygges et lille hus. Da de sælger 54c i 1872 er det et ubebygget vænge. Hun har sikkert ikke fået huset men boet frit i det så længe hun ville. Hun kan selvfølgelig også selv have ladet det bygge. (Det her er gætterier men vil kunne undersøges nærmere efterhånden).

Tilværelsen med de to børn og de knapt 2 1/2 tdr. land jord har krævet, at de arbejdede for andre. Antagelig begge i det omfang det har kunnet lade sig gøre. De har været husmænd for bønderne eller måske kun hos en enkelt bonde. Det kan være hos Peder Nielsen eller hos Niels Chr. Jørgensen i morfars gård.

Kontakten til deres familie i Uggerløse og Rørby ved vi ikke så meget om. Ved Jens Peters dåb er Lars Johansen` bror Jacob Johansen blandt fadderne og svigerinden bar ham ved dåben. Ved Kirstines dåb optræder ingen fra Rørby sogn, men det er hendes søster Karen Nielsen og svogeren i Svallerup som er blandt fadderne. Begge gange optræder gmd. Niels Chr. Jørgensen blandt fadderne. Det var som nævnt bonden i morfars gård og altså deres nærmeste nabo. Der har altså været nogen kontakt til naboer og familie ved disse lejligheder. Hendes far er død 1860 og moderen dør 1876 i Rørby, oldefar og hans søster har altså kendt mormoderen til de var ca. 10-12 år.

Alderdom: Ane Kirstine var 59 år gl. da hun døde 8. jan 1893, hun er begravet i Svallerup. Begge hendes børn var nylig blevet gift og hun var blevet farmor til Christian Johansen (dengang i Ubby) og mormor til Herman Johansen (i Føllenslev tvilling hvoraf den ene døde), men ingen af dem var 1 år da hun døde.
¤

Ane blev gift med Hmd. Jens Christensen {p.E.09a} [MRIN: 524], søn af Christen Christensen og Karen Sørensdatter, den 5 feb. 1859 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Om Jens og Ane:

• Vielse: 5 feb. 1859, Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 71 #
Svallerup sogn, viede 1859, opslag 141
viet: 5. Februar 1859
Ungkarl og husfæster Jens Christensen i Svallerup 28 aar og Pigen Ane Kirstine Nielsdatter tjenende for gmd Peder Nielsen på Svallerup Mark, 25 Aar.
Forlovere: gmd. Peder Nielsen af Svallerup og hmd. Peder Christensen på Flinterup Mark. Brudgommen vacc. d. 11. Juni 1831. Bruden vacc. af Voigt d. 14. Juni 1834

Om Jens:

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 72 #
FT 1834 Svallerup sogn, Svallerup by, hus nr. 13, opslag xx
Christen Christensen, 48 gift, Huusmand
Karen Sørensdatter, 39 gift, hans Kone
Niels Christensen, 8 ug, deres Barn
Peder Christensen, 6 ug, deres Barn
Jens Christensen, 3 ug, deres Barn

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1840 i Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 73 #
FT 1840 Svallerup sogn, Svallerup by, et hus nr. 14, opslag 8
Christen Christensen, 53 gift, huusmand
Karen Sørensen, 41 gift, hans Kone
Niels Christensen, 14 ug, deres Barn
Peder Christensen, 12 ug, deres Barn
Jens Christensen, 10 ug, deres Barn
Søren Christensen, 5 ug, deres Barn
¤

• Han blev konfirmeret 1845 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 74 #
Svallerup sogn, Konf. 1845, nr. 5, opslag 89
Jens Christensen, Svallerup
Forældre: Christen Christensen, husmand af Svallerup og Hustru Karen Sørensdatter.
Født 29 Okt. 1830, døbt 11. nov. 1830 (hjemme).
Karakter: Meget god Kundskab, Sæderles god Flid og Forfald.
Vacc. 18 Juni 1831 Voigt.

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1845 i Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 75 #
FT 1845 Svallerup sogn, Svallerup by, et huus nr. 37, opslag 13
Christen Christensen, 59 gift, f. i s. huusmand og Jordbruger
Karen Sørensdatter, 47 gigt, f. i s. hans Kone
Jens Christensen, 14 ug, deres Barn
Søren Christensen, 10 ug, deres Barn

Det ser ud til Jens har 3 brødre og ingen søstre.
Huset de bor i ligger stadig inde i Svallerup by på dette tidspunkt.
¤

• Levnedsløb: 1830-1863, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 76 #
Udkast til levnedsløb til p.E09a (stedtipoldefar)

Barndom
. Jens er opvokset i Svallerup by. Han er den næstyngste af 4 brødre.
Hans forældre har et hus med jord inde i Svallerup by. Det er matr. nr 54. Der er godt 2 tønder land jord til huset. Jorden ligger ude på Søvejen.

Voksen: Det bliver åbenbart ham som bliver hjemme og passer jorden sammen med hans moder. Har ikke funder faderens død men ham er ca. 60 år da Jens bliver konfirmeret i 1845.

Jens fæster huset i dec. 1859 efter sin moder. Han er forinden blevet gift med Tipoldemor Ane Kirstine Nielsdatter fra Rørby. I følge fæstekontrakten er han forpligtiger til at opføre et 8 fags hus ude på jordlodden og efterfølgende nedrive huset inde i Svallerup. Dette bliver opfyldt og han får også et barn med tipoldemor. Men herfra går det mindre godt. Han bliver syg og dør kun 32 år gammel. Drengen Niels Christian han har sammen med Ane Kirstine dør 6 år gl.

Herfra er historien kendt fra tipoldemor Ane Kirstine Nielsdatter. Hun gifter sig med tipoldefar Lars Johansen og de får to børn som lever og får en del efterkommere.

• Brandtaxation: 6 sep. 1859, Svallerup By, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 77 #
Brandtaxation af matr. nr. 54 Svallerup Mark. opslag 18
Aar 1859 den 6 September kl. 10 formiddag er af undertegnede Sognetaxationsmænd i henhold til Lov af 4de martz 1857 foretaget følgende Taxation til Indtegning i Landbygningernes Alm Brandforsikring.
Svallerup Sogn, Svallerup Byesmark
Jens Christensen fæstehus under Lerchenborg Gods Matr. nr. 54. Forsikring nr. 23
a) et huus øst og vest 7 Fag, langt 19 Alen, dybt 8¼ og høijt 3½ alen, dels Eg og Fyr under og fyrre, lærke Tømmer klinede vægge, brædegavle og Straatag, 1 Skorsten dels af raae og brændte Steen, de 4 øster fag med brædeloft, 3 fag Vinduer med store Ruder, 1 enkelt med smaae Ruder, 6 enkelte glatte døre, 2 halve glatte døre, 1 Lem. Indrettet fra Øst saaledes 1 fag til Spisekammer og kjøkken, 1 fag til forstue og Skorsten, 2 fag til stuge og Sovekammer, alt med Leergulv, 2 fag til Loe og 1 fag til Lade. Dette huues er af nyt opført.
Taxeret saaledes:
4 fag á 30 Rdl er 120 Rdl
3 fag á 25 Rdl er 75 Rdl
i alt 195 Rdl

b) Tilbygning i Sønder 3 fag, lang 7 Alen, dybt 6¼ Alen, høit 3½ Alen, klinede vægge, brædegavl og Straatag, 2 halve glatte døre. Indrettet fra Sønder 1 fag til Tørvehuus, 2 fag til Koestald og faarehuus. Dette er opført gammelt men godt fyrre under og Overtømmer.
Taxeret saaledes:
3 Fag á 10 Rdl er 30 Rdl. Tilsammen 225 Rdl.

Det gamle Huus som før laae i Svallerup Bye Staar under forsikring Nr. 23 for 120 Rdl. altså nu for 225 Rdl.

Huset ligger over 100 Alen fra nærmeste fremmed Bygning i Vest brandredskaber forefantes 1 Bliklygte, 1 Stige.

Ovenstaaende forretning have vi foretaget saaledes, som vi med vor Ed løste og løs at bekræfte samme.

Svallerup den 6. September 1859.
M. Ibsen Formand og Niels Pedersen, Taxationsmand.

Betalt:
Formanden 0 Rdl 2 mk
Taxationsmanden 0 Rdl 3 mk
Branddirekteuren 0 Rdl 2 mk
i alt 1 Rdl 1 mk

M. Ibsen

Det er dette hus med jord tipoldemor og hendes første mand Jens Christensen fæster i 1859 og som de skal opføre på Svallerup mark. Det fremgår af deres fæstekontrakt at de skal nedrive det gamle hus i byen og bygge et nyt på Svallerup mark.

Det er også tydeligt at den Sønder længe er opført af de gamle byggematerialer inde fra byen. Mens hovedlængen er opført at nye materialer. Det blev ikke et 8 fags hus som fastsat i fæstekontrakten, men et på 7 fag som suppleret med 3 fag tilbygning af gamle materialer.

Huset i byen var Jens Christensens fødehjem som de fæstede efter hans forældre/ moderen.

Det er dette hus som hendes 2. mand tipoldefar Lars Johansen får genforsikret i 1868. (se under Lars Johansen). Det er også dette sted som Jens Peter Johansen overtager efter sin far og her, han og Mariane bor til 1940erne. Morfar og alle hans søskende er født i dette hus.
¤

• Fæstekontrakt: 29 dec. 1859, Lerchenborg Gods. 78 #
med Lerchenborg 29-12-1859
efter Christen Christensen Svallerup matr, no. 54 husmand Jens Christensen hartkorn 2 skp 2 fdk 1 ½ alb. gl. skat 2rd 37 sk
fjerde klasse 1859 42 sk

Christian Albrecht Greve af Lerche, besidder af Grevskabet Lerchenborg, hans majestæts Kammerherre. Gjør Vitterlig at have stædet og fæstet, ligesom jeg herved stæder og fæster til Jens Christensen af Svallerup det huus med Tilhørende Jordlod i Svallerup bye og sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, under Grevskabet Lerchenborg, som i Matricuulen er betegnet under no. 54 af Hartkorn 2 skp 2 fdk 1 ½ album, Gammelskat 2rd 37 sk og indeholdende et Areal af ca. 2 2310/14000 Tønder Land som hans moder huusmand Christen Christensens Enke har afstaaet. Bemeldte huus med Tilliggende maa fornævnte Jens Christensen og hustru, saalænge hun i Enkestand forbliver i Fæste nyde, bruge og beholde, deres Livstid paa følgende Vilkaar.

1ste Post Ligelydende med 1ste Post i fæstebrevet, der er udført pag 675.

2de Post I huus og Jordpenge til Grevskabet Lerchenborg, svares Aarlig, under Tvang af Udpantning 10 rd er ti Daler Rigsmønt, der erlægges i tvende Terminer 1ste April og 1ste October, hver gang med halvdelen.

3die Post I henhold til Tiendeforeningen svares Aarlig til Grevskabet Kirke og halv Kongetiende med 3 skp, er tre Skæppe toradet Byg der betales efter hvert Aars Capitelstaxst, inden 8 Dage efter at samme er sat og bekjendtgjort under Tvang og Udpantning.
4de, 5de, 6th, 7de og 8de Post Ordlydende med 4de, 5te, 6de 7de og 8de Post i Fæstekontrakten der er indført pag. 675.

9de Post Fæsteren svarer afgift til Christen Christensens Enke efter derom oprettet Contrakt. Da Fæsteren har opført 8 Fag forsvarligt Huus paa Lodden, der som Grevskabets Eiendom er ham overleveret ved lovligt Syn, er Indfæstningen, der var bestemt til 70 rd nedsat til 25 rd, hvilke fem og tyve Daler ere betalte. Fæsteren er fritaget for Ehrlæggelse af Fogedpenge, Fæsteren forpligtes til at nedrive det gamle huus; der er beliggende i Svallerup By. Saaledes udstedes dette Fæstebrev til Bekræftelse under min Haand og mit Segl.
Lerchenborg d. 29. December 1859
C. A. Lerche

Læst og protokolleret under Arts og Skippinge herreds Ret den
7de Januar 1860.
Gude

Ligelydende Orginalfæstebrev med vedhæftet Synsforretning har jeg modtaget og forpligter mig herved i Et og Alt at opfylde samme. pt. Lerchenborg den 16de Februar 1860

til Vitterlighed:
A. Dankert; Smith \\\\tabJens Christensen


Standardposterne er ikke medtaget her. Disse er enslydende med teksten i et andet fæstebrev på den anførte side. Den første post handler om at han skal betale de skatter som ejendommen bliver pålagt. En anden af posterne handler om at jorden skal dyrkes forsvarligt og bygningerne vedligeholdes. En tredje post er om jagtretten som skal tilhøre Lerchenborg.

Hvad der også er interessant er at vi får ret nøjagtigt at vide, hvornår stedet ude på marken er bygget og at det var på 8 fag. Det må altså være bygget før 1860, fx. 1858 el. 1859. Samtidig får vi at vide han skulle nedrive huset inde i Byen. Der er ingen grund til at tro dette ikke er sket og matr. Nr. 54c har altså været et ubebygget vænge i byen. Lars Johansen solgte dette vænge i 1872 og da var det endnu ubebygget. Hvad der senere er sket med dette stykker jord er ikke undersøgt. Det må enten være blevet bebygget eller indtaget til en nabogrund. Desuden er der matr. No. 54b ved siden af.
¤

Deres barn:

          i.  Niels Christian Jensen [1921] blev født den 30 aug. 1860 i Svallerup Mark, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 28 okt. 1860 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,79 døde den 13 feb. 1866 i Svallerup Mark, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 5 år, og blev begravet den 19 feb. 1866 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.56

Ane blev derefter gift med Hmd Lars Johansen {p.E.09} [MRIN: 25] den 13 feb. 1864 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

3. generation (Bedsteforældre)4. Hmd Johan Jacobsen {p.F.17}, søn af Jacob Nielsen {p.G.33} og Maren Pedersdatter {p.G.34b}, blev født i 1797 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, døde den 13 nov. 1869 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. i en alder af 72 år, og blev begravet den 19 nov. 1869 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.80

Om Johan:

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 81 #
FT 1801 Rørby sogn, Uggerløse, side 78, opslag 9
Jacob Nielsen, 43 gift 2. gang gaardbeboer, bonde
Maren Pedersdt, 31 gift 1. gang
Niels Jacobsen, 7 ug, barn
Johan Jacobsen, 5 ug, barn
Anna Jacobsen, 3 ug, barn
Lisbeth Jacobsdt, 70 enke efter 1ste giftermaal, mandens moder faaer sin understøttelse af manden.
Daniel Nielsen, 26 ug, tjenestekarl
Margrethe Pedersdt, 22 ug, tjenestepige
Niels Pedersen, 12 ug, tjenestedreng.
¤

• Han blev konfirmeret 1812 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 82 #
Rørby sogn, konfirmation Paaske 1812, opslag 213
Johan Jacobsen
Forældre: Gmd. Jacob Nielsen og Maren Pedersdatter i Uggerløse. - 15 Aar -
Ret god Kundskab.

Han er anført som nr. 3. Børnene er indført i karakterorden.
¤

• Fæstekontrakt: 11 okt. 1828, Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 83 #
Fæstekontrakt på matr. nr. 5b på Ugerløse Græsmark: Film 13971, s.
Parcelist Johan Jacobsen hartkorn - 4 skp. Fr.VI 27 Sk

Christian Cornelius Greve af Lerche til Grevskabet Lerchenborg gjør vitterligt at have stædt og fæstet ligesom jeg herved stæder (og fæster) til Johan Jacobsen 4 skp. Hartkorn på Uggerløse Udmarks Jorder af Claus Webers lod, som han sin Livstid i fæste maae beholde paa følgende Vilkaar.

1) at han deraf aarlig til rette tider og steder svare alle kongelige skatter og paabudte saavel ordinære som Extraordinære, som nu ere eller herefter paabudne være, forretter Vei arbejde for den Del af hartkornet han tilkommer, afgiver et Gangbud aarlig i een Dag at bryde Møj paa, til ham paa Lerchenborg, naar han derom aftenen forud tilsiges.

2) Udi aarlig Landgilde til heerskabet leveres inden hvert Aars Mortensdag, udi gode sunde og velrensede Vare: 2 skp 1 fdk Rug, 2 skp 1 fdk Byg og 1 skp havre med opbod.

3) For avlingshoveiet befrielse svarer fæsteren aarlig 4 skp. 2 fdk. Byg, der betales efter hvert Aars Capiteltakst, saaledes som hver hoveribønder i Uggerløse erlægger samme.

4) Konge og Kirketiende svarer fæsteren med 4½ siger fire og en halv Skæppe byg, som betales efter hvert Aars Capiteltakst naar samme er sat.

5) Da fæsteren selv har opført bygningerne paa Lodden er han fri for at svare til Bygningfæld, ved fratrædelse eller Dødsfald.

6) Jordene dyrke og drive Fæsterne forsvarligt og intet deraf til Upligt bruge eller til andre bortleie. Inderste maa han ikke indtage uden Herskabets dertil givne Tilladelse.

7) Fæsteren holder sig hans Majestæts Lov og Anordninger efterrettlig, samt vise tilbørlig Hørighed og Lydighed mod sit Herskab alt under dette Fæstes fortabelse og anden lovlig straf.

8) Da fæsteren har bygget huus paa lodden, saa fritages han for at svare Indfæstning.

Saaledes udstædes dette fæste under min Haand og Segl

Lerchenborg d. 5te October 1828
C. Lerche

Læst under Arts og Skippinge herreds Amt, Løverdagen den 11de October 1828.
F.D. Vett.

Ligelydende orginale Fæstebrev har jeg modtaget, hvis Indhold jeg herved forpligter mig til at opfylde og efterleve i en hver henseende, hvilket med Underskrift i Vidners Overværelse bekræftes.

Matr. nr 5b er efter den gl matrikel. Dvs. fra før 1847. De gl. nr. 5b, 5c, 5d erstattes med 40p, 40n, og 40g.

Matr. nr. 40p som Johan Jacobsen er sammensat af 3 jordstykker. som tilsammen udgør 3 tdr. 13540/14000.
Jordstykkerne er på 422302 alen B jord, 94102 alen D jord, og 39002 alen.

Dvs. der er 3 tdr land god jord. B jord. Resten er mose eller lign. Det var heller ikke så dårligt hvis der kunne skæres tørv og slås rør til taget.

Men det må stadig være jord som kom fra Claus Weber gård matr. nr. 5. Der er taget 2 lignende stykker jord til to andre husmandssteder.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 84 #
FT 1834 Rørby sogn, Uggerløse, side 106, opslag 13
Johan Jacobsen, 38 gift, husmand
Lisbeth Jensdatter, 40, hans kone
Jens Johansen, 10 ug, barn
Peder Johansen, 8 ug, barn
Jacob Johansen, 3 ug, barn
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1840 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 85 #
FT 1840 Rørby sogn, Uggerløse by, et huus nr. 144 opslag 27
Johan Jacobsen, 43 gift,, husmand
Lisbeth Jensdatter, 45 gift, hans kone
Peder Johansen, 14 ug, barn
Jacob Johansen, 9 ug, do
Lars Johansen, 5 ug, do
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1845 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 39 #
FT 1845 , Rørby sogn, Uggerløse, opslag 12
Johan Jacobsen, 48 gift, f. i s. husmand og væver
Lisbeth Jensdatter, 50 gift, f. i s. hans kone
Lars Johansen, 11 ug, f. i s. deres barn

Lars Johansens brødre er ikke længere hjemme og lillesøsteren Kirsten Johansen er død allerede før FT 1840, den 1-11-1839 1½ år gl.
¤

• Brandtaxation: 24 jul. 1846, Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 86 #
Brandtaxation 1846, Forsikring 14-34, opslag 23
Udflytter huusmand under - do - Gods, Johan Jacobsen.
a) Stuehus i Øster og Vester med Enderne. 8 Fag, 7¼ Alen dyb, har forskellig under og over tømmer, klinede vægge, Straatag. Der er 3 fag Stuehus, 5 fag loft, Skorsteen og bageovn af raae og brændte steen. Indrettet fra Vester: 1 Fag til Lade 1 fag til Loe, 3 til Stuen, 1 til Køkken, 1 til Tørv, 1 til Lade.
Blev Taxeret 5 fag á 18 Rdl 3 fag á 10 Rdl er 120 Rdl. Skriver Eet hundrede Tyve Rigsbank daler sølv.
Forsvarlig mod Ildsfare, ei tilfaaren forsikkert, nu under no <mangler> .... og er saaledes passeret.

Chr. Sælboe, Brandirekteur og Peder Madsen og Niels Mortensen, Taxationsmænd.

Det ser ud til at det er første gang huset bliver brandforsikret her i 1846. Men huset må være bygget allerede i 1828 da Johan fæster det. Se fæstekontrakten.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1850 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 87 #
FT 1850 Rørby sogn, Uggerløse nr. 53 et huus, opslag 25
Johan Jacobsen, 53 gift, f. i s. husmand
Lisbeth Jensdatter, 55 gift, f. i s. hans Kone.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1855 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 88 #
FT 1855 Rørby sogn, Uggerløse et huus, opslag 33
Johan Jacobsen, 58 gift, f. i s. huusmand
Lisbeth Jensdatter, 60 gift, f. i s. hans kone.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1860 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 89 #
FT 1860 Rørby sogn, Uggerløse nr. 48 et huus, opslag 16
Jacob Johansen, 28 gift, f. i s.
Sidse Nielsdt, 27 gift, f. i s.
Johan Jacobsen, 63 gift, f. i s.
Lisbeth Jensdt, 65 gift, f. i s. mandens forældre, aftægtsfolk.
¤

• Levnedsløb: 1869, Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 90 #
udkast til levnedsløb F.17
Barndom: Johan Jacobsen (det er herfra slægtsnavnet JOHANSEN kommer) er født 1797 i Uggerløse. Fødslen er ikke fundet da kirkebogen mangler for Rørby sogn på dette tidspunkt. Hans far Jacob Nielsen havde en fæstegård inde i Uggerløse by matr. Nr. 8. Den er ikke udflyttet af byen, men blev liggende efter en stjeneudskiftning. Gården findes i dag som helgård.

Johan havde en ældre bror Niels Jacobsen (opkaldt efter sin farfar) og en søster Anna Jacobsen. Der kendes ikke flere levnede helsøskende. Johans mor Maren Pedersdatter dør i 1807 da han er 10 år gammel og hans far gifter sig antagelig hurtigt herefter at dømme efter alderen på den førstefødte af i alt 6 børn (halvsøskende) som hans far får i sit 3. ægteskab med Kirsten Jensdatter. Johan vokser altså op med en stedmor og nogle små halvsøskende.

Hvis han har gået i skole skal det være fra ca. 1805 til 1812 og evt. i Rørby eller under en skoleholderordning i Uggerløse. Der er noget der tyder på at han har kunnet læse (og skrive) nogenlunde idet hans karakter ved konfirmationen er den 3. bedste nemlig "ret gode kundskaber". Konfirmanderne er indskrevet i kirkebogen i karakterorden, dvs. den bedste først.

Ungdom: Johan Jacobsen er konfirmeret i påsken 1812 i Rørby kirke. Han er lige netop kommet med som en af de første i den bevarede kirkebog. Vi ved ikke om han bliver hjemme efter han er konfirmeret eller han komme ud at tjene. Han har antagelig godt kunnet bruges i driften af gården ligesom hans storebror. Men det er jo ikke sikkert han har været så begejstret for sin nye mor.

Har ikke fulgt ham i lægdsrullen endnu. Der er ingen FT før efter han er gift

Voksen: Johan Jacobsen gifter sig maj 1823 med Lisbeth Jensdatter også fra Uggerløse. Forlover for ham er gårdmand Lars Jensen mens hendes bror Hans Jensen er forlover for Lisbeth. Det ville have været mere naturligt om det havde været hans far, som endnu levede. De får deres første barn i august samme år. Vi ved ikke præcis hvor de bosætter sig, men de har formentlig boet som indsiddere et sted i Uggerløse de første 5 år. Der er ikke brugt nogen titel ved deres børns fødsel. Der er ikke noget som tyder at de bor på noget af faderens jord. Han levede da de blev gift men havde afstået gården i 1822 til Henrik Jeppesen.

Men fra 1828 ved vi at han bor på Uggerløse Græsmark. Han fæster en lod på 4 skp Hartkorn af Claus Webers lod. Den står indtil hele Uggerløse Græsmark ommatrikuleres ca. 20 år senere som matr. Nr. 5b. Fæstet er på livstid. Det fremgår af fæstekontrakten at Johan Jacobsen har opført huset på jordlodden hvilket fritager ham for at svare bygningsfæld ved fratrædelse eller død. Af samme årsag betaler han heller ingen indfæstning. Ved nyinddelingen af Græsmarken får hans jordlod matr. Nr. 40p i stedet for 5b. Om der ved denne lejlighed sker en omfordeling af noget jord er svært at sige. Der findes ingen areal beregning af de 4 skp. hartkorn og denne bliver senere nedsat til 2 skp o fdk 1 alb. men arealet kan godt være det samme. Fra protokollen til matrikelskortene ved vi at dette hartkorn bestod af tre græsmarkslodder vesten for byen. De tre lodder lå ikke samlet. Der var en lod på 42230 kvadrat alen (den bedste jord), en lod på 9410 videre alen og en på 3900 kvadrat alen. De to sidste i dårligere jord. Det er måske henholdsvis eng og mose. det blev i alt 3 13540/14000 tdr ld. (eller tæt ved 4 tdr land.) Det er ikke afklaret om denne jord på et tidspunkt bliver samlet til en lod. Det ser ud til at matr. Nr. 40 har været et stort fælles græsningsareal "Græsmarken" for gårdene i Uggerløse måske med en 1/11 del til hver. (der forekommer brøker på 1/22 og 1/44 del). Praksis bliver så at Lerchenborg giver gårdmændene tilladelse til at afstår dele af dette areal til husmand.

Disse lodder som ikke kunne købes, men blev bortfæstede får så et matrikelnummer med samme nr. som den gård der har brugsretten. Det fælles græsningsareal har altså ikke været så fælles endda, ikke mere end de enkelte gårde kunne udpege det område som de havde brugsretten til. Denne praksis forekom ved flere gårde. Den må også have stået på et stykke tid men er i længden blevet uholdbar at holde rede på. Der var jo også huset på i alt fald nogle af disse lodder. Det fremgår jo i hvert fald at Johan Jacobsen har opført et hus da han fæster i 1828. Jeg vil også mene at han bliver boende altid i det hus han selv byggede. Den nye matrikulering er tilpasset de allerede eksisterende forhold. Derimod har lodderne måske undergået forandringer.

Matr. Nr. 40p svarer i dag (2009) til Græsmarken 7, Uggerløse. 4000 Kalundborg.

Alderdom: Johan Jacobsen bor på Uggerløse Græsmark på det som til sidst hedder matr. Nr. 40p. Ved FT 1845 er tillige anført at han er væver. Hvor meget dette har udgjort af deres underhold vides ikke. Men bierhverv har det i alle tilfælde været. Der er også påfaldende at han får jord af Claus Weber. Som måske nok er gårdmand men hans navn tyder også på andet erhverv. Fra 1848 -da Lars Johansen bliver konfirmeret- bor de alene 10-12 år indtil de kommer på aftægt hos sønnen Jacob Johansen og svigerdatteren Sidse Marie Nielsdatter. Johan Jacobsen dør 72 år gammel i 1869. Sønnen som han og Lisbeth boede sammen med var død 5 mdr. før faderen 38 år gammel. Jacob Johansen var anført som skrædder og husmand. De to enker - svigermor og svigerdatter - bliver boende på stedet. Det må være svigerdatteren som står for ejendommen.
¤

• Dødsanmeldelse: 13 nov. 1869, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 91 #
Registreringsprotokol: Arts herred 1865-1871 s. 339
Aar 1869 den 13. november anmeldte at Aftægtsmand Johan Jacobsen af Uggerløse er død i dag 72 Aar Gl. Den afdøde efterlader sig foruden Anmelderen Jens Johansen, Arbejdsmand i Uggerløse, en Broder Lars Johansen, huusmand paa Svallerup Mark og en afdød Søns (Jacob Johansen) Kone i Uggerløse, men Enken, som lever, vil forblive hensiddende i uskiftet Bo.
¤

Johan blev gift med Lisbeth Jensdatter {p.F.18} [MRIN: 46] den 16 maj 1823 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Om Johan og Lisbeth:

• Vielse: 16 maj 1823, Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 92 #
Rørby sogn, viede 1823, opslag 302
viet: 16. maj 1823
Johan Jacobsen af Uggerløse, Ungkarl 26 Aar gammel og Lisbeth Jensdatter af Uggerløse, Tjenestepige 26 Aar.
Forlovere: Gaardm. Lars Jensen og huusmand Hans Jensen af Uggerløse, viet i kirken

Det er hendes bror som er forlover. Hans far var ellers levende på dette tidspunkt. Lars Jensen er formodentlig der han tjener.
¤

Deres børn:

          i.  Jens Johansen [1704] blev født den 23 aug. 1823 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 14 sep. 1823 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, døde den 23 dec. 1904 i Kalundborg i en alder af 81 år, og blev begravet den 30 dec. 1904 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.93 Jens blev gift med Karen Marie Pedersdatter {p.250e} [MRIN: 613] den 1 dec. 1855 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. Jens blev derefter gift med Karen Kirstine Jensen {p.251e} [MRIN: 614], datter af Hmd Jens Andersen og Johanne Jensdatter, den 25 okt. 1856 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

         ii.  Peder Johansen [1706] blev født den 25 jan. 1826.

        iii.  Skrædder Jacob Johansen [1705] blev født den 11 aug. 1830 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 10 okt. 1830 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,95 døde den 18 jul. 1869 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 38 år, og blev begravet den 23 jul. 1869 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.94 Jacob blev gift med Sidse Marie Nielsdatter {p.243e} [MRIN: 526], datter af Niels Rasmussen og Sidse Olsdatter, den 23 jul. 1859 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

2        iv.  Hmd Lars Johansen [48]. Lars blev gift med Husmoder Ane Kirstine Nielsdatter {p.E.10} [MRIN: 25], datter af Niels Sørensen {p.F.19} og Maren Andersdatter {p.F.20}, den 13 feb. 1864 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

          v.  Kirsten Johansen [1726] er født den 18 feb. 1837 og døde den 1 nov. 1839 i en alder af 2 år.


5. Lisbeth Jensdatter {p.F.18}, datter af Jens Hansen {p.G.35} og Kirsten Hansdatter {p.G.36}, blev født i 1795 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, døde den 16 mar. 1885 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. i en alder af 90 år, og blev begravet den 23 mar. 1885 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.96

Om Lisbeth:

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 97 #
FT 1801 Rørby sogn, Uggerløse by fam. nr. 38, opslag 14
Jens Hansen, 47 gift 1ste gang, huusmand uden jord, arbejder for bønder
Kirsten Hansdatter, 39 gift 1ste gang hans kone
Hans Jensen, 9 ug, barn
Lisbeth Jensdatter, 6 ug, barn
Mette Jensdatter, 4 ug, barn
Magdalene Jensdatter, 2 ug, barn.
¤

• Hun blev konfirmeret 1809-1810 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Rørby sogn, konfirmation.
Hun er konfirmeret ca. 1809-10. Så det samme som ovenfor gælder her. Det er sikkert de to eneste chancer der er for at finde hendes fødselsdag. Hun er født 1795 ifølge andre kilder.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 37 #
FT 1834 Rørby sogn, Uggerløse fam. 85, side 106, opslag 13
Johan Jacobsen, 38 gift, husmand
Lisbeth Jensdatter, 40, hans kone
Jens Johansen, 10 ug, barn
Peder Johansen, 8 ug, barn
Jacob Johansen, 3 ug, barn

Lars Johansen er ikke født endnu. Han bliver født ca 3 mdr. efter tællingen men han har 3 ældre brødre.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1840 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 98 #
FT 1840 Rørby sogn, Uggerløse by, et huus nr. 144 opslag 27
Johan Jacobsen, 43 gift,, husmand
Lisbeth Jensdatter, 45 gift, hans kone
Peder Johansen, 14 ug, barn
Jacob Johansen, 9 ug, do
Lars Johansen, 5 ug, do.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1845 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 39 #
FT 1845 , Rørby sogn, Uggerløse, opslag 12
Johan Jacobsen, 48 gift, f. i s. husmand og væver
Lisbeth Jensdatter, 50 gift, f. i s. hans kone
Lars Johansen, 11 ug, f. i s. deres barn

Lars Johansens brødre er ikke længere hjemme og lillesøsteren Kirsten Johansen er død allerede før FT 1840, den 1-11-1839 1½ år gl.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1850 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 87 #
FT 1850 Rørby sogn, Uggerløse nr. 53 et huus, opslag 25
Johan Jacobsen, 53 gift, f. i s. husmand
Lisbeth Jensdatter, 55 gift, f. i s. hans Kone.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1855 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 88 #
FT 1855 Rørby sogn, Uggerløse et huus, opslag 33
Johan Jacobsen, 58 gift, f. i s. huusmand
Lisbeth Jensdatter, 60 gift, f. i s. hans kone.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1860 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 89
FT 1860 Rørby sogn, Uggerløse nr. 48 et huus, opslag 16
Jacob Johansen, 28 gift, f. i s.
Sidse Nielsdt, 27 gift, f. i s.
Johan Jacobsen, 63 gift, f. i s.
Lisbeth Jensdt, 65 gift, f. i s. mandens forældre, aftægtsfolk.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1870 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 99 #
FT:1870 Rørby sogn, Uggerløse s. 41, opslag 38
Sidse Marie Nielsen, 37 enke, f. i s. husmor jordbruger
Sidse Kirstine Jacobsen, 9 ug, f. i s. barn
Maren Jacobsen, 8 ug, f. i s. barn
Karen Marie Jacobsen, 5 ug, f. i s. barn
Niels Peder Jacobsen, 3 ug, f. i s. barn
Lisbeth Jensdatter, 74 enke, f. i s. husmoder aftægtskone.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1880 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 100 #
FT 1880 Rørby sogn, Uggerløse et hus nr. 20, opslag 60
Jørgen Jensen, 31 gift, f. i Aarby, husfader tømrer
Sidse Marie Nielsdt, 47 gift, f. i s. hans kone
Sidse Kirstine Jacobsen, 19 ug, f. i s. deres datter væver
Niels Peter Jacobsen, 13 ug, f. i s. deres søn
Christian Vilhelm Jensen, 1 ug, f. i s. plejesøn
Lisbeth Jensdatter, 84 enke, f. i s. aftægtskone.
¤

• Dødsanmeldelse: 17 mar. 1885, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 101 #
Registreringsprotokol Arts herred 1883-90, side 93
A<ar> 1885 den 17. Marts anmeldes at Aftægtskone Lisbeth Jacobsdatter Enke efter Husmand Johan Jacobsen af Uggerløse er død i gaar, efterlader ikkun til Begravelsen efter Anmeldelse af husmand Jørgen Jensen af Uggerløse, hun var 89 Aar Gl.
¤

• Levnedsløb: 1895, Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 102 #
Udkast til levnedsløb F.18

Barndom: Vi kender ikke hendes nøjagtige fødselsdag (kb mangler) men det må være i Uggerløse by og i følge de aldersangivelser vi kender i 1795. Ved FT 1801 kan vi se at hun er den næstældste af fire søskende. De her kendte søskende bor også sidenhen i Uggerløse og optræder flittigt som faddere ved hendes fødte børn. Foruden de fire kendte må der have været en eller to mere. Thi da deres moder dør meddeler Hans Jensen at der er fem levende søskende. Det er dog uklart om han selv er medregnet i dette antal (se p.G.36) Hendes far er jordløs husmand i FT 1801 og har antagelig ikke fået noget sidenhen. Han står som husmand da han dør 1813.

Lisbeth må altså være opvokset i et landarbejdermiljø. Skolegang vides der ikke noget om men har vel lært lidt selvom hun kom fra det laveste sociale trin. Hendes far døde da hun var ca. 18 år gl.

Ungdom: Lisbeth er konfirmeret inden der er bevaret kirkebog fra Rørby sogn. Der er vel ikke meget tvivl om at hun er kommet ud at tjene herefter, hvis ikke allerede tidligere. Efter faderens død kan hun godt være flyttet sammen med sin moder igen. Denne blev boende i Uggerløse og forblev enke til sin død 1832.

Voksen: Lisbeth gifter sig i maj 1823 med Johan Jacobsen som også er født i Uggerløse. Mens jeg under ham var usikker på hvor de boede de første 5 år 1823-1828 så er der den mulighed at de bor sammen med Lisbeths mor, selvom der ikke er fundet ud af om hun bor i et fæstehus, hvilket ikke helt kan udelukkes. Det er mere tvivlsomt at de skulle bo sammen hvis begge familier er indsiddere. Men fra 1828 og til sin død er det klart hvor hun opholder sig. Fra dette tidspunkt fæster de 3 græsmarkslodder på Uggerløse Græsmark hvor de selv har bygget et hus. Der tilbringer hun godt 40 år med manden Johan Jacobsen. Hun føder i årene 1823-1837 fem børn. Heraf er det kun to som overlever hende. Nemlig husmand Jens Johansen i Uggerløse og tipoldefar i Svallerup Lars Johansen. Den yngste af hendes børn dør 2 1/2 år gl. (den eneste pige). Jacob Johansen dør samme år som hendes mand 38 år gl. Drengen Peder Johansen er forsvundet men lever i 1840 da er han 14 år. Men han er ikke nævnt blandt de efterlevende børn da faderen dør 1869 og der nævnes heller ingen enke efter ham. Så indtil videre må vi formode at han er død inden dette tidspunkt.

Alderdom: Lisbeth og manden var gået på aftægt og havde overdraget stedet på Uggerløse Græsmark til Sønnen skrædder Jacob Johansen en del år før hendes mand døde. Efter de to hustruer blev enker samme år boede de sammen. Sidse Marie havde i hvert fald fire børn med hendes første mand. Så børnebørnene var der også. De bor sammen på denne måde i ca. 5 år til svigerdatteren gifter sig 1874 med Niels Christensen fra Buerup. Usikkert om der var børn i dette ægteskab men hun var 41 år og han 37 år. Dette varede dog ikke så længe han døde inden et år. Hun prøver tredje gang i 1875 med en tømrer Jørgen Jensen på 27 år. Heller ikke her er det sikkert hun får flere børn. i hvert fald har de ikke sat sig spor i FT. Ved FT 1880 er Lisbeth 84 år og to af børnebørnene bor stadig sammen med dem. Sidse Kirstine Jacobsdatter er anført som væver og desuden drengen Niels Peter på 13 år. Plejebarnet ved vi ikke hvem er endnu. Det kunne se ud til at Jørgen Jensen er far til disse børn, men det er selvfølgelig forkert det er deres stedfar. Han havde kun været gift med moderen i 5 år. Lisbeth dør hos den tidligere svigerdatter 89 3/4 år gammel i 1885 og efterlader sig kun til begravelsen i flg registreringsprotokollen. Hendes død er anmeldt af Jørgen Jensen. Lisbeth boede altså i mere end et halv århundrede på Uggerløse Græsmark eller ca. 57 år. Hun har været igennem lidt af hvert efter hendes mand døde og måske også før. Der har været talt om uld, garn, klæde og linnedstof i hjemmet i den tid hun levede. Så meget at det måske er blevet kaldt "hos væverens".

Det er ikke helt nøjagtigt opgjort hvor mange børnebørn hun havde. Men der kendes de to af Lars Johansens i Svallerup, de fire af Jacob Johansens som hun selv har boet sammen med og så kendes der 3 af Jens Johansen. Det bliver til 9 kendte. Der kendes ingen oldebørn. Det plejebarn der er med i FT 1880 ved vi ikke hvem er, men det kan godt være et oldebarn.
Tømrer Jørgen Jensen og Sidse Marie er omtalt i Ernstsens:"Rørbybogen".

Lisbeth blev gift med Hmd Johan Jacobsen {p.F.17} [MRIN: 46] den 16 maj 1823 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

6. Niels Sørensen {p.F.19}, søn af Søren Sigvartsen {p.G.37} og Ane Kirstine Johansdatter {p.G.38}, blev født Ber. 30 sep. 1790 i Badstrup, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, døde den 15 aug. 1860 i Rørby By, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 69 år, og blev begravet den 20 aug. 1860 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.103

Om Niels:

• Lægdsruller:1793-1796, i Kalundborg amt. 104 #
Kalundborg amt, lægd nr. 6, bd. 17
1. gang 1793
Gl. nr. ---, nyt nr. 182
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, født i Badstrup 1 Aar
anmærkning: optaget siden Extra session holdt.

Kalundborg amt, lægd nr. 6, bd. xx
2. gang 1796
Gl. nr. 182, nyt nr. 116
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, født i Badstrup 5 Aar, ophold: Badstrup
anmærkning: Der kommer nyt lægdsnummer under Holbæk amt: Lægd 49.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 105 #
FT 1801 Aarby sogn, Badstrup, s. 16, opslag xx
Søren Sigvartsen, 47 gift 1ste gang, husmand uden jord
Kirstine Johansen, 45 gift 1ste gang, hans kone
Anna Sørensen, 15 ug, fælles barn
Niels Sørensen, 10 ug, fælles barn
Dorthe Sørensen, 3 ug, fælles barn.
¤

• Lægdsruller:1802-1808, i Holbæk amt, Lægdsruller. 106 #
Holbæk amt, lægdsruller, Lægd 49: 1802, 1805 og 1808
3. gang hovedrulle 1802, lægd 49, bind 40
gl. nr.: 116, nyt nr. 86
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 10 år, ophold hjemme

4. gang hovedrulle 1805, lægd 49, bind 51
gl. nr.: 86, nyt nr. 62
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 13 år, ophold hjemme

5. gang hovedrulle 1808, lægd 49, bind 60
gl. nr.: 62, nyt nr. 51
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 16 år, 64" høj, ophold hjemme.
Anmærkning: Noget tunghør - bedømmes
Session 1812 samme <bedømmelse>

Han er stadig noget tunghør.
¤

• Han blev konfirmeret Omkr 1809. #
Aarby sogn, Badstrup, konfirmation.
Konfirmerede findes ikke bevaret fra før 1809.
¤

• Lægdsruller:1811-1817, i Holbæk amt, Lægdsruller. 107 #
Holbæk amt, lægdsruller, Lægd 49: 1811, 1814 og 1817
6. gang hovedrulle 1811, lægd 49, bind 68
gl. nr.: 51, nyt nr. 40
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 19 år, 64" høj, ophold hjemme
Session 1811 Noget tunghør bedømmes nærmere.
Session 1812 Tjenestedygtig
Soldat 1813. DLR 4/B.

Det med hørelsen er åbenbart blevet bedre og han erklæres tjenestedygtig i 1812 og bliver taget til Danske LivRegiment , 4 Batallion på sessionen 1813.

7. gang hovedrulle 1814, lægd 49, bind 77
gl. nr.: 40, nyt nr. 37
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 22 år, 64" høj, ophold hjemme.
Anmærkning: 1813 sld. DLR.

Niels bor stadig hjemme hos forældrene i Badstrup Årby sogn. Nu har han været soldat i Danske Livregiment.

8. gang hovedrulle 1817, lægd 49, bind 86
gl. nr.: 37, nyt nr. 30
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 25 år, 64" høj, ophold hjemme.
Anmærkning: 1813 Soldat DLR 1. April.
Flytter til 47-D-258.

Her får vi også den dato Niels har været indkaldt i 1813. Endvidere få vi at vide at han flytter til lægd 27 i året D som er 1818. Lægd 47 er Rørby sogn.
¤

• Lægdsruller:1818-1823, i Holbæk amt, Lægdsruller. 108 #
Holbæk amt, lægdsruller, Lægd 47: 1818, 1820 og 1823
9. gang Tilgangsliste D 1818, lægd 47, bind 90
gl. nr.: D 258, nyt nr. ---
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 25 år, 64" høj, ophold Uggerløse, R/20
Soldat 1813. DLR 1. april.
Kom fra: <lægd> 49-30.

10. gang Hovedrulle lægd 47 1820, lægd 47, bind 95
gl. nr.: D 258, nyt nr. 222
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 28 år, 64" høj, ophold Uggerløse, R/20
Soldat 1813. 1. LR 1. april.
Session 1820, 1. L 4/2. Indsidder 2 B. <børn>
Session 1821
Session 1822

11. gang Hovedrulle lægd 47 1823, lægd 47, bind 104
gl. nr.: 222, nyt nr. 187
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 31 år, 64" høj, ophold Uggerløse, R/20
Soldat 1813. 1. LR 1. april.
Session 1820, 1. L 4/2. Indsidder 2 B. <børn>
Session 1821
Session 1822.
¤

• Lægdsruller:1826-1829, i Holbæk amt, Lægdsruller. 109 #
Holbæk amt, lægdsruller, Lægd 47: 1826 og 1829
12. gang Hovedruller 1826, lægd 47, bind 113
Gl. nr.: 187, nyt nr. 162
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 34 år, 64" høj, ophold Uggerløse .... 66, R/20
Soldat 1813. DLR 1. april.

13. gang Hovedrulle lægd 47 1829, lægd 47, bind 122
Gl. nr.: 162, nyt nr. 140
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 28 år, 64" høj, ophold Uggerløse, R/20
Soldat 1813. 1. LR 1. april.
Session 1822, Reserven
Indsidder 2 B. <børn>
Flytter til <lægd> 49-F-434.

Niels flytter tilbage lægd 49 Aarby sogn i året F = 1831. Han var da indsidder med 2 børn.
¤

• Lægdsruller:1831-1832, i Holbæk amt, Lægdsruller. 110 #
Holbæk amt, lægdsruller lægd 47, 1831 og 1832
14. gang Tilgangsliste F 1831, lægd 47, bind 129
Gl. nr.: F 434, nyt nr. ---
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 37 år, 64" høj, ophold Uggerløse, R/20
Soldat 1813. DLR 1. april. 1828 Reserven
Kom fra: <lægd> 47-140.
Jordløs Huusmand bevist.
Session: 1832

15. gang Hovedrulle lægd 49, 1832, lægd 47, bind 135
Gl. nr.: F 434, nyt nr. ----
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 40 år, 64" høj, ophold Uggerløse, R/20
Indkaldt Soldat 1820. 1. LR 4/B 1. april. 1828 Reserven
Husmand uden Jord
Flytter til <lægd> 47-J-408.

Niels flytter til lægd 47 som er Rørby sogn i året J = 1834. Han er stadig jordløs husmand.
¤

• Lægdsruller:1834-1835, i Holbæk amt, Lægdsruller. 110 #
Holbæk amt, lægdsruller lægd 47, 1834 og 1835
16. gang Tilgangsliste J 1834, lægd 47, bind 139
gl. nr.: J 408, nyt nr. ---
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 40 år, 64" høj, ophold Rørby, R/20
Soldat 1813. DLR 1. april. 1828 Reserven
Kom fra: <lægd> 49-523.
Jordløs Huusmand bevist. <ændret til>
Huusmand <med Jord> bevist.
Session: 1835

17. gang Hovedrulle lægd 49, 1835, lægd 47, bind 141
gl. nr.: J 408, nyt nr. 326 (overstreget)
Søren Sigvartsens <søn>
- Niels <Sørensen>, f. i Badstrup, 43 år, 64" høj, ophold Rørby, R/20
Indkaldt Soldat 1820. 1. LR 4/B 1. april. 1828 Reserven
Husmand med 1 tdr. ld.
Afsked session 1837

Niels flytter til lægd 47 som er Rørby sogn i året J = 1834. Her har han fæstet hus med 1 tdr. land i Rørby by. Her bliver han boende til sin død.

Sammenfatning af lægdsruller:
Niels Sørensen er første gang med i lægdsrullen 1793 i Kalundborg amt lægd nr. 6 Årby sogn. Der var desværre ingen fødselsdato med. kun oplyses det at han er 1 år. Ved sessionen 1808 er han blevet 16 år og hans højde er 64 tommer. Det er 167½ cm. Han har åbenbart nedsat hørelse idet han er "noget tunghør".
Ved sessionen 1811 har han samme problem men han bliver alligevel erklæret tjenestedygtig ved sessionen 1812. Ved sessionen 1813 bliver han taget til soldat ved Danske Livregiment 4, Batallion. Her ender han også som soldat.
Niels indkaldes 1 april 1820 til soldat. Dvs han på dette tidspunkt er gift og har 2 børn og bor i Uggerløse.

I 1822 overføres han til Reserven og her han også i 1828. I 1831 flytter han og familien tilbage til Årby sogn. Her er tipoldemor Ane Kirstine født. Niels er stadig jordløs husmand indtil han i 1834 flytter tilbage til Rørby sogn i Rørby by.
Niels Sørensen bliver afskediger ved sessionen 1837. På det tidspunkt er han 43 år.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 111 #
FT 1834 Aarby sogn, s. 3, opslag xx
Niels Sørensen, 42 gift, huusmand daglejer
Maren Andersdatter, 39 gift, hans kone
Lars Nielsen, 15 ug, barn
Karen Nielsdatter, 12 ug, barn
Hans Nielsen, 8 ug, barn
Søren Nielsen, 5 ug, barn
Ane Kirstine Nielsdatter, 1 ug, barn.
¤

• Fæstekontrakt: 13 sep. 1834, Lerchenborg Gods. 112 #
Lerchenborg gods: Fæsteprotokoller. Film 13972, f. 432
Husmand Niels Sørensen, 1 tdr ld. Hartkorn 1 skp.
Matr. nr. 25a, Hartkorn: 1 skp, 0 fdk, 1 alb.
Christian Cornelius
Stæder og fæster til Niels Sørensen, Aarby et huus i Rørby og som Niels Christensen sidst haver besiddet i fæste, men hvis Enke godvilligt har afstaaet dette huus med tilliggende

Der ydes 5 Rbd årligt samt 4 høstarbejdsdage.

Fæstekontrakten er kun delvis afskrevet.

Den er tinglæst ved Arts-Skippinge herreds Ret Løverdagen d. 13 de Sept. 1834 og indført i Skøde og Panteprotokol 7 folie 762.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1840 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 113 #
FT 1840 Rørby sogn. Rørby by s. 103 et huus, opslag xx
Niels Sørensen, 49 gift, huusmand
Maren Andersdatter, 46 gift, hans kone
Søren Nielsen, 10 ug, barn
Ane Kirstine Nielsdatter, 7 ug barn
Maren Nielsdatter, 3 ug, barn.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1845 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 114 #
FT 1845, Rørby sogn et huus, opslag xx
Niels Sørensen, 53 gift, f. i Aarby, huusmand daglejer
Maren Andersdatter, 50 gift, f. i Aarby, hans kone
Ane Kirstine Nielsen, 12 ug, f. i s. deres barn
Maren Nielsen, 8 ug, f. i s. deres barn
Karen Rasmusdatter, 21 gift, f. i Raklev sogn. sønnens Kone (daglejerske), manden tjener forkarl i Kallundborg.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1850 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 115 #
FT 1850 Rørby sogn,
Niels Sørensen, 58 gift, f. i Aarby, husmand
Maren Andersdatter, 55 gift, f. i Aarby hans kone
Maren Nielsdatter, 13 ug, f. i Rørby, deres barn.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1855 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 116 #
FT 1855 Rørby sogn s. 212
Niels Sørensen, 63 gift, f. i Aarby huusmand
Maren Andersdatter, 60 gift, f. i Aarby hans kone.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1860 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 117 #
FT 1860 Rørby sogn, side 114, opslag xx
Niels Sørensen, 70 gift, f. i Aarby, huusfader daglejer
Maren Andersdatter, 65 gift, f. i Aarby hans kone
Niels Nielsen, 29 gift, f. i Rørby svigersøn
Maren Nielsdatter, 23 gift, f. i Rørby hans kone
Niels Peter Nielsen, 1 ug, f. i Rørby, deres barn

Tipoldefar optræder i 7 folketællinger. Den første 1801 er han hjemme hos forældrene i Badstrup hvor faderen er landarbejder. I de 6 øvrige tællinger er han gift og havde været det i 17 år i 1834. De boede 1834 i Aarby sogn men er flyttet derfra inden den yngste datter bliver født. Den resterende tid bor de inde i Rørby by. Det ser ud til at det bliver den yngste datter som overtager forældrenes hus. Hvis oplysningerne om at Niels Sørensen er født i Aarby sogn er rigtige, så kan vi ikke finde ham i kirkebogen under fødte og
konfirmerede.
¤

• Dødsanmeldelse: 16 aug. 1860, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 118 #
Registreringsprotokoller: Arts herred 1858-61, s 144
Aar 1860 den 16. August anmeldte Maren Andersdatter, at hendes mand Fæstehusmand Niels Sørensen af Rørby 70 Aar gammel ved Døden i Gaar var afgaaet og efterlader sig myndige arvinger, som intet har imod at Enken hensidder i uskiftet Bo.

samme side 150-151
de myndige arvinger efter Husmand Niels Sørensen af Rørbye, nemlig sønnen Lars Nielsen af Kalundborg og Svigersønnerne Peder Andreasen af Melby, Jens Christensen af Svallerup og Niels Nielsen af Rørbye, som paa Spørgsmaal om hvorvidt de indbyrdes imellem sig havde skiftet og delt Boet med Enken erklæredes, at de havde indrømmet hende ret til at forblive hensiddende i uskiftet Bo, Saalænge hun forbliver i Enkestanden, og at de saaledes ingen Arv havde erholdt. Lars Nielsen bemærkede at hans Broder og Medarving Søren Nielsen, som er paa en Rejse til Sorø, har bemyndiget ham til paa dennes Vegne at udtale sig ligesom de øvrige Arvinger.

Forelæst, vedtaget og med Underskrift bekræftet.
Lars Nielsen Jens Christensen
Niels Nielsen Peder Andreasen
m.f.p m.f.p
(de to første har selv skrevet under).

til Vitterlighed:
(...) (...)
¤

• Levnedsløb: 1860, Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 119 Udkast til levnedsløb p.F.19

Barndom: Vi keder ikke hans nøjagtige fødselsdag (Kirkebog fra Årby sogn mangler før 1800). Fra FT 1787 og 1801 vides det at han har i alt fald fire søskende som alle er piger, heraf er de tre ældre end ham selv og den sidste yngre. Han skal efter den opgivne alder være født ca. 1792. Niels må være født i Badstrup, Årby sogn, hvor hans forældre var fæstere af et hus uden jord. Dette fremgår også af FT 1787 og 1801 idet han i den første er husbeboer og i den anden husmand uden jord. Hvilket i realiteten er det samme. Niels Sørensen er opvokset i et landarbejder hjem, hvor forældrene har måttet tjene føden ved landarbejde for bønder og vel også ved at arbejde på Lerchenborg Gods. Hvis Niels har gået i skole skal det være fra ca. 1799-1806. Det ser altså ud til han er konfirmeret før der er bevaret kirkebog i Årby sogn (fra 1809 ved konfirmation)

Ungdom: Der er ikke meget som taler for at han er blevet hjemme efter sin konfirmation, men er kommet ud at tjene. Faderen fæstede dog noget jord i 1811 men det var knapt 2 tdr. land. Niels Sørensen er nu fulgt gennem alle lægdsrullerne. Det viser at været hjemme efter konfirmationen. Jfr. Lægdsrullerne er han hjemme til han er 25 år. Det er på det tidspunkt han bliver gift nemlig 1817.
Da han bliver gift i jan 1817 sker det i Kalundborg landsogn men det oplyses at han er ungkarl fra Badstrup. Så på dette tidspunkt er han i Årby sogn.

Voksen: Efter vielsen 1817 eller ret kort efter - de flytter i 1818 jfr. lægdsrullen - til Uggerløse, Rørby sogn, her fødes det første barn Lars Nielsen i nov. 1819. Ved de fire næste fødsler er han hver gang benævnt som husmand i Uggerløse.

De flytter 1831 tilbage til Årby hvor tipoldemor Ane Kirstine er født i juli 1833. Et års tid herefter i 1834 fæster de 1 tdr land jord og et hus i Rørby by efter Niels Christensens enke som godvilligt har afstået det. Ved ikke noget om hvem det kan være endnu. Huset og jorden skulle ligge bag smedjen i det som kaldes "krogen" (kilde: Rørbybogen).

Alderdom: Her bliver de boende resten af deres liv begge to. Han har været daglejer hele tiden og han optræder da også i alle de senere FT som husmand og daglejer. I flg. fæstekontrakten er han forpligtiget til at yde 4 høstarbejdsdage på Lerchenborg om året, samt et pengebeløb m.m. Han bor her i Rørby by i mere end 25 år sammen med børnene da de er små men også med nogle af dem efter er blevet gift. Ved FT 1860 bor den yngste datter og svigersønnen Niels Nielsen sammen med Niels og Maren. Det er dem som senere overtager stedet. Men gør det ikke inden hans død idet moderen af børnene får lov til at hensidde i uskiftet bo efter han er død 15. august 1860 69 år 10½ mdr. gl. Antal af børnebørn kendes ikke endnu.

Niels blev gift med Maren Andersdatter {p.F.20} [MRIN: 47] i 1817 i Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Om Niels og Maren:

• Vielse: 31 jan. 1817, Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 120 #
Kalundborg landsogn, viede 1817, opslag 232
viet: 31. januar 1817
Ungkarl fra Badstrup, Aarby sogn Niels Sørensen Gl. 35 Aar og Pige Maren Andersdt Gl. 22 Aar.
Forlovere: Ole Jeppesen, Søren Siversen, husmænd fra Badstrup.
¤

Deres børn:

          i.  Lars Nielsen [1709] blev født den 5 nov. 1819 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 26 dec. 1819 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,94 og blev begravet den 31 jan. 1876.

         ii.  Karen Nielsdatter [1710] blev født den 6 nov. 1822 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt den 15 dec. 1822 i Rørby By, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.121

        iii.  Hans Nielsen [1711] blev født den 17 jul. 1826 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt den 3 sep. 1826 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.122

         iv.  Søren Nielsen [1712] blev født den 20 jan. 1830 i Rørby By, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt den 21 feb. 1830 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.123

3         v.  Husmoder Ane Kirstine Nielsdatter [49]. Ane blev gift med Hmd. Jens Christensen {p.E.09a} [MRIN: 524], søn af Christen Christensen og Karen Sørensdatter, den 5 feb. 1859 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. Ane blev derefter gift med Hmd Lars Johansen {p.E.09} [MRIN: 25], søn af Hmd Johan Jacobsen {p.F.17} og Lisbeth Jensdatter {p.F.18}, den 13 feb. 1864 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

         vi.  Maren Nielsdatter [1713] blev født den 16 jun. 1837 i Rørby By, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt den 9 jul. 1837 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.94 Maren blev gift med Kalkbrænder Niels Nielsen [MRIN: 616].


7. Maren Andersdatter {p.F.20}, datter af Anders Pedersen {p.G.39} og Anna Jeppesdatter {p.G.40a}, blev født i maj 1796 i Ågerup, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 8 maj 1796 i Røsnæs kirke, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk,124 døde den 25 jan. 1876 i Rørby By, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 79 år, og blev begravet den 31 jan. 1876 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.94

Om Maren:

• Hun findes i folketællingen 1 jul. 1801 i Kalundborg Købstad landdistrikt. 125 #
FT 1801, Skt: Jørgensbjerg, fam. nr. 17, opslag 6
Anders Pedersen, 43 gift, manden, Slagter, begger i 1ste ægteskab
Anna Jeppes Datter 43 gift, Konen
Peder Andersen 18 ugift, Sønnen
Karen Andersdatter 9 ug, Datteren
Maren Andersdatter 5 ug, Datteren

Det ser ud som om de 2 er lige gamle. Men i FT 1787 er de 5 års forskel på dem. Der ser ud til Anna er født i 1760. Så hun er 41 år.

Det store spring i børnens alder skyldes 2 barnedøde og en der må være ude at tjene.

På dette tidspunkt bor Anders og Anna i Rynkevangshuset. Men den skelnen er ikke brugt i FT.

Anen Maren Andersdatters alder passer fint med hendes fødsel. Men den er mere varieret i de senere FTer og ved hendes død. På samme måde står der efter 1845 at hun er født i Årby sogn, hvilket kun er delvis rigtigt. Rynkevang hører med til Årby sogn efter Melby bliver udskiftet. Men heldigvis står der i den sidste FT hun er med i at hun er født i Ulstrup, Holbæk amt. Dette er også kun delvis rigtigt hun er født Aagerup, Røsnæs sogn. Men det har hun ingen erindring om da hun kun er 4-5 år da hun flytter til Rynkevang.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 126 #
FT 1834 Aarby sogn, s. 3, opslag xx
Niels Sørensen, 42 gift, huusmand daglejer
Maren Andersdatter, 39 gift, hans kone
Lars Nielsen, 15 ug, barn
Karen Nielsdatter, 12 ug, barn
Hans Nielsen, 8 ug, barn
Søren Nielsen, 5 ug, barn
Ane Kirstine Nielsdatter, 1 ug, barn.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1840 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 127 #
FT 1840 Rørby sogn. Rørby by s. 103 et huus, opslag xx
Niels Sørensen, 49 gift, huusmand
Maren Andersdatter, 46 gift, hans kone
Søren Nielsen, 10 ug, barn
Ane Kirstine Nielsdatter, 7 ug barn
Maren Nielsdatter, 3 ug, barn.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1845 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 128 #
FT 1845, Rørby sogn et huus, opslag xx
Niels Sørensen, 53 gift, f. i Aarby, huusmand daglejer
Maren Andersdatter, 50 gift, f. i Aarby, hans kone
Ane Kirstine Nielsen, 12 ug, f. i s. deres barn
Maren Nielsen, 8 ug, f. i s. deres barn
Karen Rasmusdatter, 21 gift, f. i Raklev sogn. sønnens Kone (daglejerske), manden tjener forkarl i Kallundborg.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1850 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 129 #
FT 1850 Rørby sogn, opslag xx
Niels Sørensen, 58 gift, f. i Aarby, husmand
Maren Andersdatter, 55 gift, f. i Aarby hans kone
Maren Nielsdatter, 13 ug, f. i Rørby, deres barn.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1855 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 130 #
FT 1855 Rørby sogn s. 212
Niels Sørensen, 63 gift, f. i Aarby huusmand
Maren Andersdatter, 60 gift, f. i Aarby hans kone.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1860 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 131 #
FT 1860 Rørby sogn, side 114, opslag xx
Niels Sørensen, 70 gift, f. i Aarby, huusfader daglejer
Maren Andersdatter, 65 gift, f. i Aarby hans kone
Niels Nielsen, 29 gift, f. i Rørby svigersøn
Maren Nielsdatter, 23 gift, f. i Rørby hans kone
Niels Peter Nielsen, 1 ug, f. i Rørby, deres barn.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1870 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 132 #
FT 1870 Rørby sogn s. 7 et huus, opslag xx
Niels Nielsen 38 gift f. i Rørby arbejdsmand
Maren Nielsen 38 f. i Rørby hans kone
Hans Nielsen 7 ug f. i Rørby barn
Marie Nielsen 2 ug f. i Rørby barn
Maren Andersdatter 74 Enke f. i Ulstrup, Holbæk amt, aftægtskone

Tiptipoldemor findes i 9 folketællinger i de 6 er hun gift og bor i Rørby sogn. 1787 og 1834 i Årby sogn 1801 bor hun i Uggerløse hos forældrene. I den sidste er hun enke og bor sammen med datteren og svigersønnen på aftægt. Den sidste folketælling er vigtig idet vi for første gang får at vide hun er født i Ulstrup, Holbæk amt. Ved de øvrige tællinger hvor der er nævnt fødesogn er der oplyst at hun skulle være født i Årby sogn. Hvis dette var rigtigt findes der ingen kirkebog. Forskning i 2009 har fundet hende i FT 1787 og FT 1801.
¤

• Dødsanmeldelse: 25 jan. 1876, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 133 #
Registreringsprotokoller 1871-77, s. 341, opslag xx
Aar 1876 den 25. Januar anmeldtes at Aftægtsenken Maren Andersdatter af Rørby, Enke efter Niels Sørensen, er død i dag 85 Aar Gl den afdødes Svigersøn huusmand Niels Nielsen i Rørby anmeldte paa Tro og Love og under Eds Tilbud, at den afdødes Efterladenskaber ikkun vil være tilstrækkelig til Begravelsen.
Niels Nielsen
(egenhændigt).
¤

• Levnedsløb: 1876, Rørby By, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 134 Udkast til levnedsløb p.F.20

Barndom: Maren Andersdatter er født i Ågerup i Røsnæs sogn i maj 1796. Hendes forældre var måske stadig gårdfolk på dette tidspunkt. Hun er den yngste af 6 kendte søskende. De 4 ældste søskende er født i Kongstrup, Røsnæs sogn.

Maren kan næppe huske noget om hun har boet i Ågerup. Hun er kun 2-3 år da forældrene flytter til Rynkevangshuset ved Kalundborg. Rynkevangshuset er en del af enklaven Rynkevang som hørte med til Årby sogn. Hun og forældrene boede i et af de husmandsteder som hørte til hver enkelt af de fire udflyttede gårde fra Årby. Hendes far er herefter slagter og pranger.

Skolegang: Der vides ikke noget helt bestemt men da hun hører til Årby sogn er det sikkert her hun har gået i skole.

Marens mor dør i 1807 da hun er 11 år. Hendes far gifter sig ikke før flere år senere i 1817. Så Maren og hendes 6 år ældre søster har måske stået for husholdningn i hjemmet.

Ungdom: Vi kender heller ikke hendes konfirmation, men den må være i ca. 1810.

Voksen: Hun opholder sig formentlig i Kalundborg landsogn da hun blev gift i januar 1817. Forloverens navn siger ikke meget. Han hedder Ole Jeppesen og nævnes sammen med Søren Sivertsen som husmænd i Badstrup. (Det kan være en slægtning, eller en helt uden for familien. Hendes far Anders Hansen var stadig levende). Kravet til en forlover var at han kendte den pågældende godt og kunne indestå for at hun ikke var lovet til en anden eller for tæt beslægtet med ægtefællen. Et par år efter vielsen optræder de i Uggerløse hvor hun føder fire børn indtil 1830. Den første er født nov. 1819. Der kan godt være et barn, som er død tidligt et andet sted. Derimod er tipoldemor Ane Kirstine født i Årby sogn og en lillesøster i Rørby by efter de er flyttet dertil i 1834. Der kendes altså seks børn. Heraf er de 5 levende da faderen dør og de nævnte arvinger giver hende tilladelse til at hensidde i uskiftet bo. Om de også var levende da hun selv døde 16 år senere er ikke undersøgt.

Alderdom: Da Niels Sørensen dør i 1860 har de været gift i 43 år og boede heraf i Rørby siden 1834 eller lidt over 25 år. Efter mandens død beholdt hun huset dels i kraft af fæstet og vel også fordi hun fik lov at hensidde i uskiftet bo med børnene. Hvornår hun overdrager det til den yngste datter Maren og svigersønnen Niels Nielsen er ikke fastlagt, men det sker inden FT 1870 hvor hun er anført som aftægtskone. Hun var knapt 83 år da hun døde i 1876. Der er ikke lavet nogen opgørelse over hendes børnebørn og evt. oldebørn. Men oldefar Jens Peter Johansen og hans søster må kunne huske deres mormor. De var henholdsvis 12 og 10 år gamle da hun døde. Og i Rørby var der 2 eller 3 børnebørn hun boede sammen med.
¤

Maren blev gift med Niels Sørensen {p.F.19} [MRIN: 47] i 1817 i Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

4. generation (Oldeforældre)8. Jacob Nielsen {p.G.33}, søn af Niels Rasmussen {p.H.65} og Lisbeth Jacobsdatter {p.H.66}, blev født i 1758 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt i 1758 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, døde den 28 feb. 1827 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 69 år, og blev begravet den 4 mar. 1827 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.135

Om Jacob:

• Han blev konfirmeret Omkr 1772 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Kirkebøger: konfirmation
det samme som nedenfor.
¤

• Fæstekontrakt: 13 mar. 1787, Lerchenborg Gods. 136 #
Fæsteprotokoller: Lerchenborg Gods, Rørby sogn, Film nr. 13971
Jacob Nielsen fæster 13-3-1787, I 745, en Gaard efter Niels Rasmussen, Rørby sogn, Uggerløse.

.... Giør vitterligt at have Stædt og Fæst ligesom jeg og herved Stæder og Fæster til Ungkarl og Landsoldat Jacob Nielsen af Uggerløse dend Gaard ibid som Faderen Niels Rasmussen haver havt i fæste, men nu for meldest Alderdom og Skrøbelighed haver afstaaet, samme gaard skyldende efter nye Matricul af Hartkorn og Eng 10 tdr. 4 skp. 0 fdk. 1 3/5 alb. med samme Besætning og Indboe samt alt nævnt hvem Gaarden med rette tilhører. Formeldte Jacob Nielsen herved paa livstid i fæste overdrages. Paa efterfølgende vilkaar.

punk 1) at han af gaarden og dens Avling svarer og betaler fra dato, alle kongelige og extraordinære Skatter og Paabudne som nu ere eller vorder Paabudne samt Landgilde efter Jordebogen med Rug: 7 skp. 1 13/15 fdk. Byg 5 tdr. 3 skp. 2 13/15 fdk. Ditto skriver Skæppe 2 rad Byg, Havre 2 tdr. 2 skp. 2 fdk. og 1/3 fdk. med sædvanlig opbud, item Smaarædsel 1 Lam, 1 1/15 Gaas, 3 3/5 pund Høns. Landgilde penge 9 3/5 Sk. og Spindepenge 13 13/15 Sk. alt til sine bestemte Tider efter Loven og uden Restance.

punk 2) Modtager Gaarden i dend Stand samme nu forefindes, og til dends brystfældighed er ansvarlig.

punkt 3) Bevis for Indfæstningen saavel som Formandens Restance til 1st. Maj 1787.

punkt 4) Giver sin forældre Niels Rasmussen og hustru saalænge de lever fornødne frie huusværelse i eller ved Gaarden. 1 Ko, 4 pund haar og aarlig 3 skp Saasæd og 2 Læs Tørve, samt 1 Læs Høe, hvorimod de selv skal føde Creaturene. Naar en af dem ved døden afgaar, nyder dend efterlevende det halve udsæd.

punkt 5) I øvrigt haver Fæsterne foruden dets sædvanlige hoveris forrettelse og hvad forordning derved maatte ske i et og alt at rette sig efter Loven og de kongelige forordninger, intet af Gaardens tilliggende at afhvende eller bortkomme, eller med nogen Saae til halft, med Brændeviin maa Fæsteren heller ei befatte, ei holde andtage Jordlodder, eller huuse Løsgængere, plante aarlig Pile og Frugt Træer, lægge hunde Ku.... og skære Sampe tørv etc. og ellers at vise sig hørig og lydig, imod mig som haver herskab, og de paa mine Vegne have at befale over samme, alt imod det fæstes forbrydelse.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl

Lerchenborg den 13de Martii 1787
Lerche.

Fæstekontrakten bør nærlæses en gang til. Der er mangler ved afskriften.
¤

• Han findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 137 #
FT 1787 Rørby sogn, Uggerløse by, fam 11, opslag 9
Jacob Nielsen, 28 ug, gaardmand
Søren Christensen, 22 ug, tjenestetyende, Landsoldat
Karen Nielsdatter, 16 ug, tjenestetyende
Birthe Nielsdatter, 14 ug, tjenestetyende
Niels Rasmussen, 70 gift. hans fader
Lisbeth Jacobsdatter, 57 gift, hans moder, begge i 1ste ægteskab.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 138 #
FT 1801 Rørby sogn, Uggerløse, fam. 8 side 78, opslag 9
Jacob Nielsen, 43 gift 2. gang, husbond, bonde og gaardbeboer
Maren Pedersdt, 31 gift 1. gang
Niels Jacobsen, 7 ug, barn, begges sammenavlede børn
Johan Jacobsen, 5 ug, barn, begges sammenavlede børn
Anna Jacobsen, 3 ug, barn, begges sammenavlede børn
Lisbethe Jacobsdt, 70 enke efter 1ste giftermaal, mandens moder faaer sin understøttelse af manden.

Daniel Nielsen, 26 ug, tjenestekarl
Margrethe Pedersdt, 22 ug, tjenestepige
Niels Pedersen, 12 ug, tjenestedreng

Jacob Nielsen er kun med i disse to FT. Ved den første er han ugift men har overtaget gården efter forældrene. Hans første ægteskab er nok ikke så længe herefter. 1801 er han i det andet ægteskab og de tre børn er endnu små.
¤

• Skifteforretning: 28 feb. 1827, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 139 #
Registreringsprotokoller: Arts Hrd, s. 33
Anno 1827 den 28 Februar anmeldte Kirsten Jensdatter at hendes Mand Indsidder Jacob Nielsen af Uggerløse med Døden under Dags Dato er afgaaet og efterlader sig foruden 6 med Enken fremavlede umyndige børn, 3 b<ørn> af første ægteskab myndige gamle Børn, (...)

Hun beder om at sidde i uskiftet Bo se 11 marts 1827 s. 35

Anno 1827 d. 11 marts 1827 fremsendt de (...) Arvinger efter den under 28. Februar (...) afdøde Indsidder Jacob Nielsen af Uggerløse deres skriftlige (Declaration) at de intet have imod at den afdøde Enke Kirsten Jensdatter hensidde i uskiftet Boe.
¤

• Levnedsløb: 1827, Ugerløse, Græsmarken 7, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.. 140 #
udkast til levnedsløb p.G.33

Barndom: Det vi ved er, at hans far havde fæstet gården matr. Nr. 8 i Uggerløse i 1757 må vi antage at Jacob Nielsen er født her antagelig året efter i 1758. Vi ved også at det var en forsiddergård faderen overtog. Dvs. at den var i dårlig stand og misligholdt. Der må altså være under dårlige og trange vilkår hans opvækst har foregået. Det har sikkert varet nogle år at rette op på gården og driften. Der kendes ikke til søskende men det må antages at han er den ældste idet forældrene sikkert er blevet gift ved det tidspunkt de fæster gården. Ved den første folketælling fra 1787 er der blandt tjenestepigerne en Karen og en Birthe Nielsdatter på 16 og 14 år. Disse kan nemt være hans søskende. Skolegang er det svært at sige noget om. Det skulle så være fra ca. 1765-72.

Ungdom: Ligesom mange af de ovenstående data mangler pga. af de manglende kirkebøger fra Rørby så har vi heller ikke hans konfirmation, vielser (3 stk.) fødte børn osv. af samme grund. Af folketællingen 1787 kan vi se han har været landsoldat men udover dette har han sikkert altid opholdt sig hjemme hos forældrene på gården. Hvordan soldatertiden er afviklet vides der ikke noget om endnu. Men han må have været indkaldt en eller flere gange.

Voksen: Det fremgår af folketællingen 1787 at han fæster gården inden han bliver gift. Af fæstekontrakten fremgår det at han fæstede gården efter sin far netop i 1787. Det må formodes at hans første ægteskab er kommet i stand ikke så længe herefter. Det er ikke lykkedes at finde ud af hvad hans første kone hedder, hvornår hun er født og om der var børn i dette ægteskab. Den eneste pige han får i andet ægteskab hedder Anna. Så hvis den uskrevne regel om at hun skal opkaldes efter den afdøde kone overholdes så kan hun have heddet Anna. Hans første ægteskab må være indgået og afsluttet mellem 1787- ca 1793. Der er ingen skifteprotokoller for denne periode, men skiftedokumenterne er ikke undersøgt endnu. Der er også en lille mulighed for at han er viet i et af omegnssognene med bevarede kirkebøger. (heller ikke søgt endnu) Det anses for givet at der ikke har været børn som levede til voksenalderen så havde de været med i FT 1801. Den ældste ville højst kunne være 13 år. Det andet ægteskab er det vigtigste idet det er herfra den relevante ane kommer. Det er altså indgået senest i 1793 men kan godt ligger tidligere afhængigt af hvor længe det første ægteskab varede. Det første barn herfra er født i 1794 (Niels Jacobsen). De i alt tre kendte børn er nævnt i FT 1801 og i skiftet fra 1807 efter deres mor Maren Pedersdatter. Der også heraf det fremgår at de tre børn er helsøskende og ingen af dem er fra det nævnte første ægteskab. Jacob Nielsens tredje ægteskab må være indgået kort efter Maren Pedersens død, (som vi kun kender årstallet for). Heller ikke det kendes pga. af et lille uheld med ild. Men blandt de konfirmerede piger sidenhen er der en Lisbeth Jacobsdatter som er født i 1808 og hun må være den første i 3. ægteskab. Jacob Nielsen var 50 år da han giftede sig tredje gang, men det forhindrede ikke at det blev det mest børnerige ægteskab. Registreringsprotokollen ved hans død siger at han efterlader sig 6 børn med Kirsten Jensdatter, som den sidste kone hedder. Hun var betydeligt yngre end ham nemlig ca. 20 år.

Alderdom: Man kan vist roligt sige han har haft en børnerig alderdom. Jeg har ikke fundet de 6 fødte børn endnu. Troede faktisk ikke på at han var gået i gang en gang til efter 1807 og i hvert fald ikke med en der var i stand til at få så mange børn. Men den børnerige alderdom har måske taget så meget af hans kræfter at det var derfor han afstod fæstegården i 1822 fem år inden han døde. Da han fæstede gården efter sin far var det en helgård med 10 tdr. hartkorn (gammelt) senere nedsat til 8 tdr. hartkorn. (ca. tal). Men undervejs bliver der bortfæstet 1 tdr. hartkorn til Peder Jensen matr. Nr. 8b og 1 tdr. hartkorn til Jeppe Henriksen matr. Nr. 8c. Det geometriske mål er sat til knapt 49 tdr. land. Det er ikke helt tydeligt om de to tdr. hartkorn er med i dette, men jeg tror det er uden dem. Ellers har det været meget god jord altsammen. Det fremgår ikke af matrikelsprotokollen hvornår dette sker, men det kunne findes i fæsteprotokollerne hvornår det sket.

Det interessante ved disse opdelinger er, at der i den ene er kimen til den senere succession idet det nemlig er den samme Jeppe Henriksen som fæster hele gården efter Jacob Nielsen. Måske minus det som Peder Jensen havde. Det har han ikke kunnet få før det blev fæsteledigt eller han afstod det frivilligt. De to midlertidige matrikelsnumre er oversteget, hvilket betyder at de er udgået på et tidspunkt. og i hvert fald det ene kommer sammen med gården mens det andet måske er kommet med i den ommatrikulering af hele Græsmarken, som fandt sted i slutningen af 1840erne.

Gården matr. Nr. 8 er formentlig blevet liggende på samme plads inde i Uggerløse by både før og efter udskiftningen. (den ligger der også i dag) idet den lå i en stjerneudskiftning med jorden gående ud mod vest, hvor den gennemskæres inde ved byen af vejen til Badstrup. Der er lidt nærmere undersøgt hvem Jeppe Henriksen er. Han er født på Fyn i Ringe og hans kone er født i København. Gården ejes i dag (1986) af Jeppe Henriksens efterkommere. Han afstod gården pga. af alder og svaghed og døde altså fem år senere i 1827 69 år gammel.
¤

Jacob blev gift med Anna {p.G.34a} [MRIN: 675] omkring 1789 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Jacob blev derefter gift med Maren Pedersdatter {p.G.34b} [MRIN: 200] omkring 1793.

Parnotater: #
Kirkebøger: Viede
Samme problem som ovenfor men han kan dog være viet i et andet sogn. Det fremgår af de bevarede kilder at han må have været gift 3 gange. Det første ægteskab må være indgået mellem 1787 og ca. 1793. Der kendes ikke noget navn på hustruen eller evt. efterlevende børn. Det andet ægteskab må være indgået ca. 1793 idet det første kendte barn herfra er født ca 1794. Konen fra dette ægteskab hedder Maren Pedersdatter (tip3 oldemor G.34b) Hun dør i 1807 i skiftet efter hende nævnes 3 børn men der kan have været flere. det tredje ægteskab må altså være indgået efter 1807, men inden der er bevaret kirkebog fra Rørby sogn. I dette ægteskab var der 6 børn med Kirsten Jensdatter (se registreringsprotokol).
¤

Om Jacob og Maren:

• Vielse: Omkr 1793. #
Kirkebøger: viede
det samme som ovenfor: Hun er dog antagelig viet ca 1793.
¤

Deres børn:

          i.  Niels Jacobsen [1727] blev født omkring 1794.

4        ii.  Hmd Johan Jacobsen [611]. Johan blev gift med Lisbeth Jensdatter {p.F.18} [MRIN: 46], datter af Jens Hansen {p.G.35} og Kirsten Hansdatter {p.G.36}, den 16 maj 1823 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

        iii.  Anna Jacobsdatter [1728] blev født omkring 1798.

Jacob blev derefter gift med Kirsten Jensdatter {p.G34c} [MRIN: 534], datter af Smed Jens Nielsen og Bodil Jensdatter, omkring 1808.

Om Jacob og Kirsten:

• Vielse: De er formentlig viede i Rørby kirke i starten af 1808. Det første barn i dette ægteskab er født i 1808.

Om Kirsten:

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 141 #
FT 1801 Uggerløse by, fam. nr. 31, opslag 13
Jens Nielsen, 72 gift 2den gang,Huusmand med jord og Smed.
Bodil Jensdatter, 36 gift 1ste gang, hans Kone
Kirsten JensDatter, 13 ug, begges Børn
Mette Jensdatter, 2 ug, begges Børn

Kirsten Jensdatter må være født ca 1788 og Mette ca 1799. Der kan være flere søskende i det store spring mellem pigerne men de kan være barnedøde.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 142 #
Rørby sogn, Uggerløse by, opslag xx
Kirsten Jensdatter, 48 Enke, Aftægtskone
Søren Jacobsen, 10 ug, hendes søn.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1850 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 143 #
Rørby sogn, Uggerløse by. em Gaard, opslag 21
Jeppe Henriksen, 67 gift, f. Ringe sogn på Fyen, Gaardmand
Dorthea Luja, 59 gift, f. Khavn, Hans Kone
Henrik <Henriksen>, 25 ugift, f. i s. Væver, Indkaldt til Krigstjeneste
Frederik <Henriksen>, 23 ugift, f. i s. Deres børn
Marie Mag. Olsen, 20 ugift, f. i s. Tjenestefolk
Kirsten Sigvardsen, 27 ugift, f. i Ubby, Tjenestefolk
Jens Larsen, 17 ugift, f. i Aarby, Tjenestefolk
Fam. nr. 2
Kirsten Jensdatter, 62 Enke, f. i s. Aftægtskone
Lisbeth <Jacobsdatter> 42 ugift, f. i s. hendes Datter
Ane Pedersdatter, 13 ug. f. i sognet, dennes Barn

Hun er stadig aftægtsenke og anført som en del af Gården. Det er matr. nr. 8 hun bor på. Dvs den gård som hun og Jacob Nielsen havde i fæste.

Hun bor sammen med sin ældste datter Lisbeth og hendes barnebarn. Lisbeth er tilsyneladende ikke blevet gift. Så ville hun også være betegnet som enke.
¤

Deres børn:

          i.  Lisbeth Jacobsdatter [2030] blev født den 16 aug. 1808 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt i 1808 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, døde den 23 nov. 1860 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 52 år, og blev begravet den 28 nov. 1860 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.144 Lisbeth havde et forhold til 'ukendt' Peder Jensen [MRIN: 677]. Parret blev ikke gift.

         ii.  Johanne Jacobsdatter [2103] blev født den 18 jun. 1810 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt i 1810 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

        iii.  Marie Jacobsdatter [2107] blev født den 7 mar. 1813 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt den 23 maj 1813 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.145

         iv.  Jens Jacobsen [2104] blev født den 20 maj 1816 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt den 8 jul. 1816 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.146

          v.  Maren Jacobsdatter [2108] blev født den 15 okt. 1818 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt den 15 nov. 1818 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.147 Maren blev gift med Jens Andersen [MRIN: 2606].

         vi.  Søren Jacobsen [15691] 148 er født den 24 sep. 1821 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk149 og døde i 1822149 i en alder af 1 år.

        vii.  Hjulmand Søren Jacobsen [2106] blev født den 16 mar. 1824 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt den 19 apr. 1824 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.150 Søren blev gift med Mette Marie Nielsen [MRIN: 2605] den 10 sep. 1853 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.


9. Maren Pedersdatter {p.G.34b}, datter af Peder Jensen {p.H.67} og Karen Hansdatter {p.H.68}, blev født Ber. 1770 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, døde i 1807 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 37 år, og blev begravet i 1807 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Notater: #
Skifteprotokoller. Lerchenborg Gods, bind 3, 1799-1828, film 41287
Maren Pedersdatter i Uggrløse, d. 23 nov. 1807, pg 157 og 191.
¤

Om Maren:

• Hun blev konfirmeret Omkr 1784 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Kirkebøger: konfirmation
det samme som ovenfor.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 151 #
FT 1787 Aarby sogn, Rynkevang, opslag 17
Peder Jensen, 52 gift i 1ste Ægteskab, Husbond, Gaardbonde
Karen Hansdatter, 46 gift i 1ste Ægteskab, Madmoder
Hans Pedersen, 19 ug, deres barn
Maren Pedersdatter, 17 ug, deres Barn
Peder Pedersen, 10, ug, deres Barn
Niels Larsen 28, ugift, Landsoldat
Karen Jørgensen, 85 i 2. ægteskab, er fattig, Hvis mand Peder Nielsen se fam. 5 i Melby, næsten døv og blind.

At det er den rigtige Maren fremgår af skiftet efter hendes død. Hendes brødre er værge for hendes mindreårige børn. Den ene er husmand og den anden senere gårdmand i Rynkevang. Han overtog gården i fæste efter faderen.

Melby nr. 5
Rasmus Nielsen, 42 gift i 1ste Ægteskab, husbond, Gaardbeboer
Sidse Pedersdatter, 61 gift i 2de Ægteskab, Madmoder
Jens Pedersen, 30 ugift, Tjenestefolk, Landsoldat
Mette Christensdt, 26 ugift, Tjenestefolk, Pige
Lars Christensen, 14 ugift, Tjenestefolk, Dreng
Peder Nielsen, 70 gift i 1ste ægteskab, Gl Indsidder
hvis Hustru Karen Jørgensdt. se nr. 7 Rynkevang

Mads Olsen, 43 gift i 2. Ægteskab, Husbond, indsidder og tillige Landsoldat
Kirsten Nielsdatter, 44 gift i 1ste Ægteskab, Madmoder
Ole Madsen, 9 ug, barn af 2de Ægteskab
Karen Madsdatter, 7 ug, barn af 2de Ægteskab
Bodil Madsdatter, 5 ug, barn af 2de Ægteskab

Karen Jørgensen og Peder Nielsen er interessante personer. Det er hendes mormor. Det fremgår af Lokalhistorien.dk. Se under matr. nr. 3a Rynkevang.
Karen Jørgensdatter var 1. gang gift med Hans Larsen og er forældre til Karen Hansdatter. Dermed er det Maren Pedersdatters mormor.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 152 #
FT 1801 Rørby sogn, Uggerløse, side 78, opslag xx
Jacob Nielsen, 43 gift 2. gang gaardbeboer, bonde
Maren Pedersdt, 31 gift 1. gang
Niels Jacobsen, 7 ug, barn
Johan Jacobsen, 5 ug, barn
Anna Jacobsen, 3 ug, barn
Lisbethe Jacobsdt, 70 enke efter 1ste giftermaal, mandens moder faaer sin understøttelse af manden.
Daniel Nielsen, 26 ug, tjenestekarl
Margrethe Pedersdt, 22 ug, tjenestepige
Niels Pedersen, 12 ug, tjenestedreng.
¤

• Levnedsløb: 1807, Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 70 #
Udkast til levnedsløb p.G.34b

Samlet fremstilling: Der findes meget få kilder bevaret til Maren Pedersdatter. Men hun identificeret i FT 1787. Her bor hun stadig hjemme og vi få dermed hendes forældres navne og alder. Det er de to brødre nævnt ovenfor som giver den rigtige sammenhæng.

Hun er også med i FT 1801 og skulle i følge hendes alder der være født ca. 1770. Hun må være født i Aarby sogn i Melby by inden udskiftningen. Den gård hun er født på bliver nedlagt og inddraget i Melbygården. Hendes forældre er blandt dem som bliver flyttet til Rynkevang gårdene.

Efter hendes død optræder der to morbrødre som værger for de umyndige børn. Disse bor begge i Rynkevang ved Kalundborg og den ene Peder Pedersen har overtaget forældrenes gård i fæste.


Skifteprotokollen fra Lerchenborg Gods er en anden vigtige kilde som kendes. Her bekræftes det at de tre børn fra FT 1801 er hendes og altså helsøskende. Men ellers siger dette skifte mere om gården i Uggerløse idet der er en fuldstændig opgørelse af boet. Maren bliver gift senest 1793 med Jacob Nielsen idet hendes første barn må være født 1794 og er altså fæstegårdmandskone i Uggerløse til sin død. Der kan godt have været flere end de tre kendte børn. Hun kan selv have fået nogle der er døde og der kan have været overlevende børn fra Jacobs første ægteskab som hun har været stedmor for. Men disse børn er så døde inden FT 1801. Hun kan også selv have fået flere efter 1801 men også de må være døde ellers skulle de være nævnt i skiftet efter hende. Hun må have været ca. 37 år da hun døde i 1807.
¤

Maren blev gift med Jacob Nielsen {p.G.33} [MRIN: 200] omkring 1793.

10. Jens Hansen {p.G.35}, søn af Hans Christensen {p.H.69} og Maren Nielsdatter {p.H.70}, blev født Ber. 1759, blev døbt Ber. 1759, døde i 1813 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 54 år, og blev begravet den 3 okt. 1813 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.153

Om Jens:

• Han blev konfirmeret Omkr 1768. #
Kirkebøger: konfirmation
som ovenfor ingen kirkebog.
¤

• Han findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 154 #
FT 1787 Rørby sogn, Uggerløse by, fam. 13 en Gaard, opslag 9
Hans Christensen, 66 gift, Husbond, Begge i 1ste Ægteskab, Gaardmand
Maren Nielsdatter, 58 gift, Kone
Jens Hansen, 31 ugift, Barn, Landsoldat
Mads Hansen, 16 ugift, Barn
Karen Pedersdatter, 10 ugift, Tjeneste Pige.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 155 #
FT 1801 Rørby sogn, Uggerløse, fam 38, opslag 19
Jens Hansen, 47 gift 1ste gang, huusmand uden jord, som arbejder for bønder
Kirsten Hansdatter, 39 gift 1ste gang, hans kone
Hans Jensen, 9 ug, barn
Lisbeth Jensdatter, 6 ug, barn
Mette Jensdatter, 4 ug, barn
Magdalene Jensdatter, 2 ug, barn.

Der er en god mulighed for at det er ham som er sammen med sine forældre. Her er der en Jens Hansen som er 31 år. Han fæster gården efter sin far 1789 og opgiver den igen 1800. Derfor er han jordløs husmand i nogle år. Inden han fæster en ¼ gård inden han dør i 1813.

Denne fremstilling bygger på gårdhistorierne fra Uggerløse som er på Lokalhistorien.dk

Der mangler en bedre bevisførelse for at dette er den rigtige tolkning som her benyttes. Hvis den er rigtig kan der føjes et par generationer til slægten. Det er efterfølgede gjort.
¤

• Levnedsløb: 1813, Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 156 #
udkast til levnedsløb G.35

Samlet fremstilling: Det er meget sparsomt med kilder til Jens Hansen. Der findes FT 1787 og 1801 og i følge den alder han er anført med her skulle han være født ca. 1754 (den siger ikke noget om hvor.) I følge FT 1801 er han jordløs husmand der arbejder for bønder. Det vil sige de er landarbejdere men det ser ud til de har boet i et hus. Ellers skulle de være anført som inderste eller indsiddere. Jeg har set efter om han skulle have fæstet huset under Lerchenborg men ikke fundet noget.

Han er også i FT 1787 her er han antagelig ikke gift endnu og skal søges blandt tjenestefolk. Der er en Jens Hansen som tjener hjemme og fæster gården efter sin far Hans Christensen i 1789. Han er anført som 31 år i FT 1787. Men det passer ikke med oplysningerne i FT 1801 som siger han jordløs husmand. Det kræver i givet fald at han er gået fra det hele igen. Det ser ud til at være tilfældet. Hans fæster gården matr. nr. 12 Grydedal efter sin far Hans Christensen 16-6-1789. Denne afstår gården pga fattigdom. Jens Hansen er Landsoldat og har måske været tvunget til at overtage fæstet og gifte sig umidelbat efter. Fra sagde sig gården pga. fattigdom.

Fæstekontrakten er ikke afskrevet endnu.

{Nyt 2009. Jf. Lokalhistorien.dk afstod Jens Hansen gården igen år 1800. Formentlig pga. fattigdom. Det er således tænkeligt at han i en alder af ca. 46 år bliver landarbejder. Ved søgning i DDD 1801 findes kun 2 Jens Hansen i Rørby sogn. Den anden er gårdmand men kun 27 år. Så ham kan det ikke være.}

Efter de kendte børns alder må han være blevet gift ca. 1791 med Kirsten Hansdatter. Ved FT 1801 er der fire levende børn men der har været et eller to børn mere. (Navnene kendes ikke endnu).

Den 3. oktober 1813 begraves der en husmand Jens Hansen fra Uggerløse hans alder opgives til 54 år og det passer ikke særlig godt med hans alder i 1801. (han burde være 58-59 år) Men det er sikkert den rigtige alligevel. Han er ikke med i skifteprotokollerne fra Lerchenborg Gods, som evt. kunne bekræfte at det er den rigtige. Der findes nogle skiftebreve som ikke er undersøgt endnu. Jens Hansen havde 5 eller 6 børn da han døde, men ingen af dem havde fået børn endnu. Der er fundet 5 børn ved at søge under konfirmerede. Det ser ud til den første med navn Mette er død. Den ældste Hans Jensen var ca. 20 år ved hans død. Der var altså ikke nogen børnebørn.
¤

Jens blev gift med Kirsten Hansdatter {p.G.36} [MRIN: 199] omkring 1791.

Om Jens og Kirsten:

• Vielse: Ca. 1791, Nn. #
Kirkebøger: viede
Som ovenfor ingen kirkebog. At dømme efter børnenes alder er de blevet gift ca. 1791.
¤

Deres børn:

          i.  Hans Jensen [1741] blev født omkring 1792. Hans blev gift med Maren Christensdatter [MRIN: 537].

5        ii.  Lisbeth Jensdatter [612]. Lisbeth blev gift med Hmd Johan Jacobsen {p.F.17} [MRIN: 46], søn af Jacob Nielsen {p.G.33} og Maren Pedersdatter {p.G.34b}, den 16 maj 1823 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

        iii.  Mette Jensdatter [1742] blev født omkring 1797.

         iv.  Magdalene Jensdatter [1743] blev født omkring 1799.

          v.  Mette Jensdatter [2122] blev født omkring 1803 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk og blev døbt omkring 1803 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.


11. Kirsten Hansdatter {p.G.36} blev født i 1762, blev døbt i 1762, døde den 22 dec. 1832 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 70 år, og blev begravet den 30 dec. 1832 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.94

Om Kirsten:

• Hun blev konfirmeret Omkr 1776. #
Kirkebøger: konfirmerede
Der er ingen kirkebog.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 155 #
FT 1801 Rørby sogn, Uggerløse, opslag xx
Jens Hansen, 47 gift 1ste gang, huusmand uden jord, arbejder for bønder
Kirsten Hansdatter, 39 gift 1ste gang hans kone
Hans Jensen, 9 ug, barn
Lisbeth Jensdatter, 6 ug, barn
Mette Jensdatter, 4 ug, barn
Magdalene Jensdatter, 2 ug, barn

Antal børn: Der er jf. kilderne 2 eller 3 børn mere.

Hun er ikke fundet i FT 1787 hendes alder ved denne må være ca. 25 år. Chancerne for at hun er sammen med forældrene er ikke store, hun må være ude at tjene.

Der er en Kirsten Hansen som tjener på Vesterbygård. Det er tænkeligt at det er hende.
¤

• Dødsanmeldelse: 27 dec. 1832, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 157 #
Registreringsprotokoller: Arts Hrd. 1830-36 s.139
Aar 1832 d. 27. Dec. anmeldte Gmd. Hans Jensen i Uggerløse at hans Moder Aftægtsenke og Indsidder Kirsten Hansdatter, Jens Hansens Enke i gaar ved Døden var afgaaet. Anmelderen, fem eneste og myndige Arvinger bekræftede ved sin Underskrift at den afdødes Boe ikke af Værdi 100 Rbd Sølv
Hans Jensen
m.f.p.
¤

• Levnedsløb: 1832, Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 156 #
Udkast til levnedsløb p.G.36

Samlet fremstilling: I følge hendes alder fra de kendte kilder må hun være født ca. 1761. Der er ingen oplysninger som siger noget om hvorhenne og der kendes heller ingen søskende til hende. Alle hendes børn er født inden der er kirkebøger så der kan heller ikke hentes noget ved at analysere fadderne der. Den første sikre kendte kilde er FT 1801 her kan vi se at hende og manden er jordløse landarbejdere og hun har fire børn. Seneste forskning viser af de har været fæstere af gården matr. nr 12 Grydedal. De fæstede efter hendes svigerfader Hans Christensen. De opgiver gården i 1800.

Hun er også med i FT 1787 men da hun er 25-26 år gammel er hun formentlig ude at tjene et eller andet sted og kan være vanskelig at identificere som den rigtige. Det er nogle år herefter hun bliver gift med Jens Hansen. Det seneste tidspunkt må være 1793 eftersom hendes første barn må være født i 1794. Vi ved ikke om hun har haft mere end de fire børn inden 1801. Der kan godt være spæde som er døde ind imellem. Det kan ikke udelukkes at de bliver gift før 1793. Gården fæstes 1789 så de er muligt at de bliver gift umiddelbart her omkring. Der kan være et ældre barn, som er ude at tjene ved FT 1801.

Hvis det er den rigtige Jens Hansen der er fundet som død så bliver hun enke 1813. Det ser ikke ud til hun gifter sig igen men lever ca. tyve år som enke indtil sin død i 1832. Hun er da anført som enke efter Jens Hansen.

Fra registreringsprotokollen ved vi at det den måske ældste søn Hans Jensen, som bekræfter at hendes bo ikke er 100 Rbd sølv værd. Her får vi desuden at vide der er fem myndige arvinger men det fremgår ikke om Hans Jensen er med i dette tal. Derfor kan det ikke siges helt bestemt endnu om hun har fem eller seks børn. Det er fundet 2 børn med navn Mette. Så den ene må være død.
Det er ikke opgjort hvor mange børnebørn hun havde men nogle stykker var der i hvert fald. tipoldefar Lars Johansen var dog ikke født endnu. Af hendes børn boede en del i Uggerløse som voksne heriblandt tiptipoldemor Lisbeth Jensdatter.
¤

Kirsten blev gift med Jens Hansen {p.G.35} [MRIN: 199] omkring 1791.

12. Søren Sigvartsen {p.G.37} blev født i 1753, blev døbt i 1753, døde den 12 sep. 1827 i Badstrup, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 74 år, og blev begravet den 16 sep. 1827 i Aarby Kirke, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.94

Om Søren:

• Han blev konfirmeret Omkr 1767. #
Kirkebøger: konfirmation
Der er ingen kirkebog.
¤

• Fæstekontrakt: 3 okt. 1779, Lerchenborg Gods. 158 #
Lerchenborg Gods, Fæstekontrakt. Film M 13971
3-10-1779, Søren Sigvartsen efter Jørgen Sørensen
Giøre vitterlig at have stædt og Fæst, ligesom jeg herved Stæder og fæster til Ungkarl og Landsoldat Søren Sigvartsen af Aarbye, det huus i Aarby Sogn, Badstrup bye som Jørgen Sørensen huset beboede og til ham godvillig afstået, samme huus bestaaende af 5 fag, fornævnte Søren Sigvartsen paa livs Tid i fæste forundes eller saa længe hand aarlig af samme svarer og betaler i stædens for forrige Afgift - 4 RD. - uden i følge Forordningen af 3die Januar 1777 som kaldet at nyde uden godgiørelse og En gaaende Kiøbenhavns Reise yde, Omgang eller og i stædenfor huus afgiften at forrette en ugentlig arbjdsdag til Lerchemborg. Holde Huset i god og forsvarlig Stand og Saaledes at samme naar forlanges for at fuldkommen .... uden Saae til halvens med mine Bønder og ei heller af denne leje Agger eller Eng. Rette sig efter Loven de derefter Kongl. Forordninger og er mig sam. hands herskab og de Ham noget paa mine Vegne haver et ... hørig og lydig, alt under dette fæstes forbrydelse og anden vilkaarlig Straf.

For Indfæstning at Svare er fæsteren befriet.

Til Stadfæstelse under min haand og Segl
København d. 13 Okt. 1779.C.L.
Ligelydende Original Fæsteren haver jeg imodtaget og forpligter mig sammen i alle ord og Punkter at efterkomme.

Søren S:S:S: Sigvartsen

til Vitterlighed
F.P. Schou og S. Baastrup.
¤

• Han findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 159 #
FT 1787 Badstrup, Aarby sogn s.15, et hus med 2 fam. Opslag xx
Søren Sigvartsen, 32 gift, mand, Husbeboer
Kirstine Johansdatter, 32 gift, hans kone, begge i 1ste ægteskab
Karen Sørensdatter, 8 ug, barn
Maren Sørensdatter, 5 ug, barn
Anna Sørensdatter, 1 ug, barn.
Jørgen Sørensen 63 Gift Mand fattige
Elsebet Johansdatter 64 Gift Hs Kone fattige

De to sidste har ikke været medtaget tidligere. Søren Sigvartsen overtager fæstet fra Disse to personer. Det se ud til de har boet sammen i en årrække. Søren fæster i 1779 så her i 1787 har de boet sammen i 8 år.

Der er ikke nogen umiddelbart slægtstilknytning til Jørgen og Elsebeth eller Lisbeth som hun sikkert er blevet kaldt. Men en tilknytning kan ikke helt udelukkes.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 160
FT1801 Aarby sogn, Badstrup, s. 16, opslag xx
Søren Sigvartsen, 47 gift 1ste gang, husmand uden jord
Kirstine Johansen, 45 gift 1ste gang, hans kone
Anna Sørensen, 15 ug, fælles barn
Niels Sørensen, 10 ug, fælles barn
Dorthe Sørensen, 3 ug, fælles barn.
¤

• Fæstekontrakt: 18 sep. 1811, Lerchenborg Gods. 161 #
Fæstekontrakt, Lerchenborg Gods, Film 13911
Fæste 18 sep 1811
Aarby sogn, Badstrup Bye, huusmand Søren Sigvartsen (titel som foran):
Giør Vitterlig at have stædt og Fæst ligesom jeg stæder og fæster til Huusmand Søren Sigvartsen paa Badstrup Mark en mig tilhørende Jordlod af den nedlagte Peder Pedersens gaards Jorde paa Badstrup byes marker, under Lerchenborg Gods, nye Holbæks Amt, er beliggende op til Mads Sørensen Skiæld og paa kortet betegnet no. 6. Denne Jordlod som indeholder 3¼ Tønder Land maae fornævnte Søren Sivertsen sin Livstid bruge og afbenytte paa følgende Vilkaar.

pkt.1
Udi aarlig afgift af nævnte Tre og en firededel Tønder Land svarer Fæsterne 8 Rd, siger Otte Rigsdaler som erlægges i 2de Terminer nemlig hvert Aars Michaelis og Paaske det halve med fire Rigsdaler og .. ger denne afgift sin begyndelse Michaelis dette Aar, Saa forrette og aarlig 14 siger Fiorten heste arbeidsdage paa egen kost og uden Betaling naar og hvor paafordres uden Udeblivelse.

pkt. 2
For nærværende Tid udreder Jens Jensen af hands Gaaende hartkorn eller paa bydende natural Præstationer, men dersom ovennævnte 3¼ Tønder Land skulle blive de naturlige Præstationer men dersom ovennævnte 3¼ Tønder Land skulle blive sat i Særslilt Hartkorn da skal fæsteren deraf udrede de natural Præstationer som allernaadigst værder paabudne, imod derfor at nyde de fulde godtgørelser

pkt. 3
Alle paahvilende, eller herefter allernaadigst paabydende personelle Skatter, samt Arbejde yder og forretter Fæsteren i Overensstemmelse med Anordningerne, dyrker og driver Jorden i øvrigt som han bør og ikke lade nogen hos sig saae til halvt, ei heller maae han enten sælge eller afhænde Foder eller Giødning men saadant selv afbenytte til Jordens Forbedring og Fæsterens egen Fordel.

pkt. 4
Paa disse Vilkaar og naar Fæsteren i øvrigt holder sig loven og Anordningerne efterrettelig, maae han som meldt sin boested bruge og afbenytte fornævnte 3¼ tdr. Land, men opfylde han ikke alt hvis foreskrevet staar og opføre sig som nu Fæster bør da skal han have dette Fæste forbrudt.

For indfæstning befriet.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl

Lerchenborg d. 18de Sept. 1811

C. Lerche.
¤

• Dødsanmeldelse: 15 sep. 1827, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 162 #
Registreringsprotokoller: Arts Hrd. 1826-1830 side 63
Anno 1827 den 15de September anmeldte huusmand Christen Rasmussen af Badstrup at Indsidder Søren Siversen ved Døden er afgaaet og efterlader sig Enke og en umyndig og 3 myndige børn med hvilken Samtykke Enken ønsker at hensidde i uskiftet Bo, hvilket <er> overensstemmende F<orordningen> 21 Juni 1799 blev Enken indvilget. Begravelsesattest blev meddelt.
¤

• Levnedsløb: 1827, Aarby Kirke, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 156 #
Udkast til levnedsløb p.G.37

Samlet fremstilling: Søren Sigvartsen er født ca. 1753. Der kendes ikke noget til hans forældre eller til søskende. Han er ikke søgt født i sogne med bevarede kirkebøger endnu. Men hans efternavn er så karakteristisk at det måske er til at finde nogle søskende. Hans far har altså heddet Sigvart. Sigvart og børn født med efternavnet Sigvartsen findes bl.a. i Ubby sogn men det er ikke undersøgt nærmere.

Konfirmation vides der heller ikke noget om. Han må være blevet viet i slutningen af 1770erne dels efter de kendte børns alder dels efter det tidspunkt han fæster et hus under Lerchenborg.

Den ældste kilde til Søren Sigvartsen er hans første fæstekontrakt med Lerchenborg af 3-10-1779. Ved dennes indgåelse er han anført som ungkarl og landsoldat men han må være viet samme år eller året efter idet det ældste barn i FT 1787 er 8 år gammel og må være født 1779 eller 1780. Huset han fæster er på 5 fag og beliggende i Badstrup ejerlav.(måske inde i byen på dette tidspunkt.) Han overtager det fra Jørgen Sørensens hustru som godvilligt har afstået det. Vi kender ikke hendes navn og ved heller ikke om de to er beslægtede, navnene viser ikke noget. Der har antagelig været lidt jord til men næppe meget for i FT 1801 står der at han er Jordløs husmand i Badstrup.

Den næste fæstekontrakt indgår han i 1811 her får vi at vide han fæster 3 1/4 tdr land. Der henvises til et kort hvor parcellen har nr. 6. Der er også en beskrivelse af hvor jordlodden ligger og at den er taget af Peder Pedersens nedlagte gård. Det er så heldigt at Søren Sigvartsens navn er med på det første matrikelskort over Badstrup efter udskiftningen. Her får vi samtidig at vide det er matr. Nr. 16. Dette nr. har lodden formentlig også i dag. Søren Sigvartsen er altså landarbejder fra ca. 1779 i Badstrup (by) til 1811 eller i alt 31 år. Jordlodden han fæster i 1811 ligger udenfor byen mod vest i et hjørne af gården matr. Nr. 8. Det vides ikke hvad der skete med det hus han først fæstede.

Da begge fæstekontrakter var på livstid så kan han måske have beholdt det første fæste også (dvs. huset). Det er ikke utænkeligt at han har flyttet det første hus ud på marken, hvis det har været noget værd. Den anden mulighed er at han afstår fæstet og bygger et nyt hus ude på marken. Der er ikke nævnt noget om hus i den anden fæstekontrakt så det har sikkert kun været den jordlod der omtales. Han kan altså også være blevet boende i byen med en jordlod ude på marken. Da han dør 1827 er der fire levende børn. Af folketællingerne fremgår at de har haft i hvert fald 5 børn. De sidste år bor de hos Christen Rasmussen som indsiddere og vel også på aftægt. Det vides ikke om det er hos en datter og svigersøn.
¤

Søren blev gift med Ane Kirstine Johansdatter {p.G.38} [MRIN: 198].

Om Søren og Ane:

• Vielse: #
Kirkebøger: viede
som ovenfor: efter de kendte børns alder må han være viet i slutningen af 1770erne. Der er intet som tyder på han har været gift mere end en gang.
¤

Deres børn:

          i.  Karen Sørensdatter [1714] blev født omkring 1779.

         ii.  Maren Sørensdatter [1715] blev født omkring 1782. Maren blev gift med Christian Rasmussen [MRIN: 3] den 12 feb. 1813 i Aarby Kirke, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

        iii.  Anne Sørensdatter [1716] blev født omkring 1786.

6        iv.  Niels Sørensen [613]. Niels blev gift med Maren Andersdatter {p.F.20} [MRIN: 47], datter af Anders Pedersen {p.G.39} og Anna Jeppesdatter {p.G.40a}, i 1817 i Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

          v.  Dorthe Sørensdatter [1717] blev født omkring 1798.


13. Ane Kirstine Johansdatter {p.G.38} blev født i 1753, blev døbt i 1753, døde den 18 aug. 1829 i Badstrup, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 76 år, og blev begravet den 23 aug. 1829 i Aarby Kirke, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.163

Om Ane:

• Hun blev konfirmeret Omkr 1767. #
Kirkebøger: konfirmerede
Der er ingen kirkebog.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 159 #
FT 1787 Badstrup, Aarby sogn s.15, et hus med 2 fam. Opslag xx
Søren Sigvartsen, 32 gift, mand, Husbeboer
Kirstine Johansdatter, 32 gift, hans kone, begge i 1ste ægteskab
Karen Sørensdatter, 8 ug, barn
Maren Sørensdatter, 5 ug, barn
Anna Sørensdatter, 1 ug, barn.
Jørgen Sørensen 63 Gift Mand fattige
Elsebet Johansdatter 64 Gift Hs Kone fattige

De to sidste har ikke været medtaget tidligere. Søren Sigvartsen overtager fæstet fra Disse to personer. Det se ud til de har boet sammen i en årrække. Søren fæster i 1779 så her i 1787 har de boet sammen i 8 år.

Der er ikke nogen umiddelbart slægtstilknytning til Jørgen og Elsebeth eller Lisbeth som hun sikkert er blevet kaldt. Men en tilknytning kan ikke helt udelukkes.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 160 #
FT1801 Aarby sogn, Badstrup, s. 16, opslag xx
Søren Sigvartsen, 47 gift 1ste gang, husmand uden jord
Kirstine Johansen, 45 gift 1ste gang, hans kone
Anna Sørensen, 15 ug, fælles barn
Niels Sørensen, 10 ug, fælles barn
Dorthe Sørensen, 3 ug, fælles barn.
¤

• Levnedsløb: 1829, Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 156 #
Udkast til levnedsløb p.G.38

Samlet fremstilling: Ane Kirstine ser ud til at være født samme år som Søren Sigvartsen efter deres alder ved deres død. FT 1787 siger også at de er lige gamle mens FT 1801 har noget andet. Vi ved ikke noget om hendes forældre eller kender noget til søskende. Fødsel, konfirmation og vielse er ikke søgt i omegnssogne med bevarede kirkebøger endnu.

Vielsen må som det blev konstateret under p.G.37 have været i 1779 eller 1780. De tre første børn hun føder, er piger, Karen må være født 1779, Maren 1782, Anna 1786, og tiptipoldefar Niels Sørensen 1791. Dertil en efternøler Dorthe i 1798. (hun må have været ca. 43- 45 år da hun fik Dorthe så det er sikkert ikke blevet til flere). Der kan godt have været flere fødsler undervejs men disse er barnedøde. Det ser ud til hun har fået alle børnene mens de endnu var landarbejdere begge to. Det er sikkert kun den yngste Dorthe der var hjemme da de fik de 3 1/4 tdr. ld. ude på marken. De andre børn var flyttet hjemmefra. Ane Kirstine og hendes mand levede næsten lige længe. De var dog gået på aftægt eller havde afstået fæstet inden Søren Sigvartsen døde i 1827 idet han er anført som indsidder hos Christen Rasmussen ved sin død. Vi ved heller ikke om det er familie de bor hos f. eks svigersønnen. Det kan måske findes ved at se om der er en fæstekontrakt mellem Lerchenborg og Christen Rasmussen. Ane Kirstine og Søren havde i hvert fald tre børnebørn efter tiptipoldefar Niels Sørensen, som dengang boede i Uggerløse. Tipoldemor Ane Kirstine er ikke født på dette tidspunkt men 5 år senere, hun er sikkert navngivet efter sin farmor her i Badstrup. Der har nok også været børnebørn efter deres tre døtre som alle var ældre end Niels Sørensen.

Har søgt et skifte efter hende eller i dødsanmeldelsesprotokollerne uden at finde hende der endnu.
¤

Ane blev gift med Søren Sigvartsen {p.G.37} [MRIN: 198].

14. Anders Pedersen {p.G.39}, søn af Peder Nielsen {p.H.77} og Johanne Andersdatter {p.H.78}, blev født i 1758 i Ågerup, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt dom quinque 1758 i Røsnæs kirke, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk,164 døde den 21 mar. 1838 i Rynkevangshuset, Kalundborg købstads landdistrikt, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af 80 år, og blev begravet den 26 mar. 1838 i Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.165 Et andet navn for Anders var Anna Ipsdatter.

Om Anders:

• Han findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Kongstrup, Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 166 #
FT 1787 Røsnæs sogn, Kongstrup by, fam 3, opslag 12
Anders Pedersen, 28 gift, Husbond, begger i 1ste ægteskab, Bonde og Gaardmand.
Anne Ibsdatter, 22 gift, Madmoder
Peder Andersen, 4 ug, Barn
Jens Andersen, 3 ug, Barn
Lars Andersen, 1 ug Barn
Niels Johansen, 20 ugift, Tjenestefolk
Jens Larsen, 19 ugift, Tjenestefolk

De har fået 3 drenge, hvoraf den ene Lars dør som barn.

Her er et af de få steder Anna Jeppesdatters navn er nævnt. Det bliver det ikke meget bedre af. Formen kommer af hendes fars navn Jep som er blevet udtalt som Ib. Andre i byen hedder Jeppe. (de er blevet kaldt Jep). Men det ændres senere til Jeppesdatter. Fornavnet Anna er hun døbt med og der bruges sidenhen. Foruden navnene er den gal med hendes alder. Hun er født 1760 så hun er 26 eller 27 år gl.

Anders og Anna er ikke gårdfolk i så mange år. Datteren Karen er født i Kongstrup 1790 mens Maren 1 og Maren 2 er født i Aagerup 1792 og 1792.
¤

• Han findes i folketællingen 1 jul. 1801 i Kalundborg Købstad landdistrikt. 125 #
FT 1801, St: Jørgensbjerg, fam. nr. 17, opslag 6
Anders Pedersen, 43 gift, manden, Slagter, begger i 1ste ægteskab
Anna Jeppes Datter 43 gift, Konen
Peder Andersen 18 ugift, Sønnen
Karen Andersdatter 9 ug, Datteren
Maren Andersdatter 5 ug, Datteren

Det ser ud som om de 2 er lige gamle. Men i FT 1787 er de 5 års forskel på dem. Der ser ud til Anna er født i 1760.

Det store spring i børnens alder skyldes 2 barnedøde og en der må være ude at tjene.

På dette tidspunkt bor Anders og Anna i Rynkevangshuset. Men den skelnen er ikke brugt i FT.

Anen Maren Andersdatters alder passer fint med hendes fødsel. Men den er mere varieret i de senere FTer og ved hendes død. På samme måde står der efter 1845 at hun er født i Årby sogn, hvilket kun er delvis rigtigt. Rynkevang hører med til Årby sogn efter Melby bliver udskiftet. Men heldigvis står der i den sidste FT hun er med i at hun er født i Ulstrup, Holbæk amt. Dette er også kun delvis rigtigt hun er født Aagerup, Røsnæs sogn. Men det har hun ingen erindring om da hun kun er 4-5 år da hun flytter til Rynkevang.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Kalundborg Købstad landdistrikt. 167 #
FT 1834 Kalundborg landdistrikt, Rynkevangshuset, opslag 4
Nr. 22 I Rynkevangs Huset
Anders Pedersen, 78 gift, Huusmand og Pranger
Sidse Nielsdatter, 38 gift, hans Kone
Lars Peter Pedersen, 14 ugift, deres Barn
Ane Mette Pedersen, 4 ugift, deres Barn

Anders er gift anden gang med en meget yngre kvinde. Børnene er ægtefødte da Anders er 64 og 74 år gammel. Børnene har slægtsnavnet Pedersen. Men børnene fra 1ste ægteskab har patronym efternavn: Andersen.
¤

Anders blev gift med Anna Jeppesdatter {p.G.40a} [MRIN: 2499] den 26 apr. 1783 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

Om Anders og Anna:

• Vielse: 26 apr. 1783, Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. #
Raklev sogn, Trolovelse 1783, opslag 5
n:L: Anders Pedersen med Pigen Anna Jeppesdatter af Kallerup. Hvis forlovere vara: Hans Pedersen og Søren Jensen af Kallerup

Vielse 1783, opslag 6
Anders Pedersen og Anna Jeppesdatter af Kallerup
¤

Deres børn:

          i.  Peder Andersen [6971] blev født i jul. 1783 i Kongstrup, Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 20 jul. 1783 i Røsnæs kirke, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.168

         ii.  Jens Andersen [6972] blev født i mar. 1785 i Kongstrup, Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 24 mar. 1785 i Røsnæs kirke, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.169

        iii.  Lars Andersen [6976] blev født i jun. 1787 i Kongstrup, Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt 10 jui 1787 i Røsnæs kirke, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.170

         iv.  Karen Andersdatter [6975] blev født i feb. 1790 i Kongstrup, Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 21 feb. 1790 i Røsnæs kirke, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.171

          v.  Maren Andersdatter [6977] blev født i maj 1792 i Ågerup, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 20 maj 1792 i Kongstrup, Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.172

7        vi.  Maren Andersdatter [614]. Maren blev gift med Niels Sørensen {p.F.19} [MRIN: 47], søn af Søren Sigvartsen {p.G.37} og Ane Kirstine Johansdatter {p.G.38}, i 1817 i Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Anders blev derefter gift med Sidse Nielsdatter {p.G.40b} [MRIN: 2500] den 28 mar. 1817 i Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Om Anders og Sidse:

• Vielse: 28 mar. 1817, Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 173 #
Kalundborg, vor Frue, viede 1817, opslag 236
Enkemand Qvæghandler Anders Pedersen, Rynkevang , gl. 55 Aar og Tjenestepige Sidse Nielsdatter hos Hmd. Veinleth, født i Dalbye, været f.<orlovet> i 6 Aar. - 22 Aar -.
Forlovere: Honoø og Nicolai Veinleth,
Viet 28. Marts hjemme. Bevil. dateret 4. marts 1817.
Skifteseddel forevist d. 26. Marts <1817>.
¤

Om Sidse:

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1834 i Kalundborg Købstad landdistrikt. 167 #
FT 1834 Kalundborg landdistrikt, Rynkevangshuset, opslag 4
Nr. 22 I Rynkevangs Huset
Anders Pedersen, 78 gift, Huusmand og Pranger
Sidse Nielsdatter, 38 gift, hans Kone
Lars Peter Pedersen, 14 ugift, deres Barn
Ane Mette Pedersen, 4 ugift, deres Barn

Anders er gift anden gang med en meget yngre kvinde. Børnene er ægtefødte da Anders er 64 og 74 år gammel. Børnene har slægtsnavnet Pedersen. Men børnene fra 1ste ægteskab har patronym efternavn: Andersen.
¤

Deres børn:

          i.  Lars Peter Andersen [6978] blev født den 12 jan. 1821 i Rynkevangshuset, Kalundborg købstads landdistrikt, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 19 apr. 1821 i Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.174

         ii.  Ane Mette Andersdatter [6979] blev født den 12 jan. 1830 i Rynkevangshuset, Kalundborg købstads landdistrikt, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 31 mar. 1830 i Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.175


15. Anna Jeppesdatter {p.G.40a}, datter af Jeppe Jensen {p.H.89} og Karen Melchiorsdatter {p.H.90}, blev født i apr. 1760 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 7 apr. 1760 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk,176 døde den 25 sep. 1807 i Rynkevangshuset, Kalundborg købstads landdistrikt, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af 47 år, og blev begravet den 29 sep. 1807 i Kalundborg, Olai kirkegaard,.177

Om Anna:

• Hun findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK. 166 #
FT 1787 Røsnæs sogn, Kongstrup by, fam 3, opslag 12
Anders Pedersen, 28 gift, Husbond, begger i 1ste ægteskab, Bonde og Gaardmand.
Anne Ibsdatter, 22 gift, Madmoder
Peder Andersen, 4 ug, Barn
Jens Andersen, 3 ug, Barn
Lars Andersen, 1 ug Barn
Niels Johansen, 20 ugift, Tjenestefolk
Jens Larsen, 19 ugift, Tjenestefolk

De har fået 3 drenge, hvoraf den ene Lars dør som barn.

Her er et af de få steder Anna Jeppesdatters navn er nævnt. Det bliver det ikke meget bedre af. Formen kommer af hendes fars navn Jep som er blevet udtalt som Ib. Andre i byen hedder Jeppe. (de er blevet kaldt Jep). Men det ændres senere til Jeppesdatter. Fornavnet Anna er hun døbt med og der bruges sidenhen. Foruden navnene er den gal med hendes alder. Hun er født 1760 så hun er 26 eller 27 år gl.

Anders og Anna er ikke gårdfolk i så mange år. Datteren Karen er født i Kongstrup 1790 mens Maren 1 og Maren 2 er født i Aagerup 1792 og 1792.
¤

Anna blev gift med Anders Pedersen {p.G.39} [MRIN: 2499] den 26 apr. 1783 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

5. generation (Tipoldeforældre)16. Niels Rasmussen {p.H.65} er født i 1717 og døde i 1787-1801 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 70 år.

Om Niels:

• Fæstekontrakt: 24 okt. 1756, Lerchenborg Gods. 178 #
Fæstekontrakt: en gaard efter Hans Michelsen i Uggerløse til gardmand Niels Rasmussen. I 413-414, film M13970
Christian Greve af Lerche etc.
Giøre vitterlig at have stædt og fæst saasom jeg og herved stæder og fæster til Niels Rasmussen den Gaard i Uggerløse som Hans Michelsen sidste beboede men nu formeldest fattigdom frasat. For Indfæstning er han befriede. Ham ligeledes frigivet formandens forrige Aars landgildes Restance og dend Gl. Restance til Grevskabet, Gaardens hartkorn består i nye Matrikel 10 tdr. 1 skp. 3 fdk. 0 alb. Bygningerne sætter han straxen i god stand og siden samme forsvarligen vedligeholder, samt tilsvare dend fornødne og udefordende Besætning af alle slags, som tilligemed det behøvede sædekorn. Ham vogn og Plov Redskab stedse ved Gaarden til Inventarium skal finds og forblive og Niels Rasmussen med hvis midler i saa fald til sammes Conservation behøves, er pligtig at tilsvare avlingen lovlig at dyrke og drive intet deraf at bortleie eller med nogen saae til halvs. Skatter og udgifter som nu ere eller herefter paa burde vorder. Hans Landgilde: Rug 1 tdr., Byg 5 tdr. 4 skp., Havre 2 tdr. 1 Lam, 1 Gaas, 4 Høns, Spinde penge 1mk, 0 sk.: skp.: 2 skp. Byg. Hand aarlig i rette Tid og paa sine behørige Stæder erlægger og Clarerer samt forøvrigt med andre sine Naboer forsvarlig forretter, bevise sig hørig og lydig imod mig som sit herskab eller hvem værer hannem paa mine vegne kand have at befale samt retter sig efter loven og forordningerne saaledes modtage bemeldte Niels Rasmussen Gaard med dens tilliggende udi Fæste nyde bruge og beholde sin livstids eller saalænge hand foreskrev i alle maader efterkommer.

Lerchenborg dend 24 Octb. 1757
C. Lerche.
¤

• Han findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 137 #
FT 1787 Rørby sogn, Uggerløse by, fam 11, opslag 9
Jacob Nielsen, 28 ug, gaardmand
Søren Christensen, 22 ug, tjenestetyende, landsoldat
Karen Nielsdatter, 16 ug, tjenestetyende
Birthe Nielsdatter, 14 ug, tjenestetyende
Niels Rasmussen, 70 gift. hans fader
Lisbeth Jacobsdatter, 57 gift, hans moder, begge i 1ste ægteskab.
¤

Niels blev gift med Lisbeth Jacobsdatter {p.H.66} [MRIN: 201] i 1757 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.179 Status for par: 0.

Om Niels og Lisbeth:

• Vielse: 1757, Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Der er ingen kirkebog fra dette tidspunkt. Årstallet er beregnet og ikke bevist.
¤

Deres børn:

          i.  Birthe Nielsdatter [5118]

8        ii.  Jacob Nielsen [712]. Jacob blev gift med Anna {p.G.34a} [MRIN: 675] omkring 1789 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. Jacob blev derefter gift med Maren Pedersdatter {p.G.34b} [MRIN: 200], datter af Peder Jensen {p.H.67} og Karen Hansdatter {p.H.68}, omkring 1793. Jacob blev derefter gift med Kirsten Jensdatter {p.G34c} [MRIN: 534], datter af Smed Jens Nielsen og Bodil Jensdatter, omkring 1808.

        iii.  Ane Nielsdatter [15692] 179 er født i 1761 i of Rorby, Holbaek, Denmark179 og døde i 1798179 i en alder af 37 år.

         iv.  Lars Nielsen [15694] 179 er født i 1763 i of Rorby, Holbaek, Denmark179 og døde den 20 okt. 1829 i Badstrup, Holbaek, Denmark179 i en alder af 66 år.

          v.  Kirsten Nielsdatter [15693] 179 er født i 1771 i of Rorby, Holbaek, Denmark179 og døde i 1828179 i en alder af 57 år.


17. Lisbeth Jacobsdatter {p.H.66}, datter af Smed Jacob Volfrand {p.I.131} og Marie Sørensdatter {p.I.132}, er født i 1730 og døde efter 1800 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Om Lisbeth:

• Hun findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 137 #
FT 1787 Rørby sogn, Uggerløse by, fam 11, opslag 9
Jacob Nielsen, 28 ug, gaardmand
Søren Christensen, 22 ug, tjenestetyende, landsoldat
Karen Nielsdatter, 16 ug, tjenestetyende
Birthe Nielsdatter, 14 ug, tjenestetyende
Niels Rasmussen, 70 gift. hans fader
Lisbeth Jacobsdatter, 57 gift, hans moder, begge i 1ste ægteskab.
¤

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 152 #
FT 1801 Rørby sogn, Uggerløse, side 78, opslag xx
Jacob Nielsen, 43 gift 2. gang gaardbeboer, bonde
Maren Pedersdt, 31 gift 1. gang
Niels Jacobsen, 7 ug, barn
Johan Jacobsen, 5 ug, barn
Anna Jacobsen, 3 ug, barn
Lisbeth Jacobsdt, 70 enke efter 1ste giftermaal, mandens moder faaer sin understøttelse af manden.
Daniel Nielsen, 26 ug, tjenestekarl
Margrethe Pedersdt, 22 ug, tjenestepige
Niels Pedersen, 12 ug, tjenestedreng.
¤

Lisbeth blev gift med Niels Rasmussen {p.H.65} [MRIN: 201] i 1757 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.179 Status for par: 0.

18. Peder Jensen {p.H.67}, søn af Jens Hansen {p.I.133} og Ane Nielsdatter {p.I.134}, er født Ber. 1735 og døde i 1807 i en alder af 72 år.

Om Peder:

• Han findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 151 #
FT 1787 Aarby sogn, Rynkevang, opslag 17
Peder Jensen, 52 gift i 1ste Ægteskab, Husbond, Gaardbonde
Karen Hansdatter, 46 gift i 1ste Ægteskab, Madmoder
Hans Pedersen, 19 ug, deres barn
Maren Pedersdatter, 17 ug, deres Barn
Peder Pedersen, 10, ug, deres Barn
Niels Larsen 28, ugift, Landsoldat
Karen Jørgensen, 85 i 2. ægteskab, er fattig, Hvis mand Peder Nielsen se fam. 5 i Melby, næsten døv og blind.

At det er den rigtige Maren fremgår af skiftet efter hendes død. Hendes brødre er værge for hendes mindreårige børn. Den ene er husmand og den anden senere gårdmand i Rynkevang. Han overtog gården i fæste efter faderen.

Melby nr. 5
Rasmus Nielsen, 42 gift i 1ste Ægteskab, husbond, Gaardbeboer
Sidse Pedersdatter, 61 gift i 2de Ægteskab, Madmoder
Jens Pedersen, 30 ugift, Tjenestefolk, Landsoldat
Mette Christensdt, 26 ugift, Tjenestefolk, Pige
Lars Christensen, 14 ugift, Tjenestefolk, Dreng
Peder Nielsen, 70 gift i 1ste ægteskab, gl Indsidder
hvis Hustru Karen Jørgensdt. se nr. 7 Rynkevang

Mads Olsen, 43 gift i 2. Ægteskab, Husbond, indsidder og tillige Landsoldat
Kirsten Nielsdatter, 44 gift i 1ste Ægteskab, Madmoder
Ole Madsen, 9 ug, barn af 2de Ægteskab
Karen Madsdatter, 7 ug, barn af 2de Ægteskab
Bodil Madsdatter, 5 ug, barn af 2de Ægteskab

Karen Jørgensen og Peder Nielsen er interessante personer. Det er hendes mormor. Det fremgår af lokalhistorien.dk. Se under matr. nr. 3a Rynkevang.
Karen Jørgensdatter var 1. gang gift med Hans Larsen og er forældre til Karen Hansdatter. Dermed er det Maren Pedersdatters mormor.
¤

• Levnedsløb: 1807, Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. #
Udkast til levnedsløb for p.H.67

Samlet fremstilling.
Der vides ikke så meget om ham. Der kan dog samles noget fra Lokalhistorien.dk

Peder Jensen overtog fæstegården i Melby ejerlav efter sin far ca. 1752. Denne gård er en af dem som nedlægges og flyttes til Rynkevang. Han har således været med i den første udskiftning under Lerchenborg. Han er også en af de 4 gårde som flyttes fra Melby og til Rynkevang i forbindelse med udskiftningen 1783-1784.

Det er gåden matr. nr. 3a Rynkevang i Aarby sogn. Gården kaldes også Lille Rynkevang.

Gården forbliver i flere generationer i denne familie.
¤

Peder blev gift med Karen Hansdatter {p.H.68} [MRIN: 531].

Deres børn:

          i.  Hmd Hans Pedersen [1750]

9        ii.  Maren Pedersdatter [713]. Maren blev gift med Jacob Nielsen {p.G.33} [MRIN: 200], søn af Niels Rasmussen {p.H.65} og Lisbeth Jacobsdatter {p.H.66}, omkring 1793.

        iii.  Peder Pedersen [1751] blev født Ber. 1774. Peder blev gift med Karen Jensdatter [MRIN: 662].


19. Karen Hansdatter {p.H.68}, datter af Hans Larsen {p.I.135} og Karen Jørgensdatter {p.I.136}, er født Ber. 1741 og døde i 1799 i Rynkevang i en alder af 58 år.

Om Karen:

• Hun findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Aarby, Aarby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 151 #
FT 1787 Aarby sogn, Rynkevang, opslag 17
Peder Jensen, 52 gift i 1ste Ægteskab, Husbond, Gaardbonde
Karen Hansdatter, 46 gift i 1ste Ægteskab, Madmoder
Hans Pedersen, 19 ug, deres barn
Maren Pedersdatter, 17 ug, deres Barn
Peder Pedersen, 10, ug, deres Barn
Niels Larsen 28, ugift, Landsoldat
Karen Jørgensen, 85 i 2. ægteskab, er fattig, Hvis mand Peder Nielsen se fam. 5 i Melby, næsten døv og blind.

At det er den rigtige Maren fremgår af skiftet efter hendes død. Hendes brødre er værge for hendes mindreårige børn. Den ene er husmand og den anden senere gårdmand i Rynkevang. Han overtog gården i fæste efter faderen.

Melby nr. 5
Rasmus Nielsen, 42 gift i 1ste Ægteskab, husbond, Gaardbeboer
Sidse Pedersdatter, 61 gift i 2de Ægteskab, Madmoder
Jens Pedersen, 30 ugift, Tjenestefolk, Landsoldat
Mette Christensdt, 26 ugift, Tjenestefolk, Pige
Lars Christensen, 14 ugift, Tjenestefolk, Dreng
Peder Nielsen, 70 gift i 1ste ægteskab, gl Indsidder
hvis Hustru Karen Jørgensdt. se nr. 7 Rynkevang

Mads Olsen, 43 gift i 2. Ægteskab, Husbond, indsidder og tillige Landsoldat
Kirsten Nielsdatter, 44 gift i 1ste Ægteskab, Madmoder
Ole Madsen, 9 ug, barn af 2de Ægteskab
Karen Madsdatter, 7 ug, barn af 2de Ægteskab
Bodil Madsdatter, 5 ug, barn af 2de Ægteskab

Karen Jørgensen er hendes. Det fremgår af lokalhistorien.dk. Se under matr. nr. 3a Rynkevang.
Karen Jørgensdatter var 1. gang gift med Hans Larsen og er forældre til Karen Hansdatter.
¤

Karen blev gift med Peder Jensen {p.H.67} [MRIN: 531].

20. Hans Christensen {p.H.69}, søn af Christen Madsen {p.I.137} og Lisbeth Sørensdatter {p.I.138}, blev født omkring 1721 og blev døbt Ber. 1721.

Om Hans:

• Han findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 154 #
FT 1787 Rørby sogn, Uggerløse by, fam. 13 en Gaard, opslag 9
Hans Christensen, 66 gift, Husbond, Begge i 1ste Ægteskab, Gaardmand
Maren Nielsdatter, 58 gift, Kone
Jens Hansen, 31 ugift, Barn, Landsoldat
Mads Hansen, 16 ugift, Barn
Karen Pedersdatter, 10 ugift, Tjeneste Pige.
¤

Hans blev gift med Maren Nielsdatter {p.H.70} [MRIN: 678].

Deres barn:

10        i.  Jens Hansen [710]. Jens blev gift med Kirsten Hansdatter {p.G.36} [MRIN: 199] omkring 1791.


21. Maren Nielsdatter {p.H.70} blev født omkring 1729 og blev døbt Ber. 1729.

Om Maren:

• Hun findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 154 #
FT 1787 Rørby sogn, Uggerløse by, fam. 13 en Gaard, opslag 9
Hans Christensen, 66 gift, Husbond, Begge i 1ste Ægteskab, Gaardmand
Maren Nielsdatter, 58 gift, Kone
Jens Hansen, 31 ugift, Barn, Landsoldat
Mads Hansen, 16 ugift, Barn
Karen Pedersdatter, 10 ugift, Tjeneste Pige.
¤

Maren blev gift med Hans Christensen {p.H.69} [MRIN: 678].

28. Peder Nielsen {p.H.77} blev født cirka 1718, døde i apr. 1788 i Ågerup, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 6 apr. 1788 i Røsnæs kirke, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.180

Peder blev gift med Johanne Andersdatter {p.H.78} [MRIN: 2597] den 13 okt. 1748 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

Om Peder og Johanne:

• Vielse: 13 okt. 1748, Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 181 #
Raklev sogn, trolovelse og vielse, opslag 54 og 56
Onsdagen den 20. marts <1748> blev trolovet Peder Nielsen af Aagerup og Johanne Andersdatter, hvis forlovere vare
O:M:S Ole Madsen Augerup og H:I:S: Hans Ipsen i Nyerup

Dom 18. p. Trinit <1748> blev viede Peder Nielsen og Johanne Andersdatter nu i Augerup.
¤

Deres børn:

          i.  Christen Pedersen [14396] blev født cirka 1751. Christen blev gift med Anne Jensdatter [MRIN: 4633], datter af Jens Pedersen, den 28 apr. 1779 i Tømmerup Kirke.

14       ii.  Anders Pedersen [6968]. Anders blev gift med Anna Jeppesdatter {p.G.40a} [MRIN: 2499], datter af Jeppe Jensen {p.H.89} og Karen Melchiorsdatter {p.H.90}, den 26 apr. 1783 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. Anders blev derefter gift med Sidse Nielsdatter {p.G.40b} [MRIN: 2500] den 28 mar. 1817 i Kalundborg, Frue Kirke, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

        iii.  Niels Pedersen [14398] blev født cirka 1766.


29. Johanne Andersdatter {p.H.78} blev født cirka 1723, døde i apr. 1791 i Ulstrup, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af ca. 68 år, og blev begravet den 1 maj 1791 i Røsnæs kirke, , Røsnæs sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.182

Johanne blev gift med Peder Nielsen {p.H.77} [MRIN: 2597] den 13 okt. 1748 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

30. Jeppe Jensen {p.H.89}, søn af Unge Jens Sørensen {p.I.177} og Anna Ipsdatter {p.I.178}, blev født cirka 1719, døde i maj 1809 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af ca. 90 år, og blev begravet den 28 maj 1809 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.183 Et andet navn for Jeppe var Ib Jensen.

Om Jeppe:

• Han findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 184 #
FT 1787 Raklev sogn, Kallerup by, opslag 11
Fam. 2
Peder Hansen, 32 gift, husbond, begge i første ægteskab
Kirsten Jeppesdatter, 22 gift, hans Kone, begge i første ægteskab
Jens Andersen 22 ugift, tjenestefolk
Birthe Mikkelsdatter, 16 tjenestefolk
Hans Nielsen, 11 ug, tjenestefolk
Anne Nilausdatter, 11 ug, tjenestefolk
Søren Andersen, 5 ug, konens Søster Søn
Jeppe Jensen, 65 gift, mand, begge i første Ægteskab, bonde og indsidder, nyder aftægt af gården.
Karen Melchiorsdatter, 66 gift, hans kone, begge i 1ste ægteskab.

Jeppe og Karen er kommet på aftægt hos datteren og svigersønnen.
¤

• Han findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 185 #
FT 1801 Raklev sogn, Kallerup by, opslag 9
Fam. nr. 1
Peder Hansen, 46 gift, husbond, begge i 1ste ægteskab, Bonde og Gaardbeboer.
Kirsten Jeppesdatter, 36 hans Kone, begge i 1ste ægteskab
Jens Pedersen, 12 ug deres barn
Melchior Pedersen, 9 ug deres barn
Maren Pedersdatter, 6 ug deres barn
Ane Pedersdatter, 2 ug deres barn
Ole Jensen, 24 ug, tjenestefolk
Bodil PedersDatter, 23 ug, tjenestefolk
Jeppe Jensen, 79 gift, har aftægt af Gaarden, hendes forældre
Karen Melchiorsdatter, 81 gift

Jeppe og Karen er stadig aftægts folk på Gaarden hos Datteren og Svigersønnen.
¤

Jeppe blev gift med Karen Melchiorsdatter {p.H.90} [MRIN: 2595] den 1 aug. 1745 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

Om Jeppe og Karen:

• Vielse: 1 aug. 1745, Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 186 #
Trolovede 30. maj 1745, 6 te p. Paaske 1745
Jep Jensen og Karen Melchiors Datter, hvis forlovere vare: Melchior M:I:S Jesen og Rasmus R:I:S i Kallerup.

Viet 1 ste August 1745 blev viede Jep Jensen og Karen Melchiors Datter af Kallerup.
¤

Deres børn:

          i.  Jens Jepsen [6983] blev født i nov. 1745 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 7 nov. 1745 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.187

         ii.  Sidsel Jeppesdatter [6984] blev født i jan. 1747 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 6 jan. 1747 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.188

        iii.  Jens Jeppesen [6985] blev født i maj 1749 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 11 maj 1749 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.189

         iv.  Karen Jeppesdatter [7013] blev født i aug. 1752 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 6 aug. 1752 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.190

          v.  Christen Jeppesen [7014] blev født i apr. 1754 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 26 apr. 1754 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.191

         vi.  Maren Jeppesdatter [7015] blev født i maj 1756 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 9 maj 1756 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.192

        vii.  Boel Jeppesdatter [7016] blev født i feb. 1758 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 19 feb. 1758 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.193

15     viii.  Anna Jeppesdatter [6969]. Anna blev gift med Anders Pedersen {p.G.39} [MRIN: 2499], søn af Peder Nielsen {p.H.77} og Johanne Andersdatter {p.H.78}, den 26 apr. 1783 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

         ix.  Kirsten Jeppesdatter [7017] blev født i dec. 1764 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 29 dec. 1764 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk,194 døde i jan. 1765 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, og blev begravet den 13 jan. 1765 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.195

          x.  Kirsten Jeppesdatter [7012] blev født i dec. 1766 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt den 28 dec. 1766 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.196


31. Karen Melchiorsdatter {p.H.90}, datter af Melchior Jensen {p.I.179} og Karen Olufsdatter {p.I.180}, blev født i aug. 1721 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, blev døbt den 3 aug. 1721 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk,197 døde i sep. 1808 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af 87 år, og blev begravet den 11 sep. 1808 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.198

Om Karen:

• Hun findes i folketællingen 1 jul. 1787 i Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 184 #
FT 1787 Raklev sogn, Kallerup by, opslag 11
Fam. 2
Peder Hansen, 32 gift, husbond, begge i første ægteskab
Kirsten Jeppesdatter, 22 gift, hans Kone, begge i første ægteskab
Jens Andersen 22 ugift, tjenestefolk
Birthe Mikkelsdatter, 16 tjenestefolk
Hans Nielsen, 11 ug, tjenestefolk
Anne Nilausdatter, 11 ug, tjenestefolk
Søren Adersen, 5 ug, konens Søster Søn
Jeppe Jensen, 65 gift, mand, begge i første Ægteskab, bonde og indsidder, nyder aftægt af gården.
Karen Melchiorsdatter, 66 gift, hans kone, begge i 1ste ægteskab.

Jeppe og Karen er kommet på aftægt hos datteren og svigersønen.

• Hun findes i folketællingen 1 feb. 1801 i Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 185 #
FT 1801 Raklev sogn, Kallerup by, opslag 9
Fam. nr. 1
Peder Hansen, 46 gift, husbond, begge i 1ste ægteskab, Bonde og Gaardbeboer.
Kirsten Jeppesdatter, 36 hans Kone, begge i 1ste ægteskab
Jens Pedersen, 12 ug deres barn
Melchior Pedersen, 9 ug deres barn
Maren Pedersdatter, 6 ug deres barn
Ane Pedersdatter, 2 ug deres barn
Ole Jensen, 24 ug, tjenestefolk
Bodil PedersDatter, 23 ug, tjenestefolk
Jeppe Jensen, 79 gift, har aftægt af Gaarden, hendes forældre
Karen Melchiorsdatter, 81 gift

Jeppe og Karen er stadig aftægts folk på Gaarden hos Datteren og Svigersønnen.

Karen blev gift med Jeppe Jensen {p.H.89} [MRIN: 2595] den 1 aug. 1745 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

6. generation (Tiptipoldeforældre)34. Smed Jacob Volfrand {p.I.131} døde i nov. 1758 i Ugerløse, Rørbye Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.

Jacob blev gift med Marie Sørensdatter {p.I.132} [MRIN: 533].

Deres børn:

          i.  Ane Marie Jacobsdatter [15695] 199 er født i 1726 i of Rorby, Holbaek, Denmark199 og døde efter 1759.199 Ane blev gift med Lars Poulsen [MRIN: 2523].

         ii.  Johan Jacobsen Smid [15696] 199 er født i 1728 i of Rorby, Holbaek, Denmark199 og døde efter 1759.199

17      iii.  Lisbeth Jacobsdatter [715]. Lisbeth blev gift med Niels Rasmussen {p.H.65} [MRIN: 201] i 1757 i Rørby Kirke, , Rørby Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk.179 Status for par: 0.

         iv.  Christian Jacobsen [15697] 199 er født i 1732 i of Rorby, Holbaek, Denmark199 og døde efter 1759.199

          v.  Cathrine Jacobsdatter [15698] 199 er født i 1734 i of Rorby, Holbaek, Denmark199 og døde efter 1759.199

         vi.  Ane Jacobsdatter [15699] 199 er født i 1736 i of Rorby, Holbaek, Denmark199 og døde efter 1759.199

        vii.  Mathias Jacobsen [15700] 199 er født i 1736 i of Rorby, Holbaek, Denmark199 og døde efter 1759.199

       viii.  Frederich Jacobsen [15701] 199 er født i 1739 i of Rorby, Holbaek, Denmark199 og døde efter 1759.199

         ix.  Birgithe Jacobsdatter [15702] 199 er født i 1745 i of Rorby, Holbaek, Denmark199 og døde efter 1759.199


35. Marie Sørensdatter {p.I.132} døde efter 1759.

Marie blev gift med Smed Jacob Volfrand {p.I.131} [MRIN: 533].

36. Jens Hansen {p.I.133} døde i 1771 i Melby.

Jens blev gift med Ane Nielsdatter {p.I.134} [MRIN: 663].

Deres barn:

18        i.  Peder Jensen [1745]. Peder blev gift med Karen Hansdatter {p.H.68} [MRIN: 531], datter af Hans Larsen {p.I.135} og Karen Jørgensdatter {p.I.136}.


37. Ane Nielsdatter {p.I.134} .

Ane blev gift med Jens Hansen {p.I.133} [MRIN: 663].

38. Hans Larsen {p.I.135} .

Hans blev gift med Karen Jørgensdatter {p.I.136} [MRIN: 532].

Deres barn:

19        i.  Karen Hansdatter [1746]. Karen blev gift med Peder Jensen {p.H.67} [MRIN: 531], søn af Jens Hansen {p.I.133} og Ane Nielsdatter {p.I.134}.


39. Karen Jørgensdatter {p.I.136} blev født Ber. 1702.

Karen blev gift med Hans Larsen {p.I.135} [MRIN: 532].

40. Christen Madsen {p.I.137} døde i 1763.

Christen blev gift med Lisbeth Sørensdatter {p.I.138} [MRIN: 679].

Deres børn:

          i.  Else Christensdatter [2114]. Else blev gift med Gmd Niels Pedersen [MRIN: 680].

20       ii.  Hans Christensen [2110]. Hans blev gift med Maren Nielsdatter {p.H.70} [MRIN: 678].

        iii.  Søren Christensen [2116] blev født Ber. 1728.

         iv.  Ane Christensdatter [2117]. Ane blev gift med Gmd Rasmus Ipsen [MRIN: 681].

          v.  Mads Christensen [2119] blev født Ber. 1734.

         vi.  Maren Christensdatter [2120]. Maren blev gift med Gmd Christen Larsen [MRIN: 682].


41. Lisbeth Sørensdatter {p.I.138} .

Lisbeth blev gift med Christen Madsen {p.I.137} [MRIN: 679].

60. Unge Jens Sørensen {p.I.177}, søn af Søren, blev født cirka 1694, døde i aug. 1739 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk i en alder af ca. 45 år, og blev begravet den 30 aug. 1739 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.200

Jens blev gift med Anna Ipsdatter {p.I.178} [MRIN: 2599] i 1716 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

Om Jens og Anna:

• Vielse: 1716, Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. 201 #
Raklev sogn, trolovede 1716, opslag 11
Dom. 20. p. Trinit <1716> blefen troelofede unge Jens Søfresen af Callerup og Anna Ipsdaatter, hvis forlovere vare disse undertegnede Danne-Mænd.
I:S:S gl. Jens Sørensen i Callerup og A:I:S Anders Ipsen i Svenstrup

Raklev sogn, viede 1716, opslag 11
Dom. 1 i Advendt <1716> Copulerede unge Jens Søfrensen og Anna Ipsdt. af Callerup.
¤

Deres børn:

          i.  Karen Jensdatter [7025]. Karen blev gift med Mads Madsen [MRIN: 2603]. Karen blev derefter gift med Ivar Jensen [MRIN: 5052] den 12 sep. 1762 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

         ii.  Søren Jensen [7022] blev født i 1717 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt i 1717 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.202

30      iii.  Jeppe Jensen [6982]. Jeppe blev gift med Karen Melchiorsdatter {p.H.90} [MRIN: 2595], datter af Melchior Jensen {p.I.179} og Karen Olufsdatter {p.I.180}, den 1 aug. 1745 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

         iv.  Søren Jensen [7029] blev født i 1720 i Kallerup, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk og blev døbt i 1720 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.203

          v.  Maren Jensdatter [7024] blev født cirka 1725.

         vi.  Bodil Jensdatter [7027] blev født cirka 1734.

        vii.  Anders Jensen [7023] blev født cirka 1737.


61. Anna Ipsdatter {p.I.178} blev født cirka 1691, døde i okt. 1761 i Illerup, Raklev sogn, i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 4 okt. 1761 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.204

Anna blev gift med Unge Jens Sørensen {p.I.177} [MRIN: 2599] i 1716 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

Anna blev derefter gift med Jens Christensen [MRIN: 5051] den 6 aug. 1741.


62. Melchior Jensen {p.I.179} blev født cirka 1688, døde i mar. 1771 i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den 24 mar. 1771 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

Melchior blev gift med Karen Olufsdatter {p.I.180} [MRIN: 2596] den 5 dec. 1717.

Deres børn:

          i.  Søren Melchiorsen [6996] blev født i dec. 1718 og blev døbt den 11 dec. 1718 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

         ii.  Botil Melchiorsdatter [6997] blev født i jan. 1720, blev døbt den 14 jan. 1720 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, døde i jul. 1722 i en alder af 2 år, og blev begravet den 2 aug. 1722 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

31      iii.  Karen Melchiorsdatter [6981]. Karen blev gift med Jeppe Jensen {p.H.89} [MRIN: 2595], søn af Unge Jens Sørensen {p.I.177} og Anna Ipsdatter {p.I.178}, den 1 aug. 1745 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

         iv.  Boel Melchiorsdatter [6998] blev født i dec. 1722 og blev døbt den 1 jan. 1723 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

          v.  Peder Melchiorsen [6999] blev født i jun. 1725 og blev døbt den 1 jul. 1725 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

         vi.  Anne Melchiorsdatter [7000] blev født i jan. 1729, blev døbt den 16 jan. 1729 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, døde i mar. 1800 i en alder af 71 år, og blev begravet den 12 mar. 1800 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

        vii.  Sidsel Melchiorsdatter [7001] blev født i maj 1732, blev døbt den 11 maj 1732 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, døde i maj 1732, og blev begravet den 23 maj 1732 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

       viii.  Maren Melchiorsdatter [7002] blev født i nov. 1733 og blev døbt den 15 nov. 1733 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk. Maren blev gift med Søren Jensen [MRIN: 2598] den 20 jun. 1755 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

         ix.  Oluf Melchiorsen [7004] blev født i mar. 1735, blev døbt den 16 mar. 1735 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, døde i apr. 1735, og blev begravet den 7 apr. 1735 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

          x.  Zidsel Melchiorsdatter [7010] blev født i mar. 1736 og blev døbt den 2 apr. 1736 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

         xi.  Kirsten Melchiorsdatter [7011] blev født i dec. 1737 og blev døbt den 22 dec. 1737 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.


63. Karen Olufsdatter {p.I.180} døde i maj 1740 og blev begravet den 1 jun. 1740 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

Karen blev gift med Melchior Jensen {p.I.179} [MRIN: 2596] den 5 dec. 1717.

7. generation (3x tipoldeforældre)120. Søren .

Søren blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Christen Sørensen [7020] døde i 1753. Christen blev gift med Maren Jørgensdatter [MRIN: 2601] i 1714 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.

60       ii.  Unge Jens Sørensen [7018]. Jens blev gift med Anna Ipsdatter {p.I.178} [MRIN: 2599] i 1716 i Raklev Kirke, , Raklev sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk.